いぎべつ こうどう・しんり

แยกตามกลุ่มความหมาย

แสดงแบบลิสต์
253
1
2
3
4
5
6
漢字義(タイ) 用例並び替え
ถือ 持参【じさん】
持つ【もつ】
マイ漢字に保管
การบีบ, กำ, กุม 把握【はあく】 マイ漢字に保管
บีบ, กระชับ 握手【あくしゅ】
握る【にぎる】
マイ漢字に保管
เอา, เก็บ 採用【さいよう】
採る【とる】
マイ漢字に保管
หยิบ, ได้ 取得【しゅとく】
取る【とる】
マイ漢字に保管
เก็บ 拾得【しゅうとく】
拾う【ひろう】
マイ漢字に保管
ทิ้ง 四捨五入【ししゃごにゅう】
捨てる【すてる】
マイ漢字に保管
แขวน, ยกขึ้นสูง
ชัก (ธง)
掲示板【けいじばん】
掲げる【かかげる】
マイ漢字に保管
ชัก (ธง, ว่าว)
ทอด
掲揚【けいよう】
揚げる【あげる】
マイ漢字に保管
ยกขึ้น 選挙【せんきょ】
挙げる【あげる】
マイ漢字に保管
ถือ, หิ้ว, ห้อย 提携【ていけい】
提げる【さげる】
マイ漢字に保管
พกพา
เข้าร่วม
携帯【けいたい】
携わる【たずさわる】
マイ漢字に保管
โบก, สั่น
โปรย
振動【しんどう】
振る【ふる】
マイ漢字に保管
สั่น, แกว่ง 動揺【どうよう】
揺れる【ゆれる】
マイ漢字に保管
ขว้าง, ปา 投資【とうし】
投げる【なげる】
マイ漢字に保管
ตบ, ตี 打者【だしゃ】
打つ【うつ】
マイ漢字に保管
บังคับ, ควบคุม 操作【そうさ】
操る【あやつる】
マイ漢字に保管
ใช้งาน 扱う【あつかう】
取り扱う【とりあつかう】
マイ漢字に保管
จ่าย 払底【ふってい】
払う【はらう】
マイ漢字に保管
หนีบ, ประกบ 挟撃【きょうげき】
挟む【はさむ】
マイ漢字に保管
เด็ด, เล็ม 指摘【してき】
摘む【つむ】
マイ漢字に保管
ดึง, ถอน 選抜【せんばつ】
抜く【ぬく】
マイ漢字に保管
พับ, หัก 骨折【こっせつ】
折る【おる】
マイ漢字に保管
บิด, คั้น, รีด 搾乳【さくにゅう】
搾る【しぼる】
マイ漢字に保管
เสียบ, แทง 挿入【そうにゅう】
挿す【さす】
マイ漢字に保管
แทง, เสียบ 名刺【めいし】
刺す【さす】
マイ漢字に保管
แทง, ทิ่ม 煙突【えんとつ】
突く【つく】
マイ漢字に保管
กด 押印【おういん】
押す【おす】
マイ漢字に保管
ดึง 引用【いんよう】
引く【ひく】
マイ漢字に保管
บีบ, รัด (คอ)
รีด, คั้น
締結【ていけつ】
締切【しめきり】
マイ漢字に保管
ม้วน 巻頭【かんとう】
巻く【まく】
マイ漢字に保管
เปิด 開店【かいてん】
開ける【あける】
開く【ひらく】
マイ漢字に保管
ปิด 閉店【へいてん】
閉める【しめる】
閉じる【とじる】
マイ漢字に保管
หาร, แบ่ง
อัตราส่วน
分割【ぶんかつ】
割る【わる】
割合【わりあい】
マイ漢字に保管
ฉีก, ขาด 破裂【はれつ】
裂く【さく】
マイ漢字に保管
ตัด 大切【たいせつ】
一切【いっさい】
切る【きる】
マイ漢字に保管
สับละเอียด 遅刻【ちこく】
刻む【きざむ】
マイ漢字に保管
มอง, ดู
เห็น
見学【けんがく】
見る【みる】
マイ漢字に保管
การดู, มอง 視野【しや】
視聴率【しちょうりつ】
マイ漢字に保管
