いぎべつ せいかつかんきょう

แยกตามกลุ่มความหมาย

แสดงแบบลิสต์
251
1
2
3
4
5
6
漢字義(タイ) 用例並び替え
ธัญพืช 穀物【こくもつ】
穀類【こくるい】
マイ漢字に保管
เสบียง
อาหาร
食糧【しょくりょう】
糧【かて】
マイ漢字に保管
ข้าว (ข้าวสาร)
(ประเทศ) อเมริกา
玄米【げんまい】
米国【べいこく】
お米【おこめ】
マイ漢字に保管
ข้าว (ข้าวสวย) ご飯【ごはん】
飯【めし】
マイ漢字に保管
กิน 食事【しょくじ】
食べる【たべる】
マイ漢字に保管
ดื่ม 飲料水【いんりょうすい】
飲む【のむ】
マイ漢字に保管
การกิน
การดื่ม
喫茶店【きっさてん】
喫煙【きつえん】
マイ漢字に保管
การรับเข้าไป
การซึมซับ, ดูดซึม
摂取【せっしゅ】
摂る【とる】
マイ漢字に保管
ต้ม 煮る【にる】
煮物【にもの】
マイ漢字に保管
นึ่ง, อบ 蒸気【じょうき】
蒸す【むす】
マイ漢字に保管
ย่าง, ผัด 全焼【ぜんしょう】
焼く【やく】
マイ漢字に保管
หุง (ข้าว) 炊飯器【すいはんき】
炊く【たく】
マイ漢字に保管
หมัก, ดอง
(อาหาร)
漬ける【つける】
漬物【つけもの】
マイ漢字に保管
เกลือ 塩分【えんぶん】
塩【しお】
マイ漢字に保管
น้ำตาล
สารให้ความหวาน
砂糖【さとう】
糖尿病【とうにょうびょう】
マイ漢字に保管
รสชาติ
ชิม
趣味【しゅみ】
味【あじ】
マイ漢字に保管
เผ็ด 香辛料【こうしんりょう】
辛い【からい】
マイ漢字に保管
หวาน
อ้อน
甘味料【かんみりょう】
甘い【あまい】
マイ漢字に保管
เปรี้ยว
กรด
炭酸【たんさん】
酸っぱい【すっぱい】
マイ漢字に保管
ฝาด
ไม่เต็มใจ
渋滞【じゅうたい】
渋い【しぶい】
マイ漢字に保管
แห้ง
คอแห้ง
枯渇【こかつ】
渇く【かわく】
マイ漢字に保管
อดอยาก 飢餓【きが】
飢える【うえる】
マイ漢字に保管
ความอดอยาก 餓死【がし】
餓鬼【がき】
マイ漢字に保管
อิ่ม
เอียน
飽食【ほうしょく】
飽きる【あきる】
マイ漢字に保管
ชา, น้ำชา お茶【おちゃ】
喫茶店【きっさてん】
マイ漢字に保管
ผลไม้
ขนม
お菓子【おかし】
和菓子【わがし】
マイ漢字に保管
ซุป
น้ำผลไม้
果汁【かじゅう】
みそ汁【みそしる】
マイ漢字に保管
ต้ม (เหล้า) 醸造酒【じょうぞうしゅ】
醸す【かもす】
マイ漢字に保管
ยีสต์, ส่าเหล้า
เชื้อที่ใช้ทำโชยุ, มิโสะ, เหล้า
発酵【はっこう】 マイ漢字に保管
น้ำส้ม
(เครื่องปรุงรส)
酢酸【さくさん】
お酢【おす】
マイ漢字に保管
เหล้า 日本酒【にほんしゅ】
甘酒【あまざけ】
マイ漢字に保管
ริน (เหล้า, น้ำ) 媒酌【ばいしゃく】
酌む【くむ】
マイ漢字に保管
เมา 泥酔【でいすい】
酔っ払う【よっぱらう】
マイ漢字に保管
ไหม 絹糸【けんし】
絹【きぬ】
マイ漢字に保管
綿ฝ้าย 木綿【もめん】*
綿【わた】
マイ漢字に保管
ป่าน 麻薬【まやく】
麻【あさ】
マイ漢字に保管
ปั่นด้าย 紡績【ぼうせき】
紡ぐ【つむぐ】
マイ漢字に保管
การปั่นด้าย
ทักษะ, การงาน
紡績【ぼうせき】
成績【せいせき】
マイ漢字に保管
แกนปั่นด้าย 紡錘【ぼうすい】
錘【つむ】
マイ漢字に保管
ม้วน, พัน
พลิก
繰り返す【くりかえす】 マイ漢字に保管
เส้นใย
ความละเอียด
繊維【せんい】 マイ漢字に保管
เส้นใย
การเชื่อมต่อ
繊維【せんい】
維持【いじ】
マイ漢字に保管
ด้าย 繭糸【けんし】
糸【いと】
マイ漢字に保管
ผ้า 財布【さいふ】
布【ぬの】
マイ漢字に保管
หนัง
เปลี่ยนแปลง
革命【かくめい】
革【かわ】
マイ漢字に保管
ถัก, ทอ 組織【そしき】
織る【おる】
マイ漢字に保管
ย้อม 汚染【おせん】
染める【そめる】
マイ漢字に保管
บิด, คั้น 絞首刑【こうしゅけい】
絞る【しぼる】
マイ漢字に保管
ตัด (กระดาษ, ผ้า)
พิพากษา, ตัดสิน
裁判【さいばん】
裁く【さばく】
裁つ【たつ】
マイ漢字に保管
เย็บ, ปัก 裁縫【さいほう】
縫う【ぬう】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ถัก
ฉบับ, ตอน...
