ぶしゅべつ てへん

แยกตามบุชุ「扌」てへん

แสดงแบบลิสต์
90
1
2
漢字義(タイ) 用例並び替え
ครบ
จัดไว้พร้อม
揃う【そろう】
勢揃い【せいぞろい】
マイ漢字に保管
ลูบ
ปลอบประโลม
撫でる【なでる】 マイ漢字に保管
โปรย 撒く【まく】 マイ漢字に保管
ทำให้อ่อนกำลังลง 拉致【らち】 マイ漢字に保管
(เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 マイ漢字に保管
(เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 マイ漢字に保管
การท้อแท้, หมดกำลังใจ 挫折【ざせつ】 マイ漢字に保管
เช็ด, ถู 払拭【ふっしょく】
拭く【ふく】
拭う【ぬぐう】
マイ漢字に保管
จับ, จับให้แน่น 捕捉【ほそく】
捉える【とらえる】
マイ漢字に保管
ความคืบหน้าของงาน 進捗【しんちょく】 マイ漢字に保管
การบิด, งอ 捻挫【ねんざ】 マイ漢字に保管
ความสามารถ
อายุ
何才【なんさい】
才能【さいのう】
マイ漢字に保管
เก็บ 拾得【しゅうとく】
拾う【ひろう】
マイ漢字に保管
ขว้าง, ปา 投資【とうし】
投げる【なげる】
マイ漢字に保管
ถือ 持参【じさん】
持つ【もつ】
マイ漢字に保管
นิ้ว
ชี้
指定【してい】
指輪【ゆびわ】
指す【さす】
マイ漢字に保管
ตบ, ตี 打者【だしゃ】
打つ【うつ】
マイ漢字に保管
พับ, หัก 骨折【こっせつ】
折る【おる】
マイ漢字に保管
ถือ, หิ้ว, ห้อย 提携【ていけい】
提げる【さげる】
マイ漢字に保管
สูญเสีย
เสียหาย
損失【そんしつ】
損なう【そこなう】
マイ漢字に保管
เอา, เก็บ 採用【さいよう】
採る【とる】
マイ漢字に保管
ติด, ต่อ 接続【せつぞく】
接ぐ【つぐ】
マイ漢字に保管
เชิญ 招待【しょうたい】
招く【まねく】
マイ漢字に保管
ทักษะ
เทคนิค
技術【ぎじゅつ】
技【わざ】
マイ漢字に保管
สอน, แนะนำ
ได้รับ (พร, การสอน)
授業【じゅぎょう】
授ける【さずける】
マイ漢字に保管
ค้นหา 探偵【たんてい】
探す【さがす】
探る【さぐる】
マイ漢字に保管
แบก, หาม
รับภาระ
担当【たんとう】
担ぐ【かつぐ】
担う【になう】
マイ漢字に保管
บังคับ, ควบคุม 操作【そうさ】
操る【あやつる】
マイ漢字に保管
เสนอ
แนะนำ
推理【すいり】
推す【おす】
マイ漢字に保管
ไหว้
ทำความเคารพ
拝見【はいけん】
拝む【おがむ】
マイ漢字に保管
เปรียบเทียบ
ตัดสิน
批判【ひはん】
批評【ひひょう】
マイ漢字に保管
หว่าน, โปรย 発揮【はっき】
指揮【しき】
マイ漢字に保管
ทิ้ง 四捨五入【ししゃごにゅう】
捨てる【すてる】
マイ漢字に保管
ขยาย, แผ่กว้างออกไป 拡張【かくちょう】
拡大【かくだい】
マイ漢字に保管
พื้นฐาน 根拠【こんきょ】
証拠【しょうこ】
マイ漢字に保管
เด็ด, เล็ม 指摘【してき】
摘む【つむ】
マイ漢字に保管
ขุด 発掘【はっくつ】
掘る【ほる】
マイ漢字に保管
การต่อต้าน
ส่วนใหญ่
抵抗【ていこう】
大抵【たいてい】
マイ漢字に保管
การต่อต้าน
การแข่งขัน
対抗【たいこう】
抗菌【こうきん】
マイ漢字に保管
การบุกเบิกพื้นที่ 開拓【かいたく】 マイ漢字に保管
การตี (ตบ) ด้วยมือ 拍手【はくしゅ】 マイ漢字に保管
ดึง, ถอน 選抜【せんばつ】
抜く【ぬく】
マイ漢字に保管
การแบก, เคลื่อนย้ายสิ่งของ 搬入【はんにゅう】
運搬【うんぱん】
マイ漢字に保管
บีบ, กระชับ 握手【あくしゅ】
握る【にぎる】
マイ漢字に保管
วาด 描画【びょうが】
描く【えがく】
マイ漢字に保管
จ่าย 払底【ふってい】
払う【はらう】
マイ漢字に保管
จับ, จับกุม 逮捕【たいほ】
捕まえる【つかまえる】
捕える【とらえる】
