ぶしゅべつ へん

แยกตามบุชุ-偏(へん)

แสดงแบบลิสต์
986
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
漢字義(タイ) 用例並び替え
ตำแหน่ง
ลำดับ
順位【じゅんい】
位置【いち】
~位【くらい】
マイ漢字に保管
พึ่งพา
ขึ้นอยู่กับ
依頼【いらい】
依然【いぜん】
マイ漢字に保管
ยอดเยี่ยม
ยิ่งใหญ่
偉大【いだい】
偉い【えらい】
マイ漢字に保管
ร้อยล้าน
(10 ยกกำลัง 8)
一億【いちおく】 マイ漢字に保管
สมมติ
ชั่วคราว, แทน
仮名【かな】
仮病【けびょう】
仮【かり】
マイ漢字に保管
อะไร
สิ่งไหน
幾何学【きかがく】
何時【なんじ】
マイ漢字に保管
ค่า, ราคา 価格【かかく】
価【あたい】
マイ漢字に保管
เรื่องดี, เรื่องน่ายินดี 佳作【かさく】
佳日【かじつ】
マイ漢字に保管
ปลอม, เท็จ
หลอกลวง
偽造【ぎぞう】
偽物【にせもの】
マイ漢字に保管
พิธี
มารยาท
儀式【ぎしき】
礼儀【れいぎ】
マイ漢字に保管
พักผ่อน 休日【きゅうじつ】
休む【やすむ】
マイ漢字に保管
ถวาย
คนติดตาม
提供【ていきょう】
供える【そなえる】
お供【おとも】
マイ漢字に保管
แหงน 仰天【ぎょうてん】
仰ぐ【あおぐ】
マイ漢字に保管
บังเอิญ
เลขคู่
偶然【ぐうぜん】
配偶者【はいぐうしゃ】
マイ漢字に保管
เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์
แผนก
関係【かんけい】
係員【かかりいん】
マイ漢字に保管
เอนเอียง
โอนเอียง
傾向【けいこう】
傾く【かたむく】
マイ漢字に保管
ความเป็นเลิศ-เยี่ยมยอด 傑作【けっさく】 マイ漢字に保管
กรณี, เรื่อง 事件【じけん】
件名【けんめい】
マイ漢字に保管
การประหยัด, มัธยัสถ์ 倹約【けんやく】
節倹【せっけん】
マイ漢字に保管
แข็งแรง
สุขภาพดี
健康【けんこう】
健やかな【すこやかな】
マイ漢字に保管
ชิ้น, อัน
(นับของชิ้นเล็กๆ)
個人【こじん】
個数【こすう】
マイ漢字に保管
ขั้นที่สองของยศขุนนาง 侯爵【こうしゃく】 マイ漢字に保管
ช่วงเวลา, ฤดู 気候【きこう】
候【そうろう】
マイ漢字に保管
นายพัน 佐官【さかん】
佐賀県【さがけん】
マイ漢字に保管
หนี้
พันธบัตร
債務【さいむ】
債券【さいけん】
マイ漢字に保管
จัดงาน 開催【かいさい】
催す【もよおす】
マイ漢字に保管
สร้าง, ผลิต 作品【さくひん】
動作【どうさ】
作る【つくる】
マイ漢字に保管
งาน, หน้าที่
รับใช้
仕事【しごと】
給仕【きゅうじ】
仕える【つかえる】
マイ漢字に保管
(รูปถ่อมตน) ถาม
ไปเยี่ยม, พบ
伺候【しこう】
伺う【うかがう】
マイ漢字に保管
使ใช้ 大使館【たいしかん】
使う【つかう】
マイ漢字に保管
คล้าย 類似【るいじ】
似る【にる】
マイ漢字に保管
นักรบ
ซะมุไร
侍医【じい】
侍【さむらい】
マイ漢字に保管
ยืม 借金【しゃっきん】
借りる【かりる】
マイ漢字に保管
ลัทธิขงจื๊อ 儒教【じゅきょう】
儒学【じゅがく】
マイ漢字に保管
เรียนรู้
ปรับปรุง
修理【しゅうり】
修行【しゅぎょう】
修める【おさめる】
マイ漢字に保管
อยู่, อาศัย 住所【じゅうしょ】
住む【すむ】
マイ漢字に保管
ฉลาด, หลักแหลม
มีความสามารถ
俊敏【しゅんびん】 マイ漢字に保管
บาดแผล 中傷【ちゅうしょう】
傷【きず】
マイ漢字に保管
ชดใช้, ชดเชย 弁償【べんしょう】
償う【つぐなう】
マイ漢字に保管
ยืด, ขยาย
(ขนาด)
追伸【ついしん】
伸びる【のびる】
マイ漢字に保管
เชื่อ 信号【しんごう】
信用【しんよう】
マイ漢字に保管
รุกล้ำ 侵入【しんにゅう】
侵す【おかす】
マイ漢字に保管
ความรัก
ความเมตตา
仁徳【じんとく】
仁義【じんぎ】
マイ漢字に保管
เซียน 仙人【せんにん】
水仙【すいせん】
マイ漢字に保管
พระ 僧侶【そうりょ】
小僧【こぞう】
マイ漢字に保管
รูปร่าง
รูปปั้น
仏像【ぶつぞう】
銅像【どうぞう】
マイ漢字に保管
กระตุ้น 促進【そくしん】
促す【うながす】
マイ漢字に保管
ฝ่าย, ฝั่ง 側面【そくめん】
右側【みぎがわ】
マイ漢字に保管
ธรรมเนียม
วิถี, แนวทาง
風俗【ふうぞく】
俗習【ぞくしゅう】
マイ漢字に保管
อื่น 他人【たにん】
他【ほか】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ร่างกาย 体重【たいじゅう】
体【からだ】
マイ漢字に保管
เปลี่ยน, แทน 代理【だいり】
交代【こうたい】
代わる【かわる】
マイ漢字に保管
อนึ่ง 但し【ただし】 マイ漢字に保管
ค่า, ราคา 値段【ねだん】
値【ね・あたい】
マイ漢字に保管
เพื่อน, มิตร 仲介【ちゅうかい】
仲間【なかま】
マイ漢字に保管
เตี้ย, ต่ำ 最低【さいてい】
低い【ひくい】
マイ漢字に保管
หยุด, พัก 停留所【ていりゅうじょ】
停める【とめる】
マイ漢字に保管
การค้นหา
การสอบถาม
探偵【たんてい】
偵察【ていさつ】
マイ漢字に保管
บอกต่อ 伝言【でんごん】
伝える【つたえる】
マイ漢字に保管
ล้ม, พัง, ทลาย 倒産【とうさん】
倒れる【たおれる】
マイ漢字に保管
ทำงาน 労働【ろうどう】
働く【はたらく】
マイ漢字に保管
มอบหมาย 任意【にんい】
任せる【まかせる】
マイ漢字に保管
นักแสดง
ไฮกุ
俳優【はいゆう】
俳句【はいく】
マイ漢字に保管
เท่า 倍数【ばいすう】
倍々【ばいばい】
マイ漢字に保管
พี่ของพ่อ-แม่
ลุง-ป้า
伯父【おじ】*
伯母【おば】*
マイ漢字に保管
การตัดไม้
การต้อนคนร้าย
伐木【ばつぼく】
征伐【せいばつ】
マイ漢字に保管
ทำด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
伴奏【ばんそう】
同伴【どうはん】
伴う【ともなう】
マイ漢字に保管
จัดเตรียม 準備【じゅんび】
備える【そなえる】
マイ漢字に保管
ปริมาตร
ข้าวสาร 4 斗
กระสอบ
土俵【どひょう】
俵【たわら】
マイ漢字に保管
ติด, รวม
เปิดไฟ
添付【てんぷ】
付く【つく】
マイ漢字に保管
ดูถูก, ดูหมิ่น 侮辱【ぶじょく】
侮る【あなどる】
マイ漢字に保管
หลบ, หมอบ, ซ่อน 平伏【へいふく】
潜伏【せんぷく】
伏せる【ふせる】
マイ漢字に保管
ศาสนาพุทธ, พระพุทธเจ้า
(ประเทศ) ฝรั่งเศส
仏教【ぶっきょう】
仏様【ほとけさま】
マイ漢字に保管
รวมเข้าด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
合併【がっぺい】
併せる【あわせる】
マイ漢字に保管
เอนเอียง 偏愛【へんあい】
偏る【かたよる】
マイ漢字に保管
便การติดต่อ
ไปรษณีย์
เที่ยวบิน
郵便局【ゆうびんきょく】
便利【べんり】
便り【たより】
マイ漢字に保管
รักษา, คุ้มครอง 保証【ほしょう】
保つ【たもつ】
マイ漢字に保管
เลียน, เลียนแบบ 模倣【もほう】
倣う【ならう】
マイ漢字に保管
เงินเดือน 俸給【ほうきゅう】
年俸【ねんぽう】
マイ漢字に保管
ข้างๆ 傍線【ぼうせん】
傍ら【かたわら】
マイ漢字に保管
ผม, กระผม 僕【ぼく】 マイ漢字に保管
ยอดเยี่ยม, เลิศ
ใจดี
優秀【ゆうしゅう】
優れる【すぐれる】
優しい【やさしい】
マイ漢字に保管
เพื่อน 同僚【どうりょう】
閣僚【かくりょう】
マイ漢字に保管
จริยธรรม
ศีลธรรม
倫理【りんり】 マイ漢字に保管
ตัวอย่าง
เปรียบเทียบ
例題【れいだい】
例える【たとえる】
マイ漢字に保管
สิ่งนี้, อันนี้
(ประเทศ) อิตาลี
伊藤【いとう】
伊豆【いず】
マイ漢字に保管
ข้า, กู 俺【おれ】 マイ漢字に保管
เล็กน้อย
น้อยนิด
僅差【きんさ】
僅か【わずか】
マイ漢字に保管
ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ
นักแสดง
歌舞伎【かぶき】 マイ漢字に保管
การดูหมิ่นคน 傲慢【ごうまん】 マイ漢字に保管
เพื่อน, เพื่อนร่วมทาง 僧侶【そうりょ】 マイ漢字に保管
การข่มขู่
การทำให้กลัว
威嚇【いかく】 マイ漢字に保管
การโห่ร้อง 喝破【かっぱ】
恐喝【きょうかつ】
マイ漢字に保管
การตะโกนเสียงดัง
การเรียกออกมา
叫喚【きょうかん】
喚問【かんもん】
マイ漢字に保管
การกิน
การดื่ม
喫茶店【きっさてん】
喫煙【きつえん】
マイ漢字に保管
สูด, ดูด 吸収【きゅうしゅう】
吸う【すう】
マイ漢字に保管
ตะโกน 絶叫【ぜっきょう】
叫ぶ【さけぶ】
マイ漢字に保管
การขับร้อง 吟味【ぎんみ】 マイ漢字に保管
เรียก 呼吸【こきゅう】
呼ぶ【よぶ】
マイ漢字に保管
ชักจูง, ชี้นำ, ยุยง 示唆【しさ】
唆す【そそのかす】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
บาน 咲く【さく】 マイ漢字に保管
ร้อง, สวด 合唱【がっしょう】
唱える【となえる】
マイ漢字に保管
การขอร้อง, การมอบหมาย 嘱託【しょくたく】
嘱望【しょくぼう】
マイ漢字に保管
เป่า 吹奏【すいそう】
吹く【ふく】
マイ漢字に保管
คร่ำครวญ
โศกเศร้า
嘆息【たんそく】
嘆く【なげく】
マイ漢字に保管
อาเจียน
พ่น, คาย
吐血【とけつ】
吐く【はく】
マイ漢字に保管
พ่นออก 噴水【ふんすい】
噴く【ふく】
マイ漢字に保管
รสชาติ
ชิม
趣味【しゅみ】
味【あじ】
マイ漢字に保管
แค่เท่านั้น 唯一【ゆいいつ】 マイ漢字に保管
โกหก 嘘【うそ】 マイ漢字に保管
ข่าวลือ 噂【うわさ】 マイ漢字に保管
หนวกหู
วุ่นวาย
喧嘩【けんか】 マイ漢字に保管
กัด
เคี้ยว
噛む【かむ】 マイ漢字に保管
หนวกหู
วุ่นวาย
喧嘩【けんか】 マイ漢字に保管
ตำหนิ
ดุ
叱責【しっせき】
叱る【しかる】
マイ漢字に保管
ไอ 咳【せき】 マイ漢字に保管
เสียงดังรบกวน 味噌【みそ】 マイ漢字に保管
เคาะ
ทุบ
叩く【たたく】 マイ漢字に保管
บ่นพึมพำ 呟く【つぶやく】 マイ漢字に保管
ลำคอ 咽喉【いんこう】
喉【のど】
マイ漢字に保管
สาบแช่ง 呪文【じゅもん】
呪い【のろい】
呪う【のろう】
マイ漢字に保管
เห่า 吠える【ほえる】 マイ漢字に保管
ลำคอ 咽喉【いんこう】 マイ漢字に保管
เพลง 小唄【こうた】 マイ漢字に保管
ดม 嗅覚【きゅうかく】
嗅ぐ【かぐ】
マイ漢字に保管
น้ำลาย, เสลด 唾液【だえき】
唾【つばき】
眉唾【まゆつば】
マイ漢字に保管
หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย 嘲笑【ちょうしょう】
嘲る【あざける】
マイ漢字に保管
การเลี้ยงดู, ปกป้อง 哺乳類【ほにゅうるい】 マイ漢字に保管
การยกตัวอย่าง, การเปรียบเทียบ 比喩【ひゆ】 マイ漢字に保管
เขตแดน 地域【ちいき】
領域【りょういき】
マイ漢字に保管
เกลือ 塩分【えんぶん】
塩【しお】
マイ漢字に保管
ก้อน, แท่ง 金塊【きんかい】
塊【かたまり】
マイ漢字に保管
ทำลาย
พังทลาย
崩壊【ほうかい】
壊す【こわす】
マイ漢字に保管
รั้ว 垣【かき】 マイ漢字に保管
อดทน, อดกลั้น
ทนทาน
堪忍【かんにん】
堪える【たえる】
マイ漢字に保管
ขอบเขต, เขตแดน 国境【こっきょう】
境【さかい】
マイ漢字に保管
เท่ากัน
ทำให้เท่ากัน
平均【へいきん】
均等【きんとう】
マイ漢字に保管
หลุมที่ขุดเข้าไปในดิน 炭坑【たんこう】
坑道【こうどう】
マイ漢字に保管
เนิน 登坂【とはん】
坂【さか】
マイ漢字に保管
ปราสาท 大阪城【おおさかじょう】
お城【おしろ】
マイ漢字に保管
สถานที่ 工場【こうじょう】
市場【しじょう】
市場【いちば】
マイ漢字に保管
พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ 土壌【どじょう】 マイ漢字に保管
เพิ่ม 増減【ぞうげん】
増える【ふえる】
マイ漢字に保管
พื้นที่ยกขึ้น
แท่น, เวที
花壇【かだん】
壇上【だんじょう】
マイ漢字に保管
พื้นดิน
ที่ดิน
地域【ちいき】
地震【じしん】
マイ漢字に保管
เนินดิน
หลุมศพ
宝塚【たからづか】
貝塚【かいづか】
マイ漢字に保管
พื้นที่
6x6 尺
(3.306 ตร.ม.)