編集【へんしゅう】
編む【あむ】
マイ漢字に保管
ปะ, ชุน
แก้ไข
修繕【しゅうぜん】
繕う【つくろう】
マイ漢字に保管
เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม
衣装【いしょう】
衣【ころも】
マイ漢字に保管
เสื้อผ้า 衣服【いふく】
制服【せいふく】
マイ漢字に保管
แต่งตัว
ตกแต่ง
衣装【いしょう】
服装【ふくそう】
装う【よそおう】
マイ漢字に保管
ลวดลายบนสิ่งของ
ตราประจำตระกูล
指紋【しもん】
紋章【もんしょう】
マイ漢字に保管
คอเสื้อ 開襟【かいきん】
襟【えり】
マイ漢字に保管
ติดตัว, ปน-ผสม
โอะบิ (ผ้าพันรอบเอว)
携帯【けいたい】
帯びる【おびる】
マイ漢字に保管
เชือกเส้นบางๆ 一緒【いっしょ】
情緒【じょうちょ】
鼻緒【はなお】
マイ漢字に保管
ผูก, ยึดติด 結婚【けっこん】
結ぶ【むすぶ】
マイ漢字に保管
มัด, รัด, ผูก 束縛【そくばく】
縛る【しばる】
マイ漢字に保管
สวม, ใส่ (เสื้อผ้า)
มาถึง
到着【とうちゃく】
着る【きる】
着く【つく】
マイ漢字に保管
สวม (หมวก)
ได้รับ, รับผลกระทบ
被害【ひがい】
被る【かぶる】
被る【こうむる】
マイ漢字に保管
สวม (รองเท้า-กางเกง)
เรื่องที่เคยทำมาก่อน
履歴書【りれきしょ】
履物【はきもの】
マイ漢字に保管
ถอด 脱線【だっせん】
脱ぐ【ぬぐ】
マイ漢字に保管
เปลือย 全裸【ぜんら】
裸【はだか】
マイ漢字に保管
ของที่สวมศีรษะ 帽子【ぼうし】
無帽【むぼう】
マイ漢字に保管
มงกุฎ 栄冠【えいかん】
冠【かんむり】
マイ漢字に保管
รองเท้า 靴【くつ】
靴下【くつした】
マイ漢字に保管
อยู่, อาศัย 住所【じゅうしょ】
住む【すむ】
マイ漢字に保管
อยู่, อาศัย 入居【にゅうきょ】
居る【いる】
マイ漢字に保管
สดชื่น
มีชีวิตชีวา
生活【せいかつ】
復活【ふっかつ】
マイ漢字に保管
宿ที่พัก
ค้างแรม
宿題【しゅくだい】
宿【やど】
マイ漢字に保管
พัก, ค้างคืน 宿泊【しゅくはく】
泊まる【とまる】
マイ漢字に保管
นอน 寝具【しんぐ】
寝る【ねる】
マイ漢字に保管
การนอน, หลับ 睡眠【すいみん】 マイ漢字に保管
นอน
ง่วง
睡眠【すいみん】
眠る【ねむる】
マイ漢字に保管
พักผ่อน 休日【きゅうじつ】
休む【やすむ】
マイ漢字に保管
พักผ่อน 休憩【きゅうけい】
憩う【いこう】
マイ漢字に保管
ว่าง 休暇【きゅうか】
暇【ひま】
マイ漢字に保管
ปัด, กวาด 掃除【そうじ】*
掃く【はく】
マイ漢字に保管
ประดับ, ตกแต่ง 修飾【しゅうしょく】
飾る【かざる】
マイ漢字に保管
การแต่งตัว
การตกแต่ง
化粧品【けしょうひん】 マイ漢字に保管
เสื่อทะตะมิ
พับ, หุบ
六畳【ろくじょう】
畳【たたみ】
マイ漢字に保管
พื้น
เตียง
起床【きしょう】
万年床【まんねんどこ】
マイ漢字に保管
เสา 円柱【えんちゅう】
柱【はしら】
マイ漢字に保管
ประตู 戸籍【こせき】
戸【と】
マイ漢字に保管
ประตูใหญ่ 門扉【もんぴ】
扉【とびら】
マイ漢字に保管