การเฝ้า, ดูแล 看護婦【かんごふ】
看板【かんばん】
マイ漢字に保管
ดู, ชม 観光【かんこう】
観る【みる】
マイ漢字に保管
การสืบสวน
การตรวจ
警察【けいさつ】
診察【しんさつ】
マイ漢字に保管
ดู, มองกว้างออกไป 展覧会【てんらんかい】
一覧【いちらん】
マイ漢字に保管
จ้องมอง
มองออกไปไกล
眺望【ちょうぼう】
眺める【ながめる】
マイ漢字に保管
ฟัง
ได้ยิน
新聞【しんぶん】
前代未聞【ぜんだいみもん】
聞く【きく】
マイ漢字に保管
ฟัง
การฟังเอาความ
聴解【ちょうかい】
聴く【きく】
マイ漢字に保管
เอาใส่ปาก
รวม, รวมถึง
包含【ほうがん】
含む【ふくむ】
マイ漢字に保管
เป่า 吹奏【すいそう】
吹く【ふく】
マイ漢字に保管
เรียก 呼吸【こきゅう】
呼ぶ【よぶ】
マイ漢字に保管
ตะโกน 絶叫【ぜっきょう】
叫ぶ【さけぶ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การตะโกนเสียงดัง
การเรียกออกมา
叫喚【きょうかん】
喚問【かんもん】
マイ漢字に保管
การตะโกน
หมายเลข, เบอร์
号泣【ごうきゅう】
番号【ばんごう】
マイ漢字に保管
พูด 言語【げんご】
遺言【ゆいごん】*
言う【いう】
マイ漢字に保管
พูด
เรื่องราว
会話【かいわ】
話す【はなす】
マイ漢字に保管
เล่าเรื่อง
ภาษา
日本語【にほんご】
語る【かたる】
マイ漢字に保管
การพูดคุย 会談【かいだん】
面談【めんだん】
マイ漢字に保管
การอธิบายด้วยเหตุผล 結論【けつろん】
理論【りろん】
マイ漢字に保管
อธิบาย 説明【せつめい】
説く【とく】
マイ漢字に保管
บรรยาย 記述【きじゅつ】
述べる【のべる】
マイ漢字に保管
การจัดเรียง 陳列【ちんれつ】 マイ漢字に保管
ทำให้รู้โดยกว้าง 宣伝【せんでん】
宣言【せんげん】
マイ漢字に保管
การพูดเรื่องราว
เบนโต
弁護士【べんごし】
弁当【べんとう】
マイ漢字に保管
อ่าน 読書【どくしょ】
読む【よむ】
マイ漢字に保管
บอกต่อ 伝言【でんごん】
伝える【つたえる】
マイ漢字に保管
การแจ้งข่าวสาร
ตอบแทน, ตอบสนอง
報酬【ほうしゅう】
報いる【むくいる】
マイ漢字に保管
บอก, แจ้ง 広告【こうこく】
告げる【つげる】
マイ漢字に保管
ถาม 問題【もんだい】
問う【とう】
マイ漢字に保管
สอบถาม 尋問【じんもん】
尋ねる【たずねる】
マイ漢字に保管
ตอบ 回答【かいとう】
答える【こたえる】
マイ漢字に保管
สนอง, ตาม 対応【たいおう】
反応【はんのう】*
応える【こたえる】
マイ漢字に保管
นิ่งเฉย 沈黙【ちんもく】
黙る【だまる】
マイ漢字に保管
ขยับ, เคลื่อนไหว 動作【どうさ】
動く【うごく】
マイ漢字に保管
นั่ง 座席【ざせき】
座る【すわる】
マイ漢字に保管
ตื่น, ลุก
เกิดขึ้น
起動【きどう】
起きる【おきる】
マイ漢字に保管
ยืน, ลุก 独立【どくりつ】
立つ【たつ】
マイ漢字に保管
เดิน 散歩【さんぽ】
歩合制【ぶあいせい】
歩く【あるく】
歩む【あゆむ】
マイ漢字に保管
วิ่ง 競走【きょうそう】
走る【はしる】