坪【つぼ】 マイ漢字に保管
เขื่อน 堤防【ていぼう】
堤【つつみ】
マイ漢字に保管
เจดีย์ 仏塔【ぶっとう】
記念塔【きねんとう】
マイ漢字に保管
เพาะปลูก 栽培【さいばい】
培う【つちかう】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
หลุมศพที่เป็นเนินดิน 古墳【こふん】
墳丘【ふんきゅう】
マイ漢字に保管
กำแพง, รั้ว 土塀【どべい】
塀【へい】
マイ漢字に保管
พระ 寝坊【ねぼう】
お坊さん【おぼうさん】
お坊ちゃん【おぼっちゃん】
マイ漢字に保管
คูน้ำ, คลอง 堀【ほり】 マイ漢字に保管
ฝัง, อุด, เติมเต็ม 埋葬【まいそう】
埋める【うめる】
マイ漢字に保管
ขี้ไคล 垢【あか】 マイ漢字に保管
คาบสมุทรเล็กๆ 埼玉県【さいたまけん】 マイ漢字に保管
การซ้อนกันขึ้นไปสูง 堆積【たいせき】 マイ漢字に保管
การอุดช่องว่าง 装塡【そうてん】 マイ漢字に保管
การเป็นสามี-ภรรยากัน 婚姻【こんいん】 マイ漢字に保管
ลูกสะใภ้
(ผู้หญิง) แต่งงาน
降嫁【こうか】
花嫁【はなよめ】
嫁ぐ【とつぐ】
マイ漢字に保管
เกลียด
ไม่ชอบ
機嫌【きげん】
嫌い【きらい】
嫌な【いやな】
マイ漢字に保管
ความสนุก 娯楽【ごらく】 マイ漢字に保管
ชอบ 良好【りょうこう】
好む【このむ】
好き【すき】
マイ漢字に保管
การแต่งงาน 結婚【けっこん】
離婚【りこん】
マイ漢字に保管
เริ่ม 開始【かいし】
始める【はじめる】
マイ漢字に保管
พี่สาว 姉妹【しまい】
姉【あね】
お姉さん【おねえさん】*
マイ漢字に保管
ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
ลูกสาว
お嬢さん【おじょうさん】 マイ漢字に保管
การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】 マイ漢字に保管
นามสกุล 姓名【せいめい】
小姓【こしょう】
マイ漢字に保管
เมียหลวง 嫡子【ちゃくし】 マイ漢字に保管
คนรับใช้ 奴隷【どれい】
奴【やつ】
マイ漢字に保管
ตามนั้น
เหมือนกัน
突如【とつじょ】
如何【いかが】
マイ漢字に保管
การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】
避妊【ひにん】
マイ漢字に保管
การเป็นสื่อกลาง
การเป็นตัวแทน
媒体【ばいたい】
媒介【ばいかい】
マイ漢字に保管
ราชินี
จักรพรรดินี
后妃【こうひ】
妃殿下【ひでんか】
お妃【おきさき】
マイ漢字に保管
เจ้าหญิง 姫様【ひめさま】 マイ漢字に保管
ผู้หญิง
ภรรยา
新婦【しんぷ】
夫婦【ふうふ】
マイ漢字に保管
ขัดขวาง, ก่อกวน 妨害【ぼうがい】
妨げる【さまたげる】
マイ漢字に保管
น้องสาว 姉妹【しまい】
妹【いもうと】
マイ漢字に保管
สวยงาม, เยี่ยมยอด
แปลกประหลาด
奇妙【きみょう】
妙に【みょうに】
マイ漢字に保管
婿ลูกเขย 女婿【じょせい】
花婿【はなむこ】
マイ漢字に保管
ลูกสาว
เด็กสาว
娘【むすめ】 マイ漢字に保管
ดีใจ 嬉しい【うれしい】 マイ漢字に保管
เจ้าหญิง
หญิงสูงศักดิ์
才媛【さいえん】
愛媛県【えひめけん】
マイ漢字に保管
หึง, อิจฉา 嫉妬【しっと】 マイ漢字に保管
อิจฉา, ชิงชัง 嫉妬【しっと】
妬む【ねたむ】
マイ漢字に保管
ลึกลับ, น่าสงสัย
ผี, ปีศาจ
妖怪【ようかい】
妖しい【あやしい】
マイ漢字に保管
คนเดียวลำพัง 孤独【こどく】
孤児【こじ】
マイ漢字に保管
รูที่ผ่านได้ตลอด 鼻孔【びこう】 マイ漢字に保管
หลาน 子孫【しそん】
孫【まご】
マイ漢字に保管
ทางแยก 岐路【きろ】
分岐【ぶんき】
マイ漢字に保管
หุบเขา
ช่องแคบ
海峡【かいきょう】 マイ漢字に保管
แหลม 崎【さき】
川崎【かわさき】
マイ漢字に保管
จุดเปลี่ยน
ทางผ่านเขา
峠【とうげ】 マイ漢字に保管
ยอดเขา 巨峰【きょほう】
峰【みね】
マイ漢字に保管
แหลม 岬【みさき】 マイ漢字に保管
เชี่ยวชาญ
ชาญฉลาด
巧妙【こうみょう】
巧み【たくみ】
マイ漢字に保管
สมุด 手帳【てちょう】
帳簿【ちょうぼ】
マイ漢字に保管
ใบเรือ 帆船【はんせん】
帆立【ほたて】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ความกว้าง 振幅【しんぷく】
幅【はば】
マイ漢字に保管
ของที่สวมศีรษะ 帽子【ぼうし】
無帽【むぼう】
マイ漢字に保管
สาย (เครื่องดนตรี, ธนู) 上弦【じょうげん】
弦【つる】
マイ漢字に保管
รูปคันธนู 括弧【かっこ】
円弧【えんこ】
マイ漢字に保管
ดีด (เครื่องดนตรี)
กระเด้ง, กระดอน
ลูกปืน
爆弾【ばくだん】
弾く【ひく】
弾【たま】
マイ漢字に保管
ยืด, กาง, แผ่ 出張【しゅっちょう】
張る【はる】
マイ漢字に保管
จำนวนมาก
ยิ่งๆ ขึ้น
弥生【やよい】 マイ漢字に保管
การไป
การจากไป
往復【おうふく】 マイ漢字に保管
ทางเล็กๆ
ทางที่เป็นเส้นตรง
直径【ちょっけい】
半径【はんけい】
マイ漢字に保管
หลัง 午後【ごご】
後援【こうえん】
後ろ【うしろ】
マイ漢字に保管
คำนำหน้าเพื่อความสุภาพ 御飯【ごはん】
制御【せいぎょ】
御社【おんしゃ】
マイ漢字に保管
ทำตาม 従業員【じゅうぎょういん】
従う【したがう】
マイ漢字に保管
การวนไปรอบๆ
การหมุน
循環【じゅんかん】 マイ漢字に保管
ค่อยๆ คืบหน้า
ค่อยเป็นค่อยไป
徐々に【じょじょに】
徐行【じょこう】
マイ漢字に保管
การเผชิญ 征服【せいふく】
征伐【せいばつ】
マイ漢字に保管
รอ, คอย 期待【きたい】
待つ【まつ】
マイ漢字に保管
สัญลักษณ์ 特徴【とくちょう】
象徴【しょうちょう】
マイ漢字に保管
การทำจนลุล่วง
การทำต่อเนื่องจนจบ
徹夜【てつや】
徹底【てってい】
マイ漢字に保管
เพื่อน, มิตร
การเดิน
生徒【せいと】
徒歩【とほ】
マイ漢字に保管
ได้รับ 取得【しゅとく】
得る【うる・える】
マイ漢字に保管
คุณธรรม
ความดี
道徳【どうとく】
仁徳【じんとく】
マイ漢字に保管
เขา (ผู้ชาย)
แฟน (ผู้ชาย)
彼【かれ】
彼女【かのじょ】
マイ漢字に保管
เล็ก, ละเอียด
ไม่เด่น
微妙【びみょう】
微調整【びちょうせい】
マイ漢字に保管
การย้อนกลับ
การทำซ้ำ
復習【ふくしゅう】
往復【おうふく】
マイ漢字に保管
บทบาท
หน้าที่
役員【やくいん】
現役【げんえき】
マイ漢字に保管
กฏ, ระเบียบ 法律【ほうりつ】
規律【きりつ】
マイ漢字に保管
ความดีใจ, การยินดี 悦楽【えつらく】
満悦【まんえつ】
マイ漢字に保管
การจำ 記憶【きおく】 マイ漢字に保管
สบายใจ
พอใจ
快速【かいそく】
快い【こころよい】
マイ漢字に保管
น่าสงสัย
ดูแปลก
怪人【かいじん】
怪しい【あやしい】
マイ漢字に保管
เจ็บใจ
เสียใจ
後悔【こうかい】
悔しい【くやしい】
マイ漢字に保管
โหยหา, คิดถึงอดีต 懐中電灯【かいちゅうでんとう】
懐かしい【なつかしい】
マイ漢字に保管
ความโศกเศร้า
ความคร่ำครวญ
憤慨【ふんがい】
慨嘆【がいたん】
マイ漢字に保管
คุ้นเคย, ชิน 習慣【しゅうかん】
慣れる【なれる】
マイ漢字に保管
ความเสียดาย, เสียใจ 遺憾【いかん】 マイ漢字に保管
รู้แจ้ง
เข้าใจถ่องแท้
覚悟【かくご】
悟る【さとる】
マイ漢字に保管
ปกติจะไม่เปลี่ยนแปลง 恒例【こうれい】 マイ漢字に保管
ลนลาน, รีบร้อน 恐慌【きょうこう】
慌てる【あわてる】
マイ漢字に保管
เจ็บแค้น
เกลียดชัง
悔恨【かいこん】
恨む【うらむ】
マイ漢字に保管
น่าสมเพช 悲惨【ひさん】
無惨【むざん】
惨め【みじめ】
マイ漢字に保管
ความรู้สึก 表情【ひょうじょう】
情け【なさけ】
マイ漢字に保管
ระมัดระวัง 慎重【しんちょう】
慎む【つつしむ】
マイ漢字に保管
เพศ 性別【せいべつ】
相性【あいしょう】
マイ漢字に保管
น่าเสียดาย 惜敗【せきはい】
惜しい【おしい】
マイ漢字に保管
เกลียดชัง 愛憎【あいぞう】
憎む【にくむ】
マイ漢字に保管
เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】 マイ漢字に保管
อาลัย, คร่ำครวญ 哀悼【あいとう】
悼む【いたむ】
マイ漢字に保管
กลุ้มใจ 苦悩【くのう】
悩む【なやむ】
マイ漢字に保管
น่ากลัว 恐怖【きょうふ】
怖い【こわい】
マイ漢字に保管
ขุ่นเคือง, โกรธเคือง 義憤【ぎふん】
憤る【いきどおる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ยุ่ง (ไม่ว่าง) 忙中【ぼうちゅう】
忙しい【いそがしい】
マイ漢字に保管
ความภาคภูมิใจ
ความมั่นใจ
自慢【じまん】
我慢【がまん】
マイ漢字に保管
ความสนุก
ความยินดี, พอใจ
愉快【ゆかい】
愉楽【ゆらく】
マイ漢字に保管
หลงใหล
ใฝ่ฝัน
憧憬【しょうけい】
憧れる【あこがれる】
マイ漢字に保管