ชั้น, ชั้นวางของ 本棚【ほんだな】
棚卸【たなおろし】
マイ漢字に保管
ตาราง 空欄【くうらん】
欄外【らんがい】
マイ漢字に保管
สะพานเชื่อม 桟橋【さんばし】 マイ漢字に保管
กำแพง 壁面【へきめん】
壁【かべ】
マイ漢字に保管
หน้าต่าง 同窓会【どうそうかい】
窓【まど】
マイ漢字に保管
ระเบียง
ทางเดิน
廊下【ろうか】 マイ漢字に保管
ชั้น 階段【かいだん】
三階【さんがい】
マイ漢字に保管
พื้นที่ยกขึ้น
แท่น, เวที
花壇【かだん】
壇上【だんじょう】
マイ漢字に保管
ฐาน 台所【だいどころ】
舞台【ぶたい】
マイ漢字に保管
บ่อน้ำ 天井【てんじょう】
水井【みずい】
マイ漢字に保管
ท่อน้ำ
ร่องน้ำ
海溝【かいこう】
溝【みぞ】
マイ漢字に保管
ห้อง 教室【きょうしつ】
室町【むろまち】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ห้องสำหรับรวบรวมสมาธิ, อ่านหนังสือ 書斎【しょさい】 マイ漢字に保管
ห้อง, บ้าน
พวง, ช่อ
暖房【だんぼう】
房【ふさ】
マイ漢字に保管
หอพัก 学生寮【がくせいりょう】 マイ漢字に保管
สวน 庭園【ていえん】
庭【にわ】
マイ漢字に保管
สวน
สถานที่
公園【こうえん】
園【その】
マイ漢字に保管
รากฐาน 基本【きほん】
基【もと】
マイ漢字に保管
รากฐาน
ฐานราก
基礎【きそ】
礎【いしずえ】
マイ漢字に保管
กระดาน
แผ่นไม้
黒板【こくばん】
板【いた】
マイ漢字に保管
วัตถุดิบ
ของที่เป็นประโยชน์
材料【ざいりょう】
教材【きょうざい】
マイ漢字に保管
โครงสร้าง
ใส่ใจ
構成【こうせい】
構う【かまう】
マイ漢字に保管
สร้าง 建築【けんちく】
築く【きずく】
マイ漢字に保管
สร้าง, ก่อสร้าง 建設【けんせつ】
建てる【たてる】
マイ漢字に保管
ก่อตั้ง
จัดเตรียม
施設【しせつ】
設ける【もうける】
マイ漢字に保管
พาด, แขวน
ยกขึ้น
高架【こうか】
架ける【かける】
マイ漢字に保管
บ้าน 家事【かじ】
鈴木家【すずきけ】
家賃【やちん】
家【いえ】
マイ漢字に保管
หลังคา
บ้าน, ร้าน
屋上【おくじょう】
屋根【やね】
マイ漢字に保管
แผ่, ปู 敷設【ふせつ】
敷く【しく】
マイ漢字に保管
สันหลังคา
จำนวนนับอาคาร
一棟【いっとう】
棟【むね】
マイ漢字に保管
ชายคา
จำนวนนับบ้าน
軒数【けんすう】
軒【のき】
マイ漢字に保管
ประตู 正門【せいもん】
門【かど】
マイ漢字に保管
รั้ว 垣【かき】 マイ漢字に保管
กำแพง, รั้ว 土塀【どべい】
塀【へい】
マイ漢字に保管
คูน้ำ, คลอง 堀【ほり】 マイ漢字に保管
คฤหาสน์ 豪邸【ごうてい】
邸宅【ていたく】
マイ漢字に保管
ที่อยู่อาศัย
บ้าน
自宅【じたく】
お宅【おたく】
マイ漢字に保管
โรงเตี๊ยม, ที่พัก 料亭【りょうてい】
亭主【ていしゅ】
マイ漢字に保管
บ้านพักนอกเหนือที่อยู่เป็นหลัก 別荘【べっそう】
豪壮【ごうそう】
マイ漢字に保管
อาคาร
ห้องโถง
食堂【しょくどう】
国会議事堂【こっかいぎじどう】
マイ漢字に保管
อาคาร 駅舎【えきしゃ】