マイ漢字に保管
การวิ่ง 奔走【ほんそう】
出奔【しゅっぽん】
マイ漢字に保管
วิ่ง, ทะยาน 駆使【くし】
駆け込む【かけこむ】
マイ漢字に保管
หยุด, จอด 停止【ていし】
止める【とめる】
マイ漢字に保管
หยุด, พัก 停留所【ていりゅうじょ】
停める【とめる】
マイ漢字に保管
การดัด, โค้ง, งอ 退屈【たいくつ】 マイ漢字に保管
ยืด, ขยาย
(ขนาด)
追伸【ついしん】
伸びる【のびる】
マイ漢字に保管
กระโดด 跳躍【ちょうやく】
跳ねる【はねる】
跳ぶ【とぶ】
マイ漢字に保管
กระโดด
ตื่นเต้น
活躍【かつやく】
躍る【おどる】
マイ漢字に保管
เต้น, เต้นรำ 舞踊【ぶよう】
踊る【おどる】
マイ漢字に保管
เหยียบ 雑踏【ざっとう】
踏む【ふむ】
マイ漢字に保管
กลิ้ง, ล้ม 転職【てんしょく】
転ぶ【ころぶ】
マイ漢字に保管
ล้ม, พัง, ทลาย 倒産【とうさん】
倒れる【たおれる】
マイ漢字に保管
หลบ, หมอบ, ซ่อน 平伏【へいふく】
潜伏【せんぷく】
伏せる【ふせる】
マイ漢字に保管
ติด, ต่อ 接続【せつぞく】
接ぐ【つぐ】
マイ漢字に保管
แตะต้อง, สัมผัส
รู้สึก
接触【せっしょく】
触れる【ふれる】
触る【さわる】
マイ漢字に保管
กอด
อุ้ม, หอบ
辛抱【しんぼう】
抱く【だく・いだく】
抱える【かかえる】
マイ漢字に保管
การโอบ, กอด
การปกป้อง, ช่วยเหลือ
抱擁【ほうよう】
擁護【ようご】
マイ漢字に保管
สนับสนุน
ส่งเสริม
支援【しえん】
支える【ささえる】
マイ漢字に保管
แบก, หาม
รับภาระ
担当【たんとう】
担ぐ【かつぐ】
担う【になう】
マイ漢字に保管
ปล่อย 解放【かいほう】
放す【はなす】
マイ漢字に保管
วาง 置換【ちかん】
置く【おく】
マイ漢字に保管
การวาง
การติดตั้ง
措置【そち】 マイ漢字に保管
ติดตั้ง, อยู่กับที่ 据える【すえる】 マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
แขวน, คล้อง, สวม
ราด, สาด
掛ける【かける】 マイ漢字に保管
แขวน, ค้าง 懸命【けんめい】
懸念【けねん】
懸ける【かける】
マイ漢字に保管
ขึ้น (ยานพาหนะ)
ขี่
乗車【じょうしゃ】
乗る【のる】
マイ漢字に保管
ว่ายน้ำ 水泳【すいえい】
泳ぐ【およぐ】
マイ漢字に保管
ขุด 発掘【はっくつ】
掘る【ほる】
マイ漢字に保管
ฝัง, อุด, เติมเต็ม 埋葬【まいそう】
埋める【うめる】
マイ漢字に保管
ออก
เอาออก
出発【しゅっぱつ】
出る【でる】
出す【だす】
マイ漢字に保管
เข้า
ใส่เข้า
入学【にゅうがく】
入る【はいる・いる】
入れる【いれる】
マイ漢字に保管
เริ่ม, ออกตัว 開発【かいはつ】 マイ漢字に保管
ไป
จัดขึ้น, ดำเนินการ
行列【ぎょうれつ】
銀行【ぎんこう】
行く【いく・ゆく】
行う【おこなう】
マイ漢字に保管
การไป
การจากไป
往復【おうふく】 マイ漢字に保管
ไปข้างหน้า
ไปอย่างรีบด่วน
単身赴任【たんしんふにん】
赴く【おもむく】
マイ漢字に保管
ไปเยี่ยม