เลอะเลือน, หลงลืม
หลงใหล
惚ける【ぼける】
惚れる【ほれる】
一目惚れ【ひとめぼれ】
マイ漢字に保管
ความกลัว, กังวล 危惧【きぐ】 マイ漢字に保管
ความหลงใหล, ใฝ่ฝัน 憧憬【しょうけい】 マイ漢字に保管
ความหวาดกลัว 慄然【りつぜん】 マイ漢字に保管
บีบ, กระชับ 握手【あくしゅ】
握る【にぎる】
マイ漢字に保管
ใช้งาน 扱う【あつかう】
取り扱う【とりあつかう】
マイ漢字に保管
การช่วยเหลือ 援助【えんじょ】
救援【きゅうえん】
マイ漢字に保管
กด 押印【おういん】
押す【おす】
マイ漢字に保管
การลักพาตัว 誘拐【ゆうかい】 マイ漢字に保管
ขยาย, แผ่กว้างออกไป 拡張【かくちょう】
拡大【かくだい】
マイ漢字に保管
แขวน, คล้อง, สวม
ราด, สาด
掛ける【かける】 マイ漢字に保管
การรวบรวม 一括【いっかつ】
括弧【かっこ】
マイ漢字に保管
แลก, เปลี่ยน 交換【こうかん】
換える【かえる】
マイ漢字に保管
หว่าน, โปรย 発揮【はっき】
指揮【しき】
マイ漢字に保管
ทักษะ
เทคนิค
技術【ぎじゅつ】
技【わざ】
マイ漢字に保管
ทำให้คล้าย 模擬試験【もぎしけん】
擬態語【ぎたいご】
マイ漢字に保管
ปฏิเสธ 拒否【きょひ】
拒む【こばむ】
マイ漢字に保管
พื้นฐาน 根拠【こんきょ】
証拠【しょうこ】
マイ漢字に保管
หนีบ, ประกบ 挟撃【きょうげき】
挟む【はさむ】
マイ漢字に保管
ขุด 発掘【はっくつ】
掘る【ほる】
マイ漢字に保管
แขวน, ยกขึ้นสูง
ชัก (ธง)
掲示板【けいじばん】
掲げる【かかげる】
マイ漢字に保管
พกพา
เข้าร่วม
携帯【けいたい】
携わる【たずさわる】
マイ漢字に保管
การต่อต้าน
การแข่งขัน
対抗【たいこう】
抗菌【こうきん】
マイ漢字に保管
การควบคุมตัว, การจับกุม 拘束【こうそく】
拘置所【こうちしょ】
マイ漢字に保管
รอคอย
เข้าใกล้
控除【こうじょ】
控える【ひかえる】
マイ漢字に保管
การทรมาน 拷問【ごうもん】 マイ漢字に保管
ความสามารถ
อายุ
何才【なんさい】
才能【さいのう】
マイ漢字に保管
เอา, เก็บ 採用【さいよう】
採る【とる】
マイ漢字に保管
บิด, คั้น, รีด 搾乳【さくにゅう】
搾る【しぼる】
マイ漢字に保管
ถ่ายรูป 撮影【さつえい】
撮る【とる】
マイ漢字に保管
ขัด, ถู 摩擦【まさつ】
擦れ違う【すれちがう】
マイ漢字に保管
นิ้ว
ชี้
指定【してい】
指輪【ゆびわ】
指す【さす】
マイ漢字に保管
ถือ 持参【じさん】
持つ【もつ】
マイ漢字に保管
ทิ้ง 四捨五入【ししゃごにゅう】
捨てる【すてる】
マイ漢字に保管
สอน, แนะนำ
ได้รับ (พร, การสอน)
授業【じゅぎょう】
授ける【さずける】
マイ漢字に保管
เก็บ 拾得【しゅうとく】
拾う【ひろう】
マイ漢字に保管
การคัดลอก, การย่อ 抄訳【しょうやく】
抄録【しょうろく】
マイ漢字に保管
เชิญ 招待【しょうたい】
招く【まねく】
マイ漢字に保管
โบก, สั่น
โปรย
振動【しんどう】
振る【ふる】
マイ漢字に保管
เสนอ
แนะนำ
推理【すいり】
推す【おす】
マイ漢字に保管
ติดตั้ง, อยู่กับที่ 据える【すえる】 マイ漢字に保管
(คำถ่อมตัว) ไม่เก่ง 拙宅【せったく】
拙速【せっそく】
マイ漢字に保管
ติด, ต่อ 接続【せつぞく】
接ぐ【つぐ】
マイ漢字に保管
การรับเข้าไป
การซึมซับ, ดูดซึม
摂取【せっしゅ】
摂る【とる】
マイ漢字に保管
พับ, หัก 骨折【こっせつ】
折る【おる】
マイ漢字に保管
การวาง
การติดตั้ง
措置【そち】 マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ค้นหา
(สิ่งที่หายไป)
捜査【そうさ】
捜す【さがす】
マイ漢字に保管
ปัด, กวาด 掃除【そうじ】*
掃く【はく】
マイ漢字に保管
เสียบ, แทง 挿入【そうにゅう】
挿す【さす】
マイ漢字に保管
บังคับ, ควบคุม 操作【そうさ】
操る【あやつる】
マイ漢字に保管
สูญเสีย
เสียหาย
損失【そんしつ】
損なう【そこなう】
マイ漢字に保管
ตบ, ตี 打者【だしゃ】
打つ【うつ】
マイ漢字に保管
การเลือก 選択【せんたく】
採択【さいたく】
マイ漢字に保管
การบุกเบิกพื้นที่ 開拓【かいたく】 マイ漢字に保管
แบก, หาม
รับภาระ
担当【たんとう】
担ぐ【かつぐ】
担う【になう】
マイ漢字に保管
ค้นหา 探偵【たんてい】
探す【さがす】
探る【さぐる】
マイ漢字に保管
การดึงขึ้นมา 抽選【ちゅうせん】
抽象【ちゅうしょう】
マイ漢字に保管
ท้าทาย
ผจญภัย
挑戦【ちょうせん】
挑む【いどむ】
マイ漢字に保管
การต่อต้าน
ส่วนใหญ่
抵抗【ていこう】
大抵【たいてい】
マイ漢字に保管
ถือ, หิ้ว, ห้อย 提携【ていけい】
提げる【さげる】
マイ漢字に保管
เด็ด, เล็ม 指摘【してき】
摘む【つむ】
マイ漢字に保管
การกำจัด, เอาออก 撤去【てっきょ】
撤回【てっかい】
マイ漢字に保管
ขว้าง, ปา 投資【とうし】
投げる【なげる】
マイ漢字に保管
การขึ้น (ลง) ยานพาหนะ 搭乗【とうじょう】
搭載【とうさい】
マイ漢字に保管
การบีบ, กำ, กุม 把握【はあく】 マイ漢字に保管
ไหว้
ทำความเคารพ
拝見【はいけん】
拝む【おがむ】
マイ漢字に保管
การปล่อยออก
การทิ้งสู่ภายนอก
排除【はいじょ】
排水【はいすい】
マイ漢字に保管
การตี (ตบ) ด้วยมือ 拍手【はくしゅ】 マイ漢字に保管
ดึง, ถอน 選抜【せんばつ】
抜く【ぬく】
マイ漢字に保管
การแบก, เคลื่อนย้ายสิ่งของ 搬入【はんにゅう】
運搬【うんぱん】
マイ漢字に保管
เปรียบเทียบ
ตัดสิน
批判【ひはん】
批評【ひひょう】
マイ漢字に保管
การเปิด
การทำให้เป็นที่กว้างขวาง
披露【ひろう】
披歴【ひれき】
マイ漢字に保管
วาด 描画【びょうが】
描く【えがく】
マイ漢字に保管
การช่วยเหลือ 扶養【ふよう】
扶育【ふいく】
マイ漢字に保管
จ่าย 払底【ふってい】
払う【はらう】
マイ漢字に保管
จับ, จับกุม 逮捕【たいほ】
捕まえる【つかまえる】
捕える【とらえる】
マイ漢字に保管
กอด
อุ้ม, หอบ
辛抱【しんぼう】
抱く【だく・いだく】
抱える【かかえる】
マイ漢字に保管
การชก, ต่อย
การทุบ, ตี
撲滅【ぼくめつ】
相撲【すもう】*
マイ漢字に保管
การทำเป็นผงแป้ง 抹茶【まっちゃ】 マイ漢字に保管
ชัก (ธง, ว่าว)
ทอด
掲揚【けいよう】
揚げる【あげる】
マイ漢字に保管
สั่น, แกว่ง 動揺【どうよう】
揺れる【ゆれる】
マイ漢字に保管
การโอบ, กอด
การปกป้อง, ช่วยเหลือ
抱擁【ほうよう】
擁護【ようご】
マイ漢字に保管
ควบคุม, ยับยั้ง
ระงับ, อดกลั้น
抑制【よくせい】
抑える【おさえる】
マイ漢字に保管
(เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 マイ漢字に保管
(เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 マイ漢字に保管
ครบ
จัดไว้พร้อม
揃う【そろう】
勢揃い【せいぞろい】
マイ漢字に保管
ลูบ
ปลอบประโลม
撫でる【なでる】 マイ漢字に保管
โปรย 撒く【まく】 マイ漢字に保管
การท้อแท้, หมดกำลังใจ 挫折【ざせつ】 マイ漢字に保管
เช็ด, ถู 払拭【ふっしょく】
拭く【ふく】
拭う【ぬぐう】
マイ漢字に保管
จับ, จับให้แน่น 捕捉【ほそく】
捉える【とらえる】
マイ漢字に保管
ความคืบหน้าของงาน 進捗【しんちょく】 マイ漢字に保管
การบิด, งอ 捻挫【ねんざ】 マイ漢字に保管
ทำให้อ่อนกำลังลง 拉致【らち】 マイ漢字に保管
ธง 国旗【こっき】
旗【はた】
マイ漢字に保管
ดำเนินการ
จัดให้
施設【しせつ】
施工【せこう】
施す【ほどこす】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การวน 螺旋【らせん】*
斡旋【あっせん】*
マイ漢字に保管
ครอบครัว
ตระกูล
家族【かぞく】
民族【みんぞく】
マイ漢字に保管
เที่ยว, ท่องเที่ยว 旅行【りょこう】
旅【たび】
マイ漢字に保管
ใน (เวลา,
สถานการณ์)
於いて【おいて】 マイ漢字に保管
มืด 暗記【あんき】
暗い【くらい】
マイ漢字に保管
ว่าง 休暇【きゅうか】
暇【ひま】
マイ漢字に保管
รุ่งอรุณ 早暁【そうぎょう】
暁【あかつき】
マイ漢字に保管
ที่ผ่านมา 昨日【きのう】*
昨日【さくじつ】
マイ漢字に保管
ชั่วโมง
เวลา
何時【なんじ】
時々【ときどき】
マイ漢字に保管
ปีโชวะ 昭和【しょうわ】 マイ漢字に保管
(อากาศ) แจ่มใส 晴天【せいてん】
晴れる【はれる】
マイ漢字に保管
อุ่น (อากาศ) 暖房【だんぼう】
暖かい【あたたかい】
マイ漢字に保管
กลางคืน, คืน 今晩【こんばん】
一晩中【ひとばんじゅう】
マイ漢字に保管
สว่าง
กระจ่างชัด
สิ้นสุด-ขึ้นต้นใหม่
明日【あした】*
不明【ふめい】
明るい【あかるい】
マイ漢字に保管