校舎【こうしゃ】
マイ漢字に保管
อาคาร 会館【かいかん】
映画館【えいがかん】
マイ漢字に保管
สถานที่ 病院【びょういん】
美容院【びよういん】
マイ漢字に保管
หอ, อาคารสูง 楼門【ろうもん】
摩天楼【まてんろう】
マイ漢字に保管
พระราชวังหรู
คณะรัฐมนตรี
内閣【ないかく】
楼閣【ろうかく】
マイ漢字に保管
ปราสาท 大阪城【おおさかじょう】
お城【おしろ】
マイ漢字に保管
มูลดิน
เบส (เบสบอล)
盗塁【とうるい】
塁【るい】
マイ漢字に保管
โกดัง 倉庫【そうこ】
倉【くら】
マイ漢字に保管
โกดัง
โรงเก็บ
文庫【ぶんこ】
車庫【しゃこ】
マイ漢字に保管
โกดัง 貯蔵【ちょぞう】
蔵【くら】
マイ漢字に保管
สะพาน 歩道橋【ほどうきょう】
日本橋【にほんばし】
マイ漢字に保管
เขื่อน 堤防【ていぼう】
堤【つつみ】
マイ漢字に保管
เจดีย์ 仏塔【ぶっとう】
記念塔【きねんとう】
マイ漢字に保管
แท่นจารึก
อนุสาวรีย์
記念碑【きねんひ】
石碑【せきひ】
マイ漢字に保管
ไฟ
วันอังคาร
火災【かさい】
火【ひ】
マイ漢字に保管
เปลวไฟ 口内炎【こうないえん】
炎【ほのお】
マイ漢字に保管
ควัน 煙突【えんとつ】
煙【けむり】
マイ漢字に保管
เผาไหม้ 不燃【ふねん】
燃える【もえる】
マイ漢字に保管
ฟืน 薪炭【しんたん】
薪【たきぎ】
マイ漢字に保管
ถ่าน 炭素【たんそ】
炭火【すみび】
マイ漢字に保管
ขี้เถ้า 石灰【せっかい】
灰皿【はいざら】
マイ漢字に保管
แสงไฟ 電灯【でんとう】
灯【ひ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
เตาเผา 窯業【ようぎょう】
窯【かま】
マイ漢字に保管
ไหม้, เกรียม
ลนลาน
焦点【しょうてん】
焦げる【こげる】
マイ漢字に保管
น้ำ
วันพุธ
水道【すいどう】
水【みず】
マイ漢字に保管
ของเหลว 液体【えきたい】 マイ漢字に保管
คลื่น 電波【でんぱ】
津波【つなみ】
マイ漢字に保管
คลื่นใหญ่
เปล่าประโยชน์
波浪【はろう】
浪費【ろうひ】
マイ漢字に保管
น้ำขึ้นน้ำลง 満潮【まんちょう】
潮【しお】
マイ漢字に保管
ฟอง 発泡【はっぽう】
泡【あわ】
マイ漢字に保管
น้ำวน 渦中【かちゅう】
渦【うず】
マイ漢字に保管
ริน, เท 注文【ちゅうもん】
注ぐ【そそぐ】
マイ漢字に保管
ไหล 流行【りゅうこう】
流れる【ながれる】
マイ漢字に保管
รั่ว, รั่วไหล 漏洩【ろうえい】*
漏れる【もれる】
マイ漢字に保管
หยดน้ำ 水滴【すいてき】
滴【しずく】
マイ漢字に保管
ลอย (มาในอากาศ-บนน้ำ) 浮標【ふひょう】
漂う【ただよう】
マイ漢字に保管
ลอย 浮力【ふりょく】
浮く【うく】
マイ漢字に保管
จม 沈黙【ちんもく】
沈む【しずむ】
マイ漢字に保管
การจม
การตก, หล่น
沈没【ちんぼつ】
陥没【かんぼつ】
マイ漢字に保管
ดำน้ำ
มุด
潜入【せんにゅう】
潜る【もぐる】
マイ漢字に保管
จุ่ม, แช่ 浸水【しんすい】
浸す【ひたす】
マイ漢字に保管
ชุ่มชื้น 湿潤【しつじゅん】
潤う【うるおう】
マイ漢字に保管
น้ำปริมาณมาก 洪水【こうずい】 マイ漢字に保管