สอบถาม
訪問【ほうもん】
訪れる【おとずれる】
訪ねる【たずねる】
マイ漢字に保管
แวะ
เข้าใกล้
寄付【きふ】
寄る【よる】
マイ漢字に保管
ไล่, ตาม 追伸【ついしん】
追う【おう】
マイ漢字に保管
เข้าใกล้
ประชิด
迫力【はくりょく】
迫る【せまる】
マイ漢字に保管
ผ่าน, เลย, เกิน
ใช้ (เวลา)
ความผิดพลาด
過去【かこ】
過ぎる【すぎる】
過ち【あやまち】
マイ漢字に保管
มา
อนาคต
未来【みらい】
来る【くる・きたる】
マイ漢字に保管
กลับ 帰国【きこく】
帰る【かえる】
マイ漢字に保管
คืน 返却【へんきゃく】
返す【かえす】
マイ漢字に保管
ย้อนกลับ 返戻【へんれい】
戻る【もどる】
マイ漢字に保管
การกลับคืนที่เดิม 返還【へんかん】
還暦【かんれき】
マイ漢字に保管
เคลื่อน, ย้าย 移動【いどう】
移る【うつる】
マイ漢字に保管
การโยกย้าย 変遷【へんせん】
遷都【せんと】
マイ漢字に保管
หมุน
ครั้ง
回転【かいてん】
回る【まわる】
マイ漢字に保管
วนไปรอบๆ 巡回【じゅんかい】
巡る【めぐる】
お巡りさん【おまわりさん】*
マイ漢字に保管
การวนไปรอบๆ
การหมุน
循環【じゅんかん】 マイ漢字に保管
การวน 螺旋【らせん】*
斡旋【あっせん】*
マイ漢字に保管
ทำตาม 従業員【じゅうぎょういん】
従う【したがう】
マイ漢字に保管
ทำด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
伴奏【ばんそう】
同伴【どうはん】
伴う【ともなう】
マイ漢字に保管
การติดตามไป 随時【ずいじ】
随分【ずいぶん】
マイ漢字に保管
นำ, สั่ง 比率【ひりつ】
率直【そっちょく】
率いる【ひきいる】
マイ漢字に保管
ปีน, ไต่ 登録【とうろく】
登山【とざん】
登る【のぼる】
マイ漢字に保管
ขึ้นสูง 上昇【じょうしょう】
昇る【のぼる】
マイ漢字に保管
ลง
ตก
以降【いこう】
降りる【おりる】
降る【ふる】
マイ漢字に保管
ถึง 至急【しきゅう】
至る【いたる】
マイ漢字に保管
การไปถึง 到着【とうちゃく】
到達【とうたつ】
マイ漢字に保管
มีความสามารถ 上達【じょうたつ】
友達【ともだち】*
マイ漢字に保管
ข้าม, เลย 卓越【たくえつ】
越える【こえる】
マイ漢字に保管
退เลิก, ลาออก
ถอนตัว
退職【たいしょく】
退く【しりぞく】
マイ漢字に保管
จากไป 消去【しょうきょ】
過去【かこ】
去る【さる】
マイ漢字に保管
แบ่ง, แยก
ต่างหาก
別々【べつべつ】
別れる【わかれる】
マイ漢字に保管
ทางแยก 岐路【きろ】
分岐【ぶんき】
マイ漢字に保管
การทำ
การกระทำ
行為【こうい】
為替【かわせ】
マイ漢字に保管
การลงมือกระทำ 実践【じっせん】 マイ漢字に保管
ดำเนินการ
จัดให้
施設【しせつ】
施工【せこう】
施す【ほどこす】
マイ漢字に保管
หว่าน, โปรย 発揮【はっき】
指揮【しき】
マイ漢字に保管
สร้าง, สร้างสรรค์ 創造【そうぞう】
創る【つくる】
マイ漢字に保管
สร้าง, ผลิต 作品【さくひん】
動作【どうさ】
作る【つくる】
マイ漢字に保管