วัน (ในรอบสัปดาห์) 日曜日【にちようび】 マイ漢字に保管
ประมาณ 曖昧【あいまい】 マイ漢字に保管
รุ่งเรือง, เต็มที่ 旺盛【おうせい】 マイ漢字に保管
ความไม่ชัดเจน 曖昧【あいまい】
三昧【ざんまい】
マイ漢字に保管
คำเรียกตัวเองของจักรพรรดิ 朕【ちん】 マイ漢字に保管
เสื้อผ้า 衣服【いふく】
制服【せいふく】
マイ漢字に保管
อาหารที่จัดเตรียมอย่างดี
หน่วยนับตะเกียบ (คู่)
一膳【いっぜん】
お膳【おぜん】
マイ漢字に保管
แนวนอน
ด้านข้าง
横断【おうだん】
横幅【よこはば】
マイ漢字に保管
เครื่องมือ 機械【きかい】
器械【きかい】
マイ漢字に保管
คร่าวๆ
โดยประมาณ
概要【がいよう】
概念【がいねん】
マイ漢字に保管
กฏ, วิธี
ระดับ, คุณภาพ
合格【ごうかく】
格子【こうし】
マイ漢字に保管
นิวเคลียส
อาวุธนิวเคลียร์
核心【かくしん】
核兵器【かくへいき】
マイ漢字に保管
หุ้น
ตอไม้, รากไม้
株式会社【かぶしきがいしゃ】 マイ漢字に保管
โลงศพ 納棺【のうかん】
棺【ひつぎ】
マイ漢字に保管
โต๊ะ 机上【きじょう】
机【つくえ】
マイ漢字に保管
หมากรุก (ญี่ปุ่น)
โชงิ
将棋【しょうぎ】 マイ漢字に保管
เครื่องจักร 機械【きかい】
飛行機【ひこうき】
マイ漢字に保管
เน่าเปื่อย, ผุพัง 老朽【ろうきゅう】
朽ちる【くちる】
マイ漢字に保管
สะพาน 歩道橋【ほどうきょう】
日本橋【にほんばし】
マイ漢字に保管
สุด
สุดขีด
南極【なんきょく】
極上【ごくじょう】
極める【きわめる】
マイ漢字に保管
ตรวจสอบ
สำรวจ
検査【けんさ】
検事【けんじ】
マイ漢字に保管
สิทธิ 権利【けんり】 マイ漢字に保管
แห้ง, เหี่ยว
เฉา
枯死【こし】
枯れる【かれる】
マイ漢字に保管
โรงเรียน 学校【がっこう】
校舎【こうしゃ】
マイ漢字に保管
โครงสร้าง
ใส่ใจ
構成【こうせい】
構う【かまう】
マイ漢字に保管
ราก 根拠【こんきょ】
根っ子【ねっこ】
マイ漢字に保管
วัตถุดิบ
ของที่เป็นประโยชน์
材料【ざいりょう】
教材【きょうざい】
マイ漢字に保管
ต้นซะกุระ 桜花【おうか】
桜【さくら】
マイ漢字に保管
ธนบัตร
ป้าย, ฉลาก
改札口【かいさつぐち】
札【ふだ】
マイ漢字に保管
สะพานเชื่อม 桟橋【さんばし】 マイ漢字に保管
กิ่งไม้ 爪楊枝【つまようじ】*
枝【えだ】
マイ漢字に保管
ต้นไม้ 樹木【じゅもく】
街路樹【がいろじゅ】
マイ漢字に保管
ต้นสนมัทสึ 松竹梅【しょうちくばい】
松【まつ】
マイ漢字に保管
ปลูก 植物【しょくぶつ】
植える【うえる】
マイ漢字に保管
แกนกลาง 枢軸【すうじく】
中枢【ちゅうすう】
マイ漢字に保管
ต้นสนสึงิ 杉【すぎ】 マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การผ่าไม้ด้วยขวาน
การแก้-คลาย
解析【かいせき】
分析【ぶんせき】
マイ漢字に保管
ท่อ 消火栓【しょうかせん】 マイ漢字に保管
ถัง, อ่าง 浴槽【よくそう】
水槽【すいそう】
マイ漢字に保管
หมู่บ้าน 隣村【りんそん】
村【むら】
マイ漢字に保管
ชั้น, ชั้นวางของ 本棚【ほんだな】
棚卸【たなおろし】
マイ漢字に保管
เสา 円柱【えんちゅう】
柱【はしら】
マイ漢字に保管
ลูกท้อ 白桃【はくとう】
桃【もも】
マイ漢字に保管
สันหลังคา
จำนวนนับอาคาร
一棟【いっとう】
棟【むね】
マイ漢字に保管
จอกเหล้า
ถ้วยสาเก
乾杯【かんぱい】
杯【さかずき】
マイ漢字に保管
ต้นบ๊วย, บ๊วย 梅雨【つゆ】*
梅【うめ】
マイ漢字に保管
กระดาน
แผ่นไม้
黒板【こくばん】
板【いた】
マイ漢字に保管
เครื่องหมาย
เป้าหมาย
目標【もくひょう】
標準【ひょうじゅん】
マイ漢字に保管
ลวดลาย
ด้าม
横柄【おうへい】
絵柄【えがら】
柄【え】
マイ漢字に保管
ท่อนไม้ 棒【ぼう】
泥棒【どろぼう】
マイ漢字に保管
เรียบง่าย
ไม่ปรุงแต่ง
素朴【そぼく】 マイ漢字に保管
แผ่น
(นับของที่เป็นแผ่น)
一枚【いちまい】
枚数【まいすう】
マイ漢字に保管
รูปแบบ
ตัวอย่าง
模型【もけい】
規模【きぼ】
マイ漢字に保管
ต้นหลิว 川柳【せんりゅう】
柳【やなぎ】
マイ漢字に保管
สภาพ
ท่าน, คุณ
様子【ようす】
様々【さまざま】
マイ漢字に保管
ตาราง 空欄【くうらん】
欄外【らんがい】
マイ漢字に保管
ป่า 山林【さんりん】
林【はやし】
マイ漢字に保管
หอ, อาคารสูง 楼門【ろうもん】
摩天楼【まてんろう】
マイ漢字に保管
กรอบ 枠【わく】 マイ漢字に保管
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง 椅子【いす】 マイ漢字に保管
ยอดไม้ 梢【こずえ】 マイ漢字に保管
หมอน 枕【まくら】 マイ漢字に保管
ตัวอักษรแบบหนึ่ง (บรรจง) 楷書【かいしょ】 マイ漢字に保管
ลูกพลับ 柿【かき】 マイ漢字に保管
หลัก (เลข) 桁【けた】
桁違い【けたちがい】
マイ漢字に保管
ปิด, อุด, ตัน 梗塞【こうそく】
脳梗塞【のうこうそく】
マイ漢字に保管
รั้ว 柵【さく】
鉄柵【てっさく】
マイ漢字に保管
กระดูกสันหลัง 脊椎【せきつい】 マイ漢字に保管
พืชชนิดหนึ่ง 栃木県【とちぎけん】 マイ漢字に保管
เหลือ 残念【ざんねん】
残る【のこる】
マイ漢字に保管
ตาย 死亡【しぼう】
死ぬ【しぬ】
マイ漢字に保管
เป็นพิเศษ
โดยเฉพาะ
特殊【とくしゅ】
殊に【ことに】
マイ漢字に保管
การตายด้วยความจงรักภักดี 殉職【じゅんしょく】
殉教【じゅんきょう】
マイ漢字に保管
เพิ่มขึ้น 拓殖【たくしょく】
殖える【ふえる】
マイ漢字に保管
ส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมด
殆ど【ほとんど】 マイ漢字に保管
น้ำวน 渦中【かちゅう】
渦【うず】
マイ漢字に保管
อ่าว, หาด
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
浦【うら】 マイ漢字に保管
ว่ายน้ำ 水泳【すいえい】
泳ぐ【およぐ】
マイ漢字に保管
ของเหลว 液体【えきたい】 マイ漢字に保管
沿ตาม 沿線【えんせん】
沿う【そう】
マイ漢字に保管
การแสดง
การบรรยาย
演劇【えんげき】
講演【こうえん】
マイ漢字に保管
สกปรก
เลอะ
汚染【おせん】
汚れる【よごれる】
汚い【きたない】
マイ漢字に保管
ทะเลไกลจากฝั่ง 沖縄【おきなわ】 マイ漢字に保管
อุ่น (ทั่วไป) 温度【おんど】
温かい【あたたかい】
マイ漢字に保管
แม่น้ำ (ใหญ่) 銀河【ぎんが】
河【かわ】
マイ漢字に保管
ทะเล 東海道【ほっかいどう】
海【うみ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
สุดท้าย, บั้นปลาย
ริมฝั่ง
生涯【しょうがい】 マイ漢字に保管
อ่าว, หาด 新潟【にいがた】
潟【かた】
マイ漢字に保管
สดชื่น
มีชีวิตชีวา
生活【せいかつ】
復活【ふっかつ】
マイ漢字に保管
แห้ง
คอแห้ง
枯渇【こかつ】
渇く【かわく】
マイ漢字に保管
ลื่น, ราบลื่น 円滑【えんかつ】
滑る【すべる】
滑らか【なめらか】
マイ漢字に保管
เหงื่อ 冷汗【れいかん】
汗【あせ】
マイ漢字に保管
(จีน) ราชวงศ์ฮั่น 漢字【かんじ】
漢方【かんぽう】
マイ漢字に保管
ไอน้ำ 汽車【きしゃ】
汽笛【きてき】
マイ漢字に保管
(คน) ร้องไห้ 号泣【ごうきゅう】
泣く【なく】
マイ漢字に保管
ประมง 漁業【ぎょぎょう】
漁師【りょうし】
マイ漢字に保管
สภาพ 状況【じょうきょう】
不況【ふきょう】
マイ漢字に保管
หุบเขา
สายน้ำ
渓谷【けいこく】 マイ漢字に保管
รุนแรง 激烈【げきれつ】
激しい【はげしい】
マイ漢字に保管
ตัดสินใจ 決心【けっしん】
決める【きめる】
マイ漢字に保管
สะอาด 清潔【せいけつ】
潔い【いさぎよい】
マイ漢字に保管
ลด 加減【かげん】
減る【へる】
マイ漢字に保管
ต้นกำเนิด 資源【しげん】
源【みなもと】
マイ漢字に保管
ทะเลสาบ 琵琶湖【びわこ】*
湖【みずうみ】
マイ漢字に保管
อ่าว, แม่น้ำใหญ่
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
江湖【こうこ】
江戸【えど】
マイ漢字に保管
น้ำปริมาณมาก 洪水【こうずい】 マイ漢字に保管
ท่า, ท่าเรือ 空港【くうこう】
港【みなと】
マイ漢字に保管
ท่อน้ำ
ร่องน้ำ
海溝【かいこう】
溝【みぞ】
マイ漢字に保管
ผสม, ปน 混乱【こんらん】
混ぜる【まぜる】
マイ漢字に保管
จบ, เสร็จสิ้น 経済【けいざい】*
返済【へんさい】
済む【すむ】
マイ漢字に保管
ความอุดม, ความมั่งคั่ง 滋味【じみ】
滋養【じよう】
マイ漢字に保管
ปกครอง
รักษาโรค
政治【せいじ】
治める【おさめる】
マイ漢字に保管
湿แฉะ, ชื้น 湿度【しつど】
湿る【しめる】
マイ漢字に保管
น้ำมันเคลือบเงา (ญี่ปุ่น) 漆器【しっき】
漆【うるし】
マイ漢字に保管
ซุป
น้ำผลไม้
果汁【かじゅう】
みそ汁【みそしる】