การเอ่อล้น 氾濫【はんらん】* マイ漢字に保管
น้ำแข็ง 氷河【ひょうが】
氷【こおり】
マイ漢字に保管
แข็ง, แช่แข็ง 冷凍【れいとう】
凍る【こおる】
マイ漢字に保管
น้ำร้อน 銭湯【せんとう】
お湯【おゆ】
マイ漢字に保管
เดือด
คึกคัก, ตื่นเต้น
沸騰【ふっとう】
沸く【わく】
マイ漢字に保管
ล้าง, ซัก 洗濯【せんたく】
洗う【あらう】
マイ漢字に保管
การล้างให้สะอาด 洗濯【せんたく】
洗濯機【せんたくき】
マイ漢字に保管
อาบ 入浴【にゅうよく】
浴びる【あびる】
マイ漢字に保管
สิ่งของ 品質【ひんしつ】
品物【しなもの】
マイ漢字に保管
สิ่งของ 博物館【はくぶつかん】
荷物【にもつ】
食べ物【たべもの】
マイ漢字に保管
เครื่องมือ
อุปกรณ์
道具【どうぐ】
寝具【しんぐ】
マイ漢字に保管
ภาชนะ 楽器【がっき】
器【うつわ】
マイ漢字に保管
เครื่องจักร 機械【きかい】
飛行機【ひこうき】
マイ漢字に保管
เครื่องมือ 機械【きかい】
器械【きかい】
マイ漢字に保管
จาน お皿【おさら】
灰皿【はいざら】
マイ漢字に保管
แผ่นกระดาน
สิ่งของที่เป็นแผ่นกลม
円盤【えんばん】
碁盤【ごばん】
マイ漢字に保管
จอกเหล้า
ถ้วยสาเก
乾杯【かんぱい】
杯【さかずき】
マイ漢字に保管
กระถาง 鉢【はち】
植木鉢【うえきばち】
マイ漢字に保管
เครื่องปั้นดินเผา 陶器【とうき】
陶芸【とうげい】
マイ漢字に保管
น้ำมันเคลือบเงา (ญี่ปุ่น) 漆器【しっき】
漆【うるし】
マイ漢字に保管
กระป๋อง 缶珈琲【かんコーヒー】*
缶詰【かんづめ】
マイ漢字に保管
ขวด
ตุ่ม, ไห
瓶【びん】
花瓶【かびん】
マイ漢字に保管
ท่อ 消火栓【しょうかせん】 マイ漢字に保管
เข็ม 方針【ほうしん】
針【はり】
マイ漢字に保管
พู่กัน 筆記【ひっき】
筆【ふで】
マイ漢字に保管
พัดคลี่ 扇子【せんす】*
扇【おうぎ】
マイ漢字に保管
ร่ม 傘下【さんか】
傘【かさ】
マイ漢字に保管
ลวดลาย
ด้าม
横柄【おうへい】
絵柄【えがら】
柄【え】
マイ漢字に保管
ท่อนไม้ 棒【ぼう】
泥棒【どろぼう】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
โต๊ะ 机上【きじょう】
机【つくえ】
マイ漢字に保管
โต๊ะ 食卓【しょくたく】
卓越【たくえつ】
マイ漢字に保管
ถุง 袋【ふくろ】 マイ漢字に保管
กล่อง 箱【はこ】 マイ漢字に保管
ถัง, อ่าง 浴槽【よくそう】
水槽【すいそう】
マイ漢字に保管
โลงศพ 納棺【のうかん】
棺【ひつぎ】
マイ漢字に保管
ธง 国旗【こっき】
旗【はた】
マイ漢字に保管
ม่าน 開幕【かいまく】
幕末【ばくまつ】
マイ漢字に保管
ตาข่าย
ตาข่ายจับปลา
交通網【こうつうもう】
網【あみ】
マイ漢字に保管
ตาข่ายจับนก 網羅【もうら】
甲羅【こうら】
マイ漢字に保管
เชือกใหญ่ 綱領【こうりょう】
横綱【よこづな】
マイ漢字に保管
เชือกใหญ่ 縄文【じょうもん】
沖縄【おきなわ】
マイ漢字に保管
โซ่ 鎖国【さこく】
鎖【くさり】
マイ漢字に保管
กุญแจ
ยาเม็ด
手錠【てじょう】
錠剤【じょうざい】
マイ漢字に保管
กระดิ่ง