マイ漢字に保管
กอด
อุ้ม, หอบ
辛抱【しんぼう】
抱く【だく・いだく】
抱える【かかえる】
マイ漢字に保管
กด 押印【おういん】
押す【おす】
マイ漢字に保管
การช่วยเหลือ 援助【えんじょ】
救援【きゅうえん】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
โบก, สั่น
โปรย
振動【しんどう】
振る【ふる】
マイ漢字に保管
ใช้งาน 扱う【あつかう】
取り扱う【とりあつかう】
マイ漢字に保管
ชัก (ธง, ว่าว)
ทอด
掲揚【けいよう】
揚げる【あげる】
マイ漢字に保管
ควบคุม, ยับยั้ง
ระงับ, อดกลั้น
抑制【よくせい】
抑える【おさえる】
マイ漢字に保管
การปล่อยออก
การทิ้งสู่ภายนอก
排除【はいじょ】
排水【はいすい】
マイ漢字に保管
การโอบ, กอด
การปกป้อง, ช่วยเหลือ
抱擁【ほうよう】
擁護【ようご】
マイ漢字に保管
สั่น, แกว่ง 動揺【どうよう】
揺れる【ゆれる】
マイ漢字に保管
แขวน, ยกขึ้นสูง
ชัก (ธง)
掲示板【けいじばん】
掲げる【かかげる】
マイ漢字に保管
ขัด, ถู 摩擦【まさつ】
擦れ違う【すれちがう】
マイ漢字に保管
ถ่ายรูป 撮影【さつえい】
撮る【とる】
マイ漢字に保管
บิด, คั้น, รีด 搾乳【さくにゅう】
搾る【しぼる】
マイ漢字に保管
การรับเข้าไป
การซึมซับ, ดูดซึม
摂取【せっしゅ】
摂る【とる】
マイ漢字に保管
การวาง
การติดตั้ง
措置【そち】 マイ漢字に保管
ปัด, กวาด 掃除【そうじ】*
掃く【はく】
マイ漢字に保管
แขวน, คล้อง, สวม
ราด, สาด
掛ける【かける】 マイ漢字に保管
รอคอย
เข้าใกล้
控除【こうじょ】
控える【ひかえる】
マイ漢字に保管
การควบคุมตัว, การจับกุม 拘束【こうそく】
拘置所【こうちしょ】
マイ漢字に保管
การเลือก 選択【せんたく】
採択【さいたく】
マイ漢字に保管
พกพา
เข้าร่วม
携帯【けいたい】
携わる【たずさわる】
マイ漢字に保管
การดึงขึ้นมา 抽選【ちゅうせん】
抽象【ちゅうしょう】
マイ漢字に保管
แลก, เปลี่ยน 交換【こうかん】
換える【かえる】
マイ漢字に保管
ปฏิเสธ 拒否【きょひ】
拒む【こばむ】
マイ漢字に保管
การลักพาตัว 誘拐【ゆうかい】 マイ漢字に保管
ทำให้คล้าย 模擬試験【もぎしけん】
擬態語【ぎたいご】
マイ漢字に保管
การรวบรวม 一括【いっかつ】
括弧【かっこ】
マイ漢字に保管
การบีบ, กำ, กุม 把握【はあく】 マイ漢字に保管
การทำเป็นผงแป้ง 抹茶【まっちゃ】 マイ漢字に保管
การชก, ต่อย
การทุบ, ตี
撲滅【ぼくめつ】
相撲【すもう】*
マイ漢字に保管
การช่วยเหลือ 扶養【ふよう】
扶育【ふいく】
マイ漢字に保管
การเปิด
การทำให้เป็นที่กว้างขวาง
披露【ひろう】
披歴【ひれき】
マイ漢字に保管
หนีบ, ประกบ 挟撃【きょうげき】
挟む【はさむ】
マイ漢字に保管
การขึ้น (ลง) ยานพาหนะ 搭乗【とうじょう】
搭載【とうさい】
マイ漢字に保管
การกำจัด, เอาออก 撤去【てっきょ】
撤回【てっかい】
マイ漢字に保管
ท้าทาย
ผจญภัย
挑戦【ちょうせん】
挑む【いどむ】
マイ漢字に保管
เสียบ, แทง 挿入【そうにゅう】
挿す【さす】
マイ漢字に保管
ค้นหา
(สิ่งที่หายไป)
捜査【そうさ】
捜す【さがす】
マイ漢字に保管
การทรมาน 拷問【ごうもん】 マイ漢字に保管
(คำถ่อมตัว) ไม่เก่ง 拙宅【せったく】
拙速【せっそく】
マイ漢字に保管
ติดตั้ง, อยู่กับที่ 据える【すえる】 マイ漢字に保管
การคัดลอก, การย่อ 抄訳【しょうやく】
抄録【しょうろく】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え