マイ漢字に保管
ฝาด
ไม่เต็มใจ
渋滞【じゅうたい】
渋い【しぶい】
マイ漢字に保管
ผู้ดี
คุณงามความดี
貞淑【ていしゅく】
淑女【しゅくじょ】
マイ漢字に保管
เปรียบเทียบ
กึ่ง (semi-)
準備【じゅんび】
標準【ひょうじゅん】
マイ漢字に保管
ชุ่มชื้น 湿潤【しつじゅん】
潤う【うるおう】
マイ漢字に保管
บ่อ, หนองน้ำ 湖沼【こしょう】
沼【ぬま】
マイ漢字に保管
ลบ, ดับ
หาย
消防【しょうぼう】
消える【きえる】
マイ漢字に保管
การเข้าไปเกี่ยวข้อง
การเดินข้ามน้ำ
交渉【こうしょう】
渉外【しょうがい】
マイ漢字に保管
สะอาด
บริสุทธิ์
浄水器【じょうすいき】 マイ漢字に保管
จุ่ม, แช่ 浸水【しんすい】
浸す【ひたす】
マイ漢字に保管
ลึก 深夜【しんや】
深い【ふかい】
マイ漢字に保管
ใส 清澄【せいちょう】
澄む【すむ】
マイ漢字に保管
ส่วนตื้นของแม่น้ำที่สามารถเดินข้ามได้ 瀬戸物【せともの】 マイ漢字に保管
สะอาด
บริสุทธิ์
清掃【せいそう】
清い【きよい】
マイ漢字に保管
ตื้น 浅草寺【せんそうじ】
浅い【あさい】
マイ漢字に保管
ล้าง, ซัก 洗濯【せんたく】
洗う【あらう】
マイ漢字に保管
ดำน้ำ
มุด
潜入【せんにゅう】
潜る【もぐる】
マイ漢字に保管
ค่อยๆ คืบหน้า
ในที่สุด
漸進【ぜんしん】
漸く【ようやく】
マイ漢字に保管
วัด (ขนาด) 推測【すいそく】
測る【はかる】
マイ漢字に保管
การหยุดนิ่ง
การที่น้ำไม่ไหล
滞在【たいざい】
滞る【とどこおる】
マイ漢字に保管
น้ำตก 白滝【しらたき】
滝【たき】
マイ漢字に保管
แอ่งน้ำ
หนองน้ำ
沢山【たくさん】
沢【さわ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การล้างให้สะอาด 洗濯【せんたく】
洗濯機【せんたくき】
マイ漢字に保管
ขุ่น 濁音【だくおん】
濁る【にごる】
マイ漢字に保管
จาง, บาง, อ่อน 濃淡【のうたん】
淡い【あわい】
マイ漢字に保管
บ่อน้ำ 乾電池【かんでんち】
池【いけ】
マイ漢字に保管
ริน, เท 注文【ちゅうもん】
注ぐ【そそぐ】
マイ漢字に保管
น้ำขึ้นน้ำลง 満潮【まんちょう】
潮【しお】
マイ漢字に保管
จม 沈黙【ちんもく】
沈む【しずむ】
マイ漢字に保管
ท่าเทียบเรือ 興味津津【きょうみしんしん】
津波【つなみ】
マイ漢字に保管
หมัก, ดอง
(อาหาร)
漬ける【つける】
漬物【つけもの】
マイ漢字に保管
โคลน 泥水【でいすい】
泥棒【どろぼう】
マイ漢字に保管
หยดน้ำ 水滴【すいてき】
滴【しずく】
マイ漢字に保管
เพิ่ม, เสริม 添付【てんぷ】
添える【そえる】
マイ漢字に保管
ข้าม 譲渡【じょうと】
渡る【わたる】
マイ漢字に保管
น้ำร้อน 銭湯【せんとう】
お湯【おゆ】
マイ漢字に保管
ถ้ำ 空洞【くうどう】
洞【ほら】
マイ漢字に保管
เข้ม, ข้น 濃厚【のうこう】
濃い【こい】
マイ漢字に保管
คลื่น 電波【でんぱ】
津波【つなみ】
マイ漢字に保管
กลุ่ม, นิกาย
ส่ง, เสนอ
派遣【はけん】
少数派【しょうすうは】
マイ漢字に保管
พัก, ค้างคืน 宿泊【しゅくはく】
泊まる【とまる】
マイ漢字に保管
สภาพที่เวิ้งว้าง
ทะเลทราย
砂漠【さばく】
漠然【ばくぜん】
マイ漢字に保管
การกรอง-ขับของเหลวออกจากร่างกาย 分泌【ぶんぴつ】
泌尿器【ひにょうき】
マイ漢字に保管
ลอย (มาในอากาศ-บนน้ำ) 浮標【ふひょう】
漂う【ただよう】
マイ漢字に保管
ชายหาด 京浜【けいひん】
砂浜【すなはま】
マイ漢字に保管
ลอย 浮力【ふりょく】
浮く【うく】
マイ漢字に保管
เดือด
คึกคัก, ตื่นเต้น
沸騰【ふっとう】
沸く【わく】
マイ漢字に保管
กฎหมาย
วิธี
法律【ほうりつ】
方法【ほうほう】
マイ漢字に保管
ฟอง 発泡【はっぽう】
泡【あわ】
マイ漢字に保管
การจม
การตก, หล่น
沈没【ちんぼつ】
陥没【かんぼつ】
マイ漢字に保管
เต็ม 満点【まんてん】
満ちる【みちる】
マイ漢字に保管
สภาพที่เต็ม-แผ่ไปทั่ว 漫画【まんが】
漫才【まんざい】
マイ漢字に保管
พินาศ
ล่มสลาย
滅亡【めつぼう】
滅びる【ほろびる】
マイ漢字に保管
น้ำมัน 軽油【けいゆ】
油【あぶら】
マイ漢字に保管
ฝรั่ง(ตะวันตก)
มหาสมุทร
洋式【ようしき】
大洋【たいよう】
マイ漢字に保管
ละลาย, หลอม 溶岩【ようがん】
溶ける【とける】
マイ漢字に保管
อาบ 入浴【にゅうよく】
浴びる【あびる】
マイ漢字に保管
การเอ่อล้น 氾濫【はんらん】* マイ漢字に保管
ไหล 流行【りゅうこう】
流れる【ながれる】
マイ漢字に保管
เย็น, เย็นสบาย 清涼【せいりょう】
涼しい【すずしい】
マイ漢字に保管
น้ำตา 涙管【るいかん】
涙【なみだ】
マイ漢字に保管
คลื่นใหญ่
เปล่าประโยชน์
波浪【はろう】
浪費【ろうひ】
マイ漢字に保管
รั่ว, รั่วไหล 漏洩【ろうえい】*
漏れる【もれる】
マイ漢字に保管
อ่าว 東京湾【とうきょうわん】
台湾【たいわん】
マイ漢字に保管
ทราย 御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
รุนแรง
เกินระดับ
御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
เก็บ, สะสม 溜まる【たまる】
溜める【ためる】
マイ漢字に保管
เปียก 濡らす【ぬらす】
濡れる【ぬれる】
マイ漢字に保管
พุ่งขึ้นมา 湧水【ゆうすい】
湧く【わく】
マイ漢字に保管
ลามก, อนาจาร 淫乱【いんらん】
淫ら【みだら】
マイ漢字に保管
บด, ขยี้
แตก, ทำลาย
潰瘍【かいよう】
潰す【つぶす】
マイ漢字に保管
จมน้ำ 溺死【できし】
溺れる【おぼれる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การเอ่อล้น, ท่วมท้น 氾濫【はんらん】 マイ漢字に保管
การแผ่กระจายไปกว้างขวาง 汎用【はんよう】 マイ漢字に保管
ดินอุดมสมบูรณ์
สมบูรณ์, มั่งคั่ง
肥沃【ひよく】 マイ漢字に保管
ควัน 煙突【えんとつ】
煙【けむり】
マイ漢字に保管
ย่าง, ผัด 全焼【ぜんしょう】
焼く【やく】
マイ漢字に保管
หุง (ข้าว) 炊飯器【すいはんき】
炊く【たく】
マイ漢字に保管
แห้ง
การทำให้แห้ง
乾燥【かんそう】 マイ漢字に保管
แสงไฟ 電灯【でんとう】
灯【ひ】
マイ漢字に保管
เผาไหม้ 不燃【ふねん】
燃える【もえる】
マイ漢字に保管
การแตกออก
การระเบิด
爆弾【ばくだん】
原爆【げんばく】
マイ漢字に保管
น่ารำคาญ
ยุ่ง, วุ่นวาย
煩雑【はんざつ】
煩わしい【わずらわしい】
マイ漢字に保管
เตา 暖炉【だんろ】
焜炉【こんろ】*
マイ漢字に保管
ผัด 炒める【いためる】
炒飯【チャーハン】
マイ漢字に保管
การพิมพ์ 出版【しゅっぱん】
改訂版【かいていばん】
マイ漢字に保管
เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ, เสียสละ
犠牲【ぎせい】 マイ漢字に保管
เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ
犠牲者【ぎせいしゃ】 マイ漢字に保管
พิเศษ 特別【とくべつ】
特典【とくてん】
マイ漢字に保管
สิ่งของ 博物館【はくぶつかん】
荷物【にもつ】
食べ物【たべもの】
マイ漢字に保管
ทุ่ง, ฟาร์ม 牧場【ぼくじょう】
牧【まき】
マイ漢字に保管
ลิง 類人猿【るいじんえん】
猿【さる】
マイ漢字に保管
เอามา, ได้มา 獲得【かくとく】
獲る【える】
マイ漢字に保管
บ้า, อาละวาด 狂気【きょうき】
狂う【くるう】
マイ漢字に保管
แคบ 狭軌【きょうき】
狭い【せまい】
マイ漢字に保管
คุก 地獄【じごく】
牢獄【ろうごく】*
マイ漢字に保管
ล่า
เก็บเกี่ยว
狩猟【しゅりょう】
狩る【かる】
マイ漢字に保管
ลำพัง
(ประเทศ) เยอรมัน
独立【どくりつ】
独り【ひとり】
マイ漢字に保管
แมว 愛猫【あいびょう】
猫【ねこ】
マイ漢字に保管
รุกล้ำ
ทำความผิด
犯人【はんにん】
犯す【おかす】
マイ漢字に保管
ความรุนแรง 猛烈【もうれつ】
猛獣【もうじゅう】
マイ漢字に保管
การลังเล 執行猶予【しっこうゆうよ】 マイ漢字に保管
การล่าสัตว์ 猟銃【りょうじゅう】 マイ漢字に保管
เป้าหมาย
เล็ง
狙撃【そげき】
狙い【ねらい】
狙う【ねらう】
マイ漢字に保管
การวนไปรอบๆ 環境【かんきょう】
循環【じゅんかん】
マイ漢字に保管
ลูกบอล
ทรงกลม
野球【やきゅう】
球【たま】
マイ漢字に保管
ปรากฎ 表現【ひょうげん】
現れる【あらわれる】
マイ漢字に保管
ลูกทรงกลม
ไข่มุก
真珠【しんじゅ】 マイ漢字に保管
แปลก, หายาก 珍味【ちんみ】
珍しい【めずらしい】
マイ漢字に保管
กลุ่ม 班【はん】 マイ漢字に保管
วิทยาศาสตร์
เหตุผล
理科【りか】
料理【りょうり】
マイ漢字に保管
เล่น 玩具【がんぐ】
玩具【おもちゃ】*
マイ漢字に保管
- 瑠璃【るり】 マイ漢字に保管
- 瑠璃【るり】 マイ漢字に保管
ริมน้ำ 湖畔【こはん】
畔【ほとり】