กระพรวน
風鈴【ふうりん】
鈴【すず】
マイ漢字に保管
ระฆัง 鐘楼【しょうろう】
鐘【かね】
マイ漢字に保管
กระจก 望遠鏡【ぼうえんきょう】
鏡【かがみ】
マイ漢字に保管
สี 原色【げんしょく】
色彩【しきさい】
色々【いろいろ】
マイ漢字に保管
ใส่สีสัน 水彩【すいさい】
彩る【いろどる】
マイ漢字に保管
สีขาว 白鳥【はくちょう】
白い【しろい】
マイ漢字に保管
สีแดง 赤外線【せきがいせん】
赤い【あかい】
マイ漢字に保管
สีแดง 紅葉【こうよう】
口紅【くちべに】
マイ漢字に保管
สีแดง
จริงใจ
丹精【たんせい】
牡丹【ぼたん】*
マイ漢字に保管
สีแดงปนเหลือง
(เช่น เสาโทะริอิ, ภาชนะแบบญี่ปุ่น)
朱色【しゅいろ】 マイ漢字に保管
สีเหลือง 黄金【おうごん】
黄色【きいろ】
マイ漢字に保管
สีเขียว 緑茶【りょくちゃ】
緑色【みどりいろ】
マイ漢字に保管
สีน้ำเงิน, สีฟ้า
สีเขียว
青年【せいねん】
青い【あおい】
マイ漢字に保管
สีกรมท่า 紺色【こんいろ】 マイ漢字に保管
สีม่วง 紫外線【しがいせん】
紫【むらさき】
マイ漢字に保管
สีน้ำตาลเข้ม 褐色【かっしょく】 マイ漢字に保管
สีดำ 黒板【こくばん】
黒い【くろい】
マイ漢字に保管
สีดำ 玄関【げんかん】
玄米【げんまい】
マイ漢字に保管
หมึก 水墨画【すいぼくが】
墨【すみ】
マイ漢字に保管
สด, สดใส 新鮮【しんせん】
鮮やか【あざやか】
マイ漢字に保管
ทา (สี) 塗料【とりょう】
塗る【ぬる】
マイ漢字に保管
สว่าง
กระจ่างชัด
สิ้นสุด-ขึ้นต้นใหม่
明日【あした】*
不明【ふめい】
明るい【あかるい】
マイ漢字に保管
มืด 暗記【あんき】
暗い【くらい】
マイ漢字に保管
ร่ม (ส่วนที่มืดเพราะไม่โดนแสง)
หม่น
山陰【さんいん】
陰【かげ】
マイ漢字に保管
เงา (ส่วนที่มืดเพราะถูกบังแสง) 陰影【いんえい】
影【かげ】
マイ漢字に保管
แสง
ส่องแสง
日光【にっこう】
光【ひかり】
マイ漢字に保管
ส่องแสง
เป็นประกาย
輝度【きど】
輝く【かがやく】
マイ漢字に保管
ส่องแสง 照明【しょうめい】
照る【てる】
マイ漢字に保管
ส่องแสง
ฉาย
映画【えいが】
映る【うつる】
マイ漢字に保管
เสียง(ทั่วไป)
เสียงองโยะมิ
音声【おんせい】
母音【ぼいん】
本音【ほんね】
音【おと】
マイ漢字に保管
(เสียง) สะท้อน, ก้อง 影響【えいきょう】
響く【ひびく】
マイ漢字に保管
การตี (ตบ) ด้วยมือ 拍手【はくしゅ】 マイ漢字に保管
เสียง (คน-สัตว์) 音声【おんせい】
声【こえ】
マイ漢字に保管
หอม
ชื่อเสียง, การชื่นชม
芳香【ほうこう】
芳しい【かんばしい】
マイ漢字に保管
กลิ่น
หอม
香水【こうすい】
香り【かおり】
マイ漢字に保管
กลิ่น
เหม็น
消臭【しょうしゅう】
臭い【くさい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ส่งกลิ่นหอม 薫風【くんぷう】
薫製【くんせい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え