สร้าง, ผลิต 製造【せいぞう】
造る【つくる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
จบ, เสร็จสิ้น 経済【けいざい】*
返済【へんさい】
済む【すむ】
マイ漢字に保管
จบ, เสร็จสิ้น
การเข้าใจ
完了【かんりょう】
了解【りょうかい】
マイ漢字に保管
การจบ 卒業【そつぎょう】
大卒【だいそつ】
何卒【なにとぞ】*
マイ漢字に保管
สมบูรณ์ 完成【かんせい】
完璧【かんぺき】*
マイ漢字に保管
สำเร็จ, บรรลุผล
ในที่สุด
殺人未遂【さつじんみすい】
遂げる【とげる】
マイ漢字に保管
สำเร็จ, ลุล่วง
ทะลุ
貫通【かんつう】
貫く【つらぬく】
マイ漢字に保管
การทำจนลุล่วง
การทำต่อเนื่องจนจบ
徹夜【てつや】
徹底【てってい】
マイ漢字に保管
ได้รับ 受験【じゅけん】
受ける【うける】
マイ漢字に保管
การได้รับชีวิตบนโลกนี้ 享年【きょうねん】
享受【きょうじゅ】
マイ漢字に保管
ซ่อน 隠居【いんきょ】
隠す【かくす】
マイ漢字に保管
การซ่อน 匿名【とくめい】
隠匿【いんとく】
マイ漢字に保管
ค้นหา
(สิ่งที่หายไป)
捜査【そうさ】
捜す【さがす】
マイ漢字に保管
ค้นหา 探偵【たんてい】
探す【さがす】
探る【さぐる】
マイ漢字に保管
การค้นหา 検索【けんさく】
索引【さくいん】
マイ漢字に保管
กั้น, ขวาง
ปิด, บัง
遮断【しゃだん】
遮る【さえぎる】
マイ漢字に保管
การเย็บปิดซองหรือถุง 封印【ふういん】
封建【ほうけん】
マイ漢字に保管
รวม
ใส่เข้าไป
込める【こめる】
振り込む【ふりこむ】
マイ漢字に保管
การรวบรวม 一括【いっかつ】
括弧【かっこ】
マイ漢字に保管
การนำกลับไปที่เดิม 返却【へんきゃく】
焼却【しょうきゃく】
マイ漢字に保管
การละทิ้ง
การสละ
棄権【きけん】
廃棄【はいき】
マイ漢字に保管
การกำจัด, เอาออก 撤去【てっきょ】
撤回【てっかい】
マイ漢字に保管
จัดเตรียม 整理【せいり】
整える【ととのえる】
マイ漢字に保管
จัดเตรียม 準備【じゅんび】
備える【そなえる】
マイ漢字に保管
ชดเชย
เสริม
候補【こうほ】
補う【おぎなう】
マイ漢字に保管
เพิ่ม, เสริม 添付【てんぷ】
添える【そえる】
マイ漢字に保管
ยืด, กาง, แผ่ 出張【しゅっちょう】
張る【はる】
マイ漢字に保管
สืบทอด 継続【けいぞく】
継ぐ【つぐ】
マイ漢字に保管
ดัดให้ตรง
แก้ไขให้ถูกต้อง
矯正【きょうせい】
矯める【ためる】
マイ漢字に保管
การคัดลอก, สำเนา 謄写【とうしゃ】
謄本【とうほん】
マイ漢字に保管
รอ, คอย 期待【きたい】
待つ【まつ】
マイ漢字に保管
รอคอย
เข้าใกล้
控除【こうじょ】
控える【ひかえる】
マイ漢字に保管
ดีใจ 喜劇【きげき】
喜ぶ【よろこぶ】
マイ漢字に保管
ความดีใจ, การยินดี 悦楽【えつらく】
満悦【まんえつ】
マイ漢字に保管
ความดีใจ
ความสนุก
歓迎【かんげい】
歓楽【かんらく】
マイ漢字に保管
สนุก
ง่ายๆ, สบายๆ
音楽【おんがく】