マイ漢字に保管
ย่อ 省略【しょうりゃく】
略語【りゃくご】
マイ漢字に保管
ไม่สนใจ, ละเลย
ไม่คุ้นเคย
疎遠【そえん】
疎い【うとい】
マイ漢字に保管
ดวงตา 眼科医【がんかい】
眼鏡【めがね】*
マイ漢字に保管
กะพริบ 瞬間【しゅんかん】
瞬く【またたく】
マイ漢字に保管
การนอน, หลับ 睡眠【すいみん】 マイ漢字に保管
จ้องมอง
มองออกไปไกล
眺望【ちょうぼう】
眺める【ながめる】
マイ漢字に保管
นอน
ง่วง
睡眠【すいみん】
眠る【ねむる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
จ้องมอง
กำกับ
睨む【にらむ】 マイ漢字に保管
ดวงตา 瞳孔【どうこう】
瞳【ひとみ】
マイ漢字に保管
การมีสัมพันธ์ที่ดี
ความสนิทสนม
親睦【しんぼく】 マイ漢字に保管
ความเข้าใจชัดเจน 明瞭【めいりょう】
一目瞭然【いちもくりょうぜん】
マイ漢字に保管
ดัดให้ตรง
แก้ไขให้ถูกต้อง
矯正【きょうせい】
矯める【ためる】
マイ漢字に保管
สั้น 短縮【たんしゅく】
短い【みじかい】
マイ漢字に保管
รู้, รู้จัก 知識【ちしき】
知る【しる】
マイ漢字に保管
ตรวจสอบ
ทำให้แน่ใจ
確認【かくにん】
確かめる【たしかめる】
マイ漢字に保管
ขัด, ลับ 研究【けんきゅう】
研ぐ【とぐ】
マイ漢字に保管
แข็ง 硬化【こうか】
硬い【かたい】
マイ漢字に保管
ทราย 砂漠【さばく】
土砂【どしゃ】
砂浜【すな】
マイ漢字に保管
บด 粉砕【ふんさい】
砕く【くだく】
マイ漢字に保管
แม่เหล็ก 磁石【じしゃく】
磁力【じりょく】
マイ漢字に保管
กรดไนตริก 硝酸【しょうさん】 マイ漢字に保管
ปะการัง 珊瑚礁【さんごしょう】* マイ漢字に保管
รากฐาน
ฐานราก
基礎【きそ】
礎【いしずえ】
マイ漢字に保管
ฉีก, ขาด
พังทลาย
破産【はさん】
破れる【やぶれる】
マイ漢字に保管
แท่นจารึก
อนุสาวรีย์
記念碑【きねんひ】
石碑【せきひ】
マイ漢字に保管
ปืน 鉄砲【てっぽう】
砲丸【ほうがん】
マイ漢字に保管
กรดซัลฟูริก 硫酸【りゅうさん】 マイ漢字に保管
ชาม お碗【おわん】
茶碗【ちゃわん】
マイ漢字に保管
โชคร้าย, ภัย 禍福【かふく】
禍根【かこん】
マイ漢字に保管
ไหว้
อธิษฐาน
祈念【きねん】
祈る【いのる】
マイ漢字に保管
ความสุขที่พระเจ้าประทานให้ 福祉【ふくし】 マイ漢字に保管
ศาลเจ้า
บริษัท
会社【かいしゃ】
社【やしろ】
マイ漢字に保管
เฉลิมฉลอง 祝日【しゅくじつ】
祝う【いわう】
マイ漢字に保管
นิมิต, มงคล 発祥【はっしょう】
不祥事【ふしょうじ】
マイ漢字に保管
พระเจ้า 神道【しんとう】*
神社【じんじゃ】
神様【かみさま】
マイ漢字に保管
ศาสนาเซน 禅【ぜん】
禅宗【ぜんしゅう】
マイ漢字に保管
บรรพบุรุษ 先祖【せんぞ】
祖母【そぼ】
マイ漢字に保管
ความสุข
โชคลาภ
幸福【こうふく】
福利厚生【ふくりこうせい】
マイ漢字に保管
มารยาท 礼儀【れいぎ】 マイ漢字に保管
เคลื่อน, ย้าย 移動【いどう】
移る【うつる】
マイ漢字に保管
ข้าว 水稲【すいとう】
稲【いね】
稲光【いなびかり】
マイ漢字に保管
สงบ, สันติ
สุภาพ
平穏【へいおん】
穏やか【おだやか】
マイ漢字に保管
วิทยาศาสตร์ 科学【かがく】
科目【かもく】
マイ漢字に保管
ทำเงิน, หาเงิน 稼働【かどう】
稼ぐ【かせぐ】
マイ漢字に保管
การเก็บเกี่ยว 収穫【しゅうかく】 マイ漢字に保管
稿ร่าง (ข้อเขียน) 原稿【げんこう】
投稿【とうこう】
マイ漢字に保管
ธัญพืช 穀物【こくもつ】
穀類【こくるい】
マイ漢字に保管
ฉัน, ผม 私服【しふく】
私【わたし・わたくし】
マイ漢字に保管
เมล็ด 種類【しゅるい】
種【たね】
マイ漢字に保管
ฤดูใบไม้ร่วง 春夏秋冬【しゅんかしゅうとう】
秋【あき】
マイ漢字に保管
การเรียก
ชื่อเรียก
名称【めいしょう】
愛称【あいしょう】
マイ漢字に保管
ภาษี 税込【ぜいこみ】
免税【めんぜい】
マイ漢字に保管
ทับถม 蓄積【ちくせき】
積む【つむ】
マイ漢字に保管
ส่วย, ค่าเช่าที่ดิน
ภาษี
租税【そぜい】
地租【ちそ】
マイ漢字に保管
เด็ก, อ่อนเยาว์ 幼稚園【ようちえん】 マイ漢字に保管
ลำดับ, ขั้นตอน 秩序【ちつじょ】 マイ漢字に保管
ประมาณ
ระดับ
程度【ていど】
~程【ほど】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ความลับ
เก็บเป็นความลับ
秘書【ひしょ】
秘める【ひめる】
マイ漢字に保管
วินาที 一秒【いちびょう】 マイ漢字に保管
รวง (ข้าว) 稲穂【いなほ】 マイ漢字に保管
คิดเปรียบเทียบ
หยุด, รักษา
稽古【けいこ】 マイ漢字に保管
แปลก, หายาก
แทบไม่มี
稀【まれ】 マイ漢字に保管
ขอบ 極端【きょくたん】
端【はし】
マイ漢字に保管
การแต่งตัว
การตกแต่ง
化粧品【けしょうひん】 マイ漢字に保管
บริสุทธิ์
ไม่ปนเปื้อน
純粋【じゅんすい】 マイ漢字に保管
จิตวิญญาณ 精神【せいしん】
精進【しょうじん】
マイ漢字に保管
หยาบ 粗大ゴミ【そだいゴミ】
粗い【あらい】
マイ漢字に保管
น้ำตาล
สารให้ความหวาน
砂糖【さとう】
糖尿病【とうにょうびょう】
マイ漢字に保管
เหนียว, ยืด 粘着性【ねんちゃくせい】
粘る【ねばる】
マイ漢字に保管
แป้ง 花粉【かふん】
粉【こな】
マイ漢字に保管
เม็ด 粒子【りゅうし】
粒【つぶ】
マイ漢字に保管
เสบียง
อาหาร
食糧【しょくりょう】
糧【かて】
マイ漢字に保管
เส้นใย
การเชื่อมต่อ
繊維【せんい】
維持【いじ】
マイ漢字に保管
แนวนอน
ทิศตะวันออก-ตก
経緯【けいい】 マイ漢字に保管
กรอบ 御縁【ごえん】
縁【ふち】
マイ漢字に保管
ภาพ 絵画【かいが】
絵【え】
マイ漢字に保管
หลวม, คลาย
ผ่อนปรน
緩和【かんわ】
緩い【ゆるい】
マイ漢字に保管
ศตวรรษ 世紀【せいき】
紀元【きげん】
マイ漢字に保管
ระดับ 一級【いっきゅう】
上級【じょうきゅう】
マイ漢字に保管
การตรวจสอบ
การแก้ไขให้ถูกต้อง
糾明【きゅうめい】
糾弾【きゅうだん】
マイ漢字に保管
ผลตอบแทน
เงินตอบแทน
供給【きょうきゅう】
給料【きゅうりょう】
マイ漢字に保管
ม้วน, พัน
พลิก
繰り返す【くりかえす】 マイ漢字に保管
แนวตั้ง
ทิศเหนือ-ใต้
ผ่านไป
経済【けいざい】
経る【へる】
マイ漢字に保管
สืบทอด 継続【けいぞく】
継ぐ【つぐ】
マイ漢字に保管
ผูก, ยึดติด 結婚【けっこん】
結ぶ【むすぶ】
マイ漢字に保管
ไหม 絹糸【けんし】
絹【きぬ】
マイ漢字に保管
สีแดง 紅葉【こうよう】
口紅【くちべに】
マイ漢字に保管
บิด, คั้น 絞首刑【こうしゅけい】
絞る【しぼる】
マイ漢字に保管
เชือกใหญ่ 綱領【こうりょう】
横綱【よこづな】
マイ漢字に保管
สีกรมท่า 紺色【こんいろ】 マイ漢字に保管
แคบ, ผอม, เรียว
ละเอียด
詳細【しょうさい】
細い【ほそい】
細かい【こまかい】
マイ漢字に保管
กระดาษ 用紙【ようし】
紙芝居【かみしばい】
マイ漢字に保管
จบ
สุดท้าย
終了【しゅうりょう】
終わる【おわる】
マイ漢字に保管
แนวตั้ง 縦横【じゅうおう】
縦【たて】
マイ漢字に保管
หด, เล็กลง 縮減【しゅくげん】
縮む【ちぢむ】
マイ漢字に保管
บริสุทธิ์
ตามธรรมชาติ
単純【たんじゅん】
純情【じゅんじょう】
マイ漢字に保管
เชือกเส้นบางๆ 一緒【いっしょ】
情緒【じょうちょ】
鼻緒【はなお】
マイ漢字に保管
การเป็นตัวกลาง 紹介【しょうかい】
紹介状【しょうかいじょう】
マイ漢字に保管
ถัก, ทอ 組織【そしき】
織る【おる】
マイ漢字に保管
คนที่มีระดับ-การศึกษา 紳士【しんし】
紳士服【しんしふく】
マイ漢字に保管
การปั่นด้าย
ทักษะ, การงาน
紡績【ぼうせき】
成績【せいせき】
マイ漢字に保管
ตัดขาด
สิ้นสุด
絶対【ぜったい】
絶える【たえる】
マイ漢字に保管
เส้น 路線【ろせん】
線路【せんろ】
マイ漢字に保管
เส้นใย
ความละเอียด
繊維【せんい】 マイ漢字に保管
ปะ, ชุน
แก้ไข
修繕【しゅうぜん】
繕う【つくろう】
マイ漢字に保管
กลุ่ม 組織【そしき】
組む【くむ】
マイ漢字に保管
รวม 総合【そうごう】
総理大臣【そうりだいじん】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ต่อเนื่อง 連続【れんぞく】
続く【つづく】
マイ漢字に保管
บีบ, รัด (คอ)
รีด, คั้น
締結【ていけつ】
締切【しめきり】
マイ漢字に保管
การรวมเป็นหนึ่ง 伝統【でんとう】
大統領【だいとうりょう】
マイ漢字に保管
เชือกใหญ่ 縄文【じょうもん】
沖縄【おきなわ】
マイ漢字に保管
ส่งมอบ
ชำระ
納品【のうひん】
納得【なっとく】
納める【おさめる】
マイ漢字に保管
มัด, รัด, ผูก 束縛【そくばく】
縛る【しばる】
マイ漢字に保管
ปนจนแยกไม่ออก
สับสน, คลุมเครือ
紛失【ふんしつ】
紛らわしい【まぎらわしい】
マイ漢字に保管
ถัก
ฉบับ, ตอน...