楽勝【らくしょう】
楽しい【たのしい】
マイ漢字に保管
ความสนุก
ความยินดี, พอใจ
愉快【ゆかい】
愉楽【ゆらく】
マイ漢字に保管
สบายใจ
พอใจ
快速【かいそく】
快い【こころよい】
マイ漢字に保管
แจ่มใส, ร่าเริง 明朗【めいろう】
朗らか【ほがらか】
マイ漢字に保管
ความรัก 恋愛【れんあい】
恋【こい】
マイ漢字に保管
คิดถึง, ใฝ่ฝัน
รักใคร่
慕情【ぼじょう】
慕う【したう】
マイ漢字に保管
ความรู้สึก 表情【ひょうじょう】
情け【なさけ】
マイ漢字に保管
ชอบ 良好【りょうこう】
好む【このむ】
好き【すき】
マイ漢字に保管
เกลียด
ไม่ชอบ
機嫌【きげん】
嫌い【きらい】
嫌な【いやな】
マイ漢字に保管
(คน) ร้องไห้ 号泣【ごうきゅう】
泣く【なく】
マイ漢字に保管
หัวเราะ 爆笑【ばくしょう】
笑う【わらう】
マイ漢字に保管
สงสาร
โศกเศร้า
哀愁【あいしゅう】
哀れむ【あわれむ】
マイ漢字に保管
เสียใจ 悲劇【ひげき】
悲しい【かなしい】
マイ漢字に保管
คร่ำครวญ
โศกเศร้า
嘆息【たんそく】
嘆く【なげく】
マイ漢字に保管
ความโศกเศร้า
ความคร่ำครวญ
憤慨【ふんがい】
慨嘆【がいたん】
マイ漢字に保管
เหงา, เปลี่ยว 寂然【じゃくねん・せきぜん】
寂しい【さびしい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
โศกเศร้า, เศร้าสร้อย 憂慮【ゆうりょ】
憂える【うれえる】
憂い【うれい】
マイ漢字に保管
เศร้า, เสียใจ 郷愁【きょうしゅう】
愁える【うれえる】
マイ漢字に保管
น่าเสียดาย 惜敗【せきはい】
惜しい【おしい】
マイ漢字に保管
โหยหา, คิดถึงอดีต 懐中電灯【かいちゅうでんとう】
懐かしい【なつかしい】
マイ漢字に保管
เจ็บใจ
เสียใจ
後悔【こうかい】
悔しい【くやしい】
マイ漢字に保管
เจ็บแค้น
เกลียดชัง
悔恨【かいこん】
恨む【うらむ】
マイ漢字に保管
ความเสียดาย, เสียใจ 遺憾【いかん】 マイ漢字に保管
เกลียดชัง 愛憎【あいぞう】
憎む【にくむ】
マイ漢字に保管
ถือศีล, ไว้ทุกข์
เป็นลาง
忌中【きちゅう】
忌む【いむ】
忌まわしい【いまわしい】
マイ漢字に保管
โกรธ 怒鳴る【どなる】
怒る【おこる】
怒り【いかり】*
マイ漢字に保管
ขุ่นเคือง, โกรธเคือง 義憤【ぎふん】
憤る【いきどおる】
マイ漢字に保管
น่ากลัว
เกรง, กลัว
恐怖【きょうふ】
恐れる【おそれる】
マイ漢字に保管
น่ากลัว 恐怖【きょうふ】
怖い【こわい】
マイ漢字に保管
ตกใจ 驚愕【きょうがく】*
驚く【おどろく】
マイ漢字に保管
ลนลาน, รีบร้อน 恐慌【きょうこう】
慌てる【あわてる】
マイ漢字に保管
ภูมิใจ 誇張【こちょう】
誇る【ほこる】
マイ漢字に保管
สงบ
ถูก
安全【あんぜん】
格安【かくやす】
マイ漢字に保管
ความสงบ, สันติภาพ
(ประเทศ) ไทย
安泰【あんたい】
泰【たい】
マイ漢字に保管
สงบ, สันติ
สุภาพ
平穏【へいおん】
穏やか【おだやか】
マイ漢字に保管