編集【へんしゅう】
編む【あむ】
マイ漢字に保管
เย็บ, ปัก 裁縫【さいほう】
縫う【ぬう】
マイ漢字に保管
ปั่นด้าย 紡績【ぼうせき】
紡ぐ【つむぐ】
マイ漢字に保管
綿ฝ้าย 木綿【もめん】*
綿【わた】
マイ漢字に保管
ตาข่าย
ตาข่ายจับปลา
交通網【こうつうもう】
網【あみ】
マイ漢字に保管
ลวดลายบนสิ่งของ
ตราประจำตระกูล
指紋【しもん】
紋章【もんしょう】
マイ漢字に保管
ประมาณ 約【やく】
約束【やくそく】
マイ漢字に保管
สัมพันธ์
เกี่ยวข้อง
連絡【れんらく】
絡む【からむ】
マイ漢字に保管
สีเขียว 緑茶【りょくちゃ】
緑色【みどりいろ】
マイ漢字に保管
นวด, ปั้น 練習【れんしゅう】
練る【ねる】
マイ漢字に保管
ปักผ้า 刺繍【ししゅう】 マイ漢字に保管
เชือก 紐【ひも】 マイ漢字に保管
ผลิบาน, แย้ม
ยิ้ม
破綻【はたん】
綻びる【ほころびる】
マイ漢字に保管
ใส่ใจ, ละเอียด 緻密【ちみつ】 マイ漢字に保管
ไถ, พรวน 耕運機【こううんき】
耕す【たがやす】
マイ漢字に保管
การลดลง-หมดไป 消耗【しょうもう】
消耗品【しょうもうひん】
マイ漢字に保管
อาชีพ 就職【しゅうしょく】
職業【しょくぎょう】
マイ漢字に保管
ฟัง
การฟังเอาความ
聴解【ちょうかい】
聴く【きく】
マイ漢字に保管
กระเพาะ 胃袋【いぶくろ】 マイ漢字に保管
ตับ 肝臓【かんぞう】
肝【きも】
マイ漢字に保管
ขา 脚本【きゃくほん】
脚【あし】
マイ漢字に保管
หน้าอก 胸囲【きょうい】
胸【むね】
マイ漢字に保管
เอว, สะโพก 腰痛【ようつう】
腰【こし】
マイ漢字に保管
ส่วนแยกของร่างกาย
แขน-ขา
肢体【したい】
選択肢【せんたくし】
マイ漢字に保管
ไขมัน 脂肪【しぼう】
脂【あぶら】
マイ漢字に保管
อวัยวะภายใน 心臓【しんぞう】
内臓【ないぞう】
マイ漢字に保管
ครรภ์ 胎児【たいじ】
胎盤【たいばん】
マイ漢字に保管
ถอด 脱線【だっせん】
脱ぐ【ぬぐ】
マイ漢字に保管
ตับ (สัตว์) 胆汁【たんじゅう】
大胆【だいたん】
マイ漢字に保管
พอง, บวม 膨脹【ぼうちょう】 マイ漢字に保管
ลำไส้ 小腸【しょうちょう】
大腸【だいちょう】
マイ漢字に保管
ลำตัว
ส่วนกลางของสิ่งของ
胴体【どうたい】 マイ漢字に保管
ความสามารถ
ความรู้
ละครโนห์
能力【のうりょく】
能楽【のうがく】
マイ漢字に保管
สมอง 首脳【しゅのう】 マイ漢字に保管
ปอด 肺臓【はいぞう】
肺炎【はいえん】
マイ漢字に保管
ผิวหนัง 肌【はだ】 マイ漢字に保管
สมบูรณ์
ปุ๋ย
肥料【ひりょう】
肥える【こえる】
マイ漢字に保管
ท้อง 満腹【まんぷく】
腹【はら】
マイ漢字に保管
รก, สปอร์ 胞子【ほうし】 マイ漢字に保管
ไขมัน 脂肪【しぼう】 マイ漢字に保管
พอง, ขยาย 膨大【ぼうだい】
膨らむ【ふくらむ】
マイ漢字に保管
เยื่อ, พังผืด 皮膜【ひまく】 マイ漢字に保管
เส้นเลือด, ชีพจร
เหตุผล, ลำดับ
文脈【ぶんみゃく】
人脈【じんみゃく】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
แขน 上腕【じょうわん】
腕【うで】
マイ漢字に保管
ไต 肝腎【かんじん】
腎臓【じんぞう】
マイ漢字に保管
บวม 腫瘍【しゅよう】
腫れる【はれる】
腫らす【はらす】
マイ漢字に保管
หัวเข่า 膝【ひざ】 マイ漢字に保管
ข้อศอก 肘【ひじ】 マイ漢字に保管
ต้นขา
กิ่งก้านสาขา
股間【こかん】
股【また】
股【もも】
マイ漢字に保管
รักแร้
ด้านข้าง
脇【わき】 マイ漢字に保管
จิตใจ
กลัว, กังวล
臆病【おくびょう】 マイ漢字に保管
หลัง, กระดูกสันหลัง 脊髄【せきずい】 マイ漢字に保管
ต่อม 涙腺【るいせん】 マイ漢字に保管
เรือรบ 軍艦【ぐんかん】
潜水艦【せんすいかん】
マイ漢字に保管
การเดินทางโดยเรือหรือเครื่องบิน 航空券【こうくうけん】
欠航【けっこう】
マイ漢字に保管
เรือ 風船【ふうせん】
小船【こぶね】
マイ漢字に保管
เรือเล็ก 競艇【きょうてい】
艦艇【かんてい】
マイ漢字に保管
เรือ (ใหญ่) 舶来【はくらい】
船舶【せんぱく】
マイ漢字に保管
ประเภทสิ่งของ-เรื่องราว 一般【いっぱん】
全般【ぜんぱん】
マイ漢字に保管
ด้านข้างเรือ 舷側【げんそく】 マイ漢字に保管
ยุง 蚊【か】 マイ漢字に保管
งู 蛇口【じゃぐち】
蛇【へび】
マイ漢字に保管
ผีเสื้อ 蝶【ちょう】
蝶々【ちょうちょう】
マイ漢字に保管
สายรุ้ง 虹【にじ】
虹色【にじいろ】
マイ漢字に保管
ผึ้ง 蜂起【ほうき】
蜂【はち】
蜂蜜【はちみつ】
マイ漢字に保管
สีน้ำตาลเข้ม 褐色【かっしょく】 マイ漢字に保管
คอเสื้อ 開襟【かいきん】
襟【えり】
マイ漢字に保管
สวม (หมวก)
ได้รับ, รับผลกระทบ
被害【ひがい】
被る【かぶる】
被る【こうむる】
マイ漢字に保管
คู่
การมีซ้ำ-ทำอีกครั้ง
複数【ふくすう】
複雑【ふくざつ】
マイ漢字に保管
ชดเชย
เสริม
候補【こうほ】
補う【おぎなう】
マイ漢字に保管
สมบูรณ์
มีเหลือ
余裕【よゆう】
富裕【ふゆう】
マイ漢字に保管
เปลือย 全裸【ぜんら】
裸【はだか】
マイ漢字に保管
ชายเสื้อ-กางเกง 裾【すそ】 マイ漢字に保管
แขนเสื้อ 領袖【りょうしゅう】
袖【そで】
半袖【はんそで】
マイ漢字に保管
แก้ (ปัญหา)
แก้, คลาย
読解【どっかい】
解く【とく】
マイ漢字に保管
แตะต้อง, สัมผัส
รู้สึก
接触【せっしょく】
触れる【ふれる】
触る【さわる】
マイ漢字に保管
ขับร้อง (บทกวี)
ประพันธ์ (บทกวี)
朗詠【ろうえい】
詠む【よむ】
マイ漢字に保管
การเข้าเฝ้า, การเข้าพบ 拝謁【はいえつ】
謁見【えっけん】
マイ漢字に保管
แผนก
บท
課題【かだい】
課長【かちょう】
マイ漢字に保管
เหมาะสม, ตรงประเด็น
เข้ากันพอดี
該当【がいとう】
当該【とうがい】
マイ漢字に保管
บันทึก 記者【きしゃ】
記す【しるす】
マイ漢字に保管
การประชุม
การพูดคุย
会議【かいぎ】
議事録【ぎじろく】
マイ漢字に保管
อัดแน่น
เบียด
詰問【きつもん】
詰める【つめる】
マイ漢字に保管
อนุญาต 許可【きょか】
許す【ゆるす】
マイ漢字に保管
ระวังรักษาร่างกาย-จิตใจให้บริสุทธิ์ 謹賀新年【きんがしんねん】
謹む【つつしむ】
マイ漢字に保管
การแนะนำ-สอน
เสียงคุงโยะมิ
訓練【くんれん】
音訓【おんくん】
マイ漢字に保管
วัด (ขนาด, อุณหภูมิ) 設計【せっけい】
計る【はかる】
マイ漢字に保管
การถ่อมตัว 謙譲【けんじょう】
謙虚【けんきょ】
マイ漢字に保管
พูด 言語【げんご】
遺言【ゆいごん】*
言う【いう】
マイ漢字に保管
ภูมิใจ 誇張【こちょう】
誇る【ほこる】
マイ漢字に保管
เล่าเรื่อง
ภาษา
日本語【にほんご】
語る【かたる】
マイ漢字に保管
ทำผิด
ผิดพลาด
誤解【ごかい】
誤る【あやまる】
マイ漢字に保管
รักษา, ดูแล 看護婦【かんごふ】
護衛【ごえい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การบรรยาย 講演【こうえん】
講座【こうざ】
マイ漢字に保管
การต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】 マイ漢字に保管
คำศัพท์
ประโยค
助詞【じょし】
名詞【めいし】
マイ漢字に保管
โคลง, กลอน
กวี
詩人【しじん】
作詩【さくし】
マイ漢字に保管
ทดสอบ 試験【しけん】
試す【ためす】
試みる【こころみる】
マイ漢字に保管
การเขียน, บันทึก
นิตยสาร
雑誌【ざっし】
週刊誌【しゅうかんし】
マイ漢字に保管
สอบถามความเห็น
ปรึกษา
諮問【しもん】
諮詢【しじゅん】*
マイ漢字に保管
ความรู้ 知識【ちしき】
常識【じょうしき】
マイ漢字に保管
ขอโทษ
(ขอบคุณ)
感謝【かんしゃ】
謝る【あやまる】
マイ漢字に保管
ทุกอย่าง
ทั้งหมด
諸君【しょくん】
諸々【もろもろ】
マイ漢字に保管
การฟ้องร้อง 訴訟【そしょう】 マイ漢字に保管
หลักฐาน 認証【にんしょう】
証【あかし】
マイ漢字に保管
พระบรมราชโองการ 詔書【しょうしょ】
大詔【たいしょう】
マイ漢字に保管
ละเอียด 詳細【しょうさい】
詳しい【くわしい】
マイ漢字に保管
เสียสละ, ยกให้ 譲渡【じょうと】
譲る【ゆずる】
マイ漢字に保管
ตรวจ-รักษา 診療【しんりょう】
診る【みる】
マイ漢字に保管
ความจริง
จริงใจ
誠実【せいじつ】
誠【まこと】
マイ漢字に保管
การขอร้อง 申請【しんせい】
請う【こう】
マイ漢字に保管
ก่อตั้ง
จัดเตรียม
施設【しせつ】
設ける【もうける】
マイ漢字に保管
อธิบาย 説明【せつめい】
説く【とく】
マイ漢字に保管
ฟ้องร้อง 公訴【こうそ】
訴える【うったえる】
マイ漢字に保管
การพึ่งพา
การขอร้อง
委託【いたく】
託児【たくじ】
マイ漢字に保管
การยอมรับ 承諾【しょうだく】 マイ漢字に保管
การเกิด 誕生日【たんじょうび】
降誕【こうたん】
マイ漢字に保管
การพูดคุย 会談【かいだん】
面談【めんだん】
マイ漢字に保管
調ตรวจสอบ 調整【ちょうせい】
調べる【しらべる】
マイ漢字に保管
การแก้ไขสิ่งที่ผิด 改訂【かいてい】
訂正【ていせい】
マイ漢字に保管
โจมตี 検討【けんとう】
討つ【うつ】
マイ漢字に保管
อ่าน 読書【どくしょ】
読む【よむ】
マイ漢字に保管
ยอมรับ 認証【にんしょう】
認める【みとめる】
マイ漢字に保管
การประเมิน 評判【ひょうばん】
評価【ひょうか】
マイ漢字に保管
การเขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ 楽譜【がくふ】
音譜【おんぷ】
マイ漢字に保管
ไปเยี่ยม
สอบถาม
訪問【ほうもん】
訪れる【おとずれる】
訪ねる【たずねる】
マイ漢字に保管
วางแผน
ไตร่ตรอง
無謀【むぼう】
謀る【はかる】
マイ漢字に保管
เหตุผล 通訳【つうやく】
訳【わけ】
マイ漢字に保管
สั่งสอน, ตักเตือน 説諭【せつゆ】
諭す【さとす】
マイ漢字に保管
ชักชวน 勧誘【かんゆう】
誘う【さそう】
マイ漢字に保管
บทขับร้อง (โนห์) 童謡【どうよう】
謡【うたい】
マイ漢字に保管
การอธิบายด้วยเหตุผล 結論【けつろん】
理論【りろん】
マイ漢字に保管
พูด
เรื่องราว
会話【かいわ】
話す【はなす】
マイ漢字に保管
ใคร 誰【だれ】 マイ漢字に保管
ปริศนา 謎【なぞ】 マイ漢字に保管
อ่อนลง, บรรเทาลง
กลมกลืน
俳諧【はいかい】 マイ漢字に保管
ไปนมัสการ, แสวงบุญ 参詣【さんけい】
詣でる【もうでる】
初詣【はつもうで】
マイ漢字に保管
ผลสุดท้าย, ในที่สุด 所詮【しょせん】 マイ漢字に保管
ตัดใจ, ยอมแพ้ 諦念【ていねん】
諦める【あきらめる】
マイ漢字に保管
การแจ้งข่าวเสียชีวิต 訃報【ふほう】 マイ漢字に保管
การซื้อ 購入【こうにゅう】
購買【こうばい】
マイ漢字に保管
ทรัพย์ 財布【さいふ】
財宝【ざいほう】
マイ漢字に保管
(ผู้ใหญ่) ให้
รับ (จากผู้ใหญ่)
恩賜【おんし】
賜る【たまわる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
มอบของ 寄贈【きぞう】
贈る【おくる】
マイ漢字に保管
การลักขโมย
โจร
海賊【かいぞく】
盗賊【とうぞく】
マイ漢字に保管
สะสม 貯金【ちょきん】
貯める【ためる】
マイ漢字に保管
การชดใช้, ชดเชย 賠償【ばいしょう】
賠償金【ばいしょうきん】
マイ漢字に保管
การขาย
การทำการค้า
販売【はんばい】
自販機【じはんき】
マイ漢字に保管
การแจกจ่าย
การให้
割賦【かっぷ】
月賦【げっぷ】
マイ漢字に保管
เลี้ยงดู
จัดเตรียมอาหาร
賄賂【わいろ】*
賄う【まかなう】
マイ漢字に保管
พนัน
เดิมพัน
賭博【とばく】
賭ける【かける】
マイ漢字に保管
อึกทึก, ครึกครึ้น
เสียงดัง
賑やか【にぎやか】
賑わう【にぎわう】
マイ漢字に保管
แปะ
ติด
貼付【ちょうふ】
貼る【はる】
貼紙【はりがみ】
マイ漢字に保管
สินบน 賄賂【わいろ】 マイ漢字に保管
การแยกห่าง 距離【きょり】 マイ漢字に保管
ร่องรอย 奇跡【きせき】
跡【あと】
マイ漢字に保管
การลงมือกระทำ 実践【じっせん】 マイ漢字に保管
กระโดด 跳躍【ちょうやく】
跳ねる【はねる】
跳ぶ【とぶ】
マイ漢字に保管
เหยียบ 雑踏【ざっとう】
踏む【ふむ】
マイ漢字に保管
กระโดด
ตื่นเต้น
活躍【かつやく】
躍る【おどる】
マイ漢字に保管
เต้น, เต้นรำ 舞踊【ぶよう】
踊る【おどる】
マイ漢字に保管
ถนน, ทาง 路線【ろせん】
姫路【ひめじ】
マイ漢字に保管
เตะ 一蹴【いっしゅう】
蹴る【ける】
マイ漢字に保管
รอยเท้า
ร่องรอย
失踪【しっそう】 マイ漢字に保管
การเปรียบเทียบ 比較【ひかく】 マイ漢字に保管
การรวบรวม 管轄【かんかつ】
直轄【ちょっかつ】
マイ漢字に保管
ทางสำหรับรถผ่าน 軌道【きどう】
軌跡【きせき】
マイ漢字に保管
เบา 軽食【けいしょく】
軽い【かるい】
マイ漢字に保管
ชายคา
จำนวนนับบ้าน
軒数【けんすう】
軒【のき】
マイ漢字に保管
แกน 車軸【しゃじく】
中軸【ちゅうじく】
マイ漢字に保管
กลิ้ง, ล้ม 転職【てんしょく】
転ぶ【ころぶ】
マイ漢字に保管
นิ่ม (อ่อนนิ่ม) 柔軟【じゅうなん】
軟らかい【やわらかい】
マイ漢字に保管
การแบกของ 輸入【ゆにゅう】
輸出【ゆしゅつ】
マイ漢字に保管
ล้อ
วงแหวน
五輪【ごりん】
指輪【ゆびわ】
マイ漢字に保管
ยีสต์, ส่าเหล้า
เชื้อที่ใช้ทำโชยุ, มิโสะ, เหล้า
発酵【はっこう】 マイ漢字に保管
รุนแรง, น่ากลัว 残酷【ざんこく】
酷い【ひどい】
マイ漢字に保管
เปรี้ยว
กรด
炭酸【たんさん】
酸っぱい【すっぱい】
マイ漢字に保管
ริน (เหล้า, น้ำ) 媒酌【ばいしゃく】
酌む【くむ】
マイ漢字に保管
การตอบแทน
การคืน
報酬【ほうしゅう】 マイ漢字に保管
น่าเกลียด 醜行【しゅうこう】
醜い【みにくい】
マイ漢字に保管
ต้ม (เหล้า) 醸造酒【じょうぞうしゅ】
醸す【かもす】
マイ漢字に保管
น้ำส้ม
(เครื่องปรุงรส)
酢酸【さくさん】
お酢【おす】
マイ漢字に保管
เมา 泥酔【でいすい】
酔っ払う【よっぱらう】
マイ漢字に保管
แจกจ่าย 宅配便【たくはいびん】
配る【くばる】
マイ漢字に保管
เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม 酪農【らくのう】 マイ漢字に保管
สร่าง (เมา), ตาสว่าง 覚醒【かくせい】 マイ漢字に保管
เหล้าโชจู 焼酎【しょうちゅう】 マイ漢字に保管
การตีความ
การอธิบาย
解釈【かいしゃく】
釈迦【しゃか】*
マイ漢字に保管
ทุ่งหญ้า 野球【やきゅう】
野原【のはら】
マイ漢字に保管
แหลม, คม
เฉียบ
鋭利【えいり】
鋭い【するどい】
マイ漢字に保管
ตะกั่ว 鉛筆【えんぴつ】
鉛【なまり】
マイ漢字に保管
ดูอย่างถ่องแท้
ดูอย่างเข้าใจ
鑑賞【かんしょう】
印鑑【いんかん】
マイ漢字に保管
กระจก 望遠鏡【ぼうえんきょう】
鏡【かがみ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
เงิน 銀行【ぎんこう】
銀貨【ぎんか】
マイ漢字に保管
แร่ 鉱山【こうざん】
鉄鉱【てっこう】
マイ漢字に保管
เหล็ก 鋼鉄【こうてつ】
鋼【はがね】
マイ漢字に保管
โซ่ 鎖国【さこく】
鎖【くさり】
マイ漢字に保管
การผสม, ปน
ความยุ่งเหยิง
錯覚【さっかく】
錯誤【さくご】
マイ漢字に保管
ปืน 拳銃【けんじゅう】
銃弾【じゅうだん】
マイ漢字に保管
ระฆัง 鐘楼【しょうろう】
鐘【かね】
マイ漢字に保管
กุญแจ
ยาเม็ด
手錠【てじょう】
錠剤【じょうざい】
マイ漢字に保管
เข็ม 方針【ほうしん】
針【はり】
マイ漢字に保管
แกนปั่นด้าย 紡錘【ぼうすい】
錘【つむ】
マイ漢字に保管
เงิน 銭湯【せんとう】
小銭【こぜに】
マイ漢字に保管
เหล็กที่ยังไม่ได้หลอม 銑鉄【せんてつ】 マイ漢字に保管
การตีเหล็ก
การฝึกจนแกร่ง
鍛練【たんれん】
鍛える【きたえる】
マイ漢字に保管
การหล่อโลหะ 鋳造【ちゅうぞう】
鋳る【いる】
マイ漢字に保管
สงบลง, อ่อนลง 鎮火【ちんか】
鎮まる【しずまる】
マイ漢字に保管
ตกปลา 釣る【つる】 マイ漢字に保管
เหล็ก
รถไฟ
鉄道【でつどう】
私鉄【してつ】
マイ漢字に保管
ทองแดง 銅像【どうぞう】
青銅【せいどう】
マイ漢字に保管
ทื่อ 鈍感【どんかん】
鈍い【にぶい】
マイ漢字に保管
กระถาง 鉢【はち】
植木鉢【うえきばち】
マイ漢字に保管
การสลักโลหะ
ฝังใจไม่ลืม
感銘【かんめい】
銘菓【めいか】
マイ漢字に保管
กระดิ่ง
กระพรวน
風鈴【ふうりん】
鈴【すず】
マイ漢字に保管
การเล่นแร่แปรธาตู 錬金術【れんきんじゅつ】 マイ漢字に保管
บันทึก 記録【きろく】
録音【ろくおん】
マイ漢字に保管
กุญแจ 鍵盤【けんばん】
鍵【かぎ】
マイ漢字に保管
หม้อ 鍋【なべ】 マイ漢字に保管
เคียว 鎌【かま】
鎌倉【かまくら】
マイ漢字に保管
ผ้าทอด้วยด้ายเงินทอง ลวดลายสวยงาม 錦秋【きんしゅう】
錦絵【にしきえ】
マイ漢字に保管
ปิด, ขัง 禁錮【きんこ】 マイ漢字に保管
สถานที่ 病院【びょういん】
美容院【びよういん】
マイ漢字に保管
ร่ม (ส่วนที่มืดเพราะไม่โดนแสง)
หม่น
山陰【さんいん】
陰【かげ】
マイ漢字に保管
ซ่อน 隠居【いんきょ】
隠す【かくす】
マイ漢字に保管
ชั้น 階段【かいだん】
三階【さんがい】
マイ漢字に保管
ทิ้งระยะห่าง
แยก
間隔【かんかく】
隔てる【へだてる】
マイ漢字に保管
ตกอยู่ในสภาพแย่
ซึม
欠陥【けっかん】
陥る【おちいる】
マイ漢字に保管
มุม (ด้านใน) 一隅【いちぐう】
隅【すみ】
マイ漢字に保管
ชัน
รุนแรง
危険【きけん】
険しい【けわしい】
マイ漢字に保管
จำกัด 限定【げんてい】
限る【かぎる】
マイ漢字に保管
ลง
ตก
以降【いこう】
降りる【おりる】
降る【ふる】
マイ漢字に保管
ขอบ, ปลาย
เวลา, ขณะที่
実際【じっさい】
際【きわ】
マイ漢字に保管
เอาออก
ยกเว้น
削除【さくじょ】
掃除【そうじ】*
除く【のぞく】
マイ漢字に保管
รบกวน
เป็นอุปสรรค
故障【こしょう】
障る【さわる】
マイ漢字に保管
ค่าย (ทหาร) 陣地【じんち】
陣営【じんえい】
マイ漢字に保管
การติดตามไป 随時【ずいじ】
随分【ずいぶん】
マイ漢字に保管
จำกัด, ป้องกัน 阻止【そし】
阻む【はばむ】
マイ漢字に保管
กลุ่ม, หน่วย 兵隊【へいたい】
自衛隊【じえいたい】
マイ漢字に保管
การจัดเรียง 陳列【ちんれつ】 マイ漢字に保管
เครื่องปั้นดินเผา 陶器【とうき】
陶芸【とうげい】
マイ漢字に保管
การติดตาม, ดูแลใกล้ชิด 陪席【ばいせき】
陪審【ばいしん】
マイ漢字に保管
ติด, รวม 附属【ふぞく】 マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
บันไดพระราชวัง 天皇陛下【てんのうへいか】
両陛下【りょうへいか】
マイ漢字に保管
ป้องกัน 防災【ぼうさい】
防ぐ【ふせぐ】
マイ漢字に保管
พระอาทิตย์ 太陽【たいよう】 マイ漢字に保管
แผ่นดิน
ทวีป, บก
大陸【たいりく】
陸上【りくじょう】
マイ漢字に保管
ความรุ่งเรือง 隆盛【りゅうせい】 マイ漢字に保管
เนินใหญ่ 丘陵【きゅうりょう】
陵【みささぎ】
マイ漢字に保管
ข้างๆ 近隣【きんりん】
隣【となり】
マイ漢字に保管
ช่องว่าง
ช่องโหว่
間隙【かんげき】
隙【すき】
隙間【すきま】
マイ漢字に保管
เนิน
(ตัวย่อ) โอซะกะ
京阪神【けいはんしん】
大阪【おおさか】
マイ漢字に保管
เนิน 岐阜県【ぎふけん】 マイ漢字に保管
รองเท้า 靴【くつ】
靴下【くつした】
マイ漢字に保管
กระเป๋า 鞄【かばん】 マイ漢字に保管
ดื่ม 飲料水【いんりょうすい】
飲む【のむ】
マイ漢字に保管
ความอดอยาก 餓死【がし】
餓鬼【がき】
マイ漢字に保管
อาคาร 会館【かいかん】
映画館【えいがかん】
マイ漢字に保管
อดอยาก 飢餓【きが】
飢える【うえる】
マイ漢字に保管
เลี้ยง (สัตว์) 飼育【しいく】
飼う【かう】
マイ漢字に保管
ประดับ, ตกแต่ง 修飾【しゅうしょく】
飾る【かざる】
マイ漢字に保管
ข้าว (ข้าวสวย) ご飯【ごはん】
飯【めし】
マイ漢字に保管
อิ่ม
เอียน
飽食【ほうしょく】
飽きる【あきる】
マイ漢字に保管
อาหารสัตว์ 食餌【しょくじ】
餌【えさ】
餌食【えじき】
マイ漢字に保管
โมจิ (ขนมแป้งข้าวเหนียว) 煎餅【せんべい】
尻餅【しりもち】
マイ漢字に保管
สถานี 駅員【えきいん】
駅弁【えきべん】
マイ漢字に保管
การขี่ม้า 騎馬【きば】
騎士【きし】
マイ漢字に保管
วิ่ง, ทะยาน 駆使【くし】
駆け込む【かけこむ】
マイ漢字に保管
การทดสอบ
ความพยายาม
経験【けいけん】
実験【じっけん】
マイ漢字に保管
อึกทึก, เอะอะ 騒音【そうおん】
騒ぐ【さわぐ】
マイ漢字に保管
ของไร้สาระ
ของด้อยค่า
無駄【むだ】
駄目【だめ】
下駄【げた】*
マイ漢字に保管
การหยุด, พัก, จอด 駐車場【ちゅうしゃじょう】
駐輪【ちゅうりん】
マイ漢字に保管
วิ่ง
ควบม้า
御馳走【ごちそう】 マイ漢字に保管
หมาก (เกมกระดาน) 持ち駒【もちごま】 マイ漢字に保管
ไขกระดูก 骨髄【こつずい】 マイ漢字に保管
กระดูกคนตาย
โครงกระดูก
死骸【しがい】 マイ漢字に保管
ปลาวาฬ 鯨肉【げいにく】
鯨【くじら】
マイ漢字に保管
สด, สดใส 新鮮【しんせん】
鮮やか【あざやか】
マイ漢字に保管
อายุ 年齢【ねんれい】
高齢者【こうれいしゃ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え