ความละมุนละม่อม
การประนีประนอม
妥協【だきょう】
妥当【だとう】
マイ漢字に保管
ความสุภาพ, นุ่มนวล 丁寧【ていねい】
寧ろ【むしろ】
マイ漢字に保管
ใจกว้าง 寛大【かんだい】
寛容【かんよう】
マイ漢字に保管
ห่างไกล 悠久【ゆうきゅう】
悠然【ゆうぜん】
マイ漢字に保管
สุภาพ
สนิทสนม, ใจดี
懇談会【こんだんかい】
懇ろ【ねんごろ】
マイ漢字に保管
ปลอบใจ
ปลอบประโลม
慰謝料【いしゃりょう】
慰める【なぐさめる】
マイ漢字に保管
เสน่ห์
ภูต, ปีศาจ
魅力【みりょく】
魅惑【みわく】
マイ漢字に保管
ความปรารถนา 希望【きぼう】
希薄【きはく】
マイ漢字に保管
ปรารถนา 切望【せつぼう】
望む【のぞむ】
マイ漢字に保管
ต้องการ
เรียกร้อง
求人【きゅうじん】
求める【もとめる】
マイ漢字に保管
ต้องการ 意欲【いよく】
欲しい【ほしい】
マイ漢字に保管
ตั้งใจ, มุ่งมั่น 意志【いし】
志す【こころざす】
マイ漢字に保管
ขอร้อง 願書【がんしょ】
願う【ねがう】
マイ漢字に保管
แข็ง
แข็งแรง
頑張る【がんばる】
頑固【がんこ】
マイ漢字に保管
สร้างกำลังใจ 興奮【こうふん】
奮う【ふるう】
マイ漢字に保管
การบีบ, รัด, ตึง 緊張【きんちょう】
緊急【きんきゅう】
マイ漢字に保管
กังวล
เกรงว่า
虞【おそれ】 マイ漢字に保管
น่าสงสัย
ดูแปลก
怪人【かいじん】
怪しい【あやしい】
マイ漢字に保管
สงสัย 疑問【ぎもん】
疑う【うたがう】
マイ漢字に保管
กลุ้มใจ 苦悩【くのう】
悩む【なやむ】
マイ漢字に保管
สับสน, หลง 迷惑【めいわく】
戸惑う【とまどう】
マイ漢字に保管
สับสน, หลง 迷惑【めいわく】
迷子【まいご】*
迷う【まよう】
マイ漢字に保管
ความสับสน, ยุ่งเหยิง
ความผิดพลาด
妄想【もうそう】
妄言【ぼうげん】
マイ漢字に保管
ความลับ
เก็บเป็นความลับ
秘書【ひしょ】
秘める【ひめる】
マイ漢字に保管
อดทน, อดกลั้น
แอบ, ซ่อน
忍者【にんじゃ】
忍ぶ【しのぶ】
マイ漢字に保管
ทน, ทนทาน 耐久性【たいきゅうせい】
耐える【たえる】
マイ漢字に保管
อดทน, อดกลั้น
ทนทาน
堪忍【かんにん】
堪える【たえる】
マイ漢字に保管
ลำบากใจ, กลุ้มใจ 困難【こんなん】
困る【こまる】
マイ漢字に保管
ทรมาน, ลำบาก
ขม
苦労【くろう】
苦しい【くるしい】
苦い【にがい】
マイ漢字に保管
อาย, น่าละอาย 無恥【むち】
恥ずかしい【はずかしい】
マイ漢字に保管
ทำให้เสื่อมเสีย, อับอาย 侮辱【ぶじょく】
辱める【はずかしめる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ดูถูก, ดูหมิ่น 侮辱【ぶじょく】
侮る【あなどる】
マイ漢字に保管
ความภาคภูมิใจ
ความมั่นใจ
自慢【じまん】
我慢【がまん】
マイ漢字に保管
คุ้นเคย, ชิน 習慣【しゅうかん】
慣れる【なれる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え