いぎべつ たいじんかんけい

แยกตามกลุ่มความหมาย

แสดงแบบลิสต์
210
1
2
3
4
5
漢字義(タイ) 用例並び替え
พ่อแม่
สนิทสนม
両親【りょうしん】
母親【ははおや】
親しい【したしい】
マイ漢字に保管
เด็ก 子孫【しそん】
扇子【せんす】
子供【こども】
マイ漢字に保管
หลาน 子孫【しそん】
孫【まご】
マイ漢字に保管
พ่อ 父母【ふぼ】
父【ちち】
お父さん【おとうさん】*
マイ漢字に保管
แม่ 母子【ぼし】
母【はは】
お母さん【おかあさん】*
マイ漢字に保管
พี่ชาย 兄弟【きょうだい】
兄【あに】
お兄さん【おにいさん】*
マイ漢字に保管
น้องชาย 兄弟【きょうだい】
弟子【でし】
弟妹【ていまい】
弟【おとうと】
マイ漢字に保管
พี่สาว 姉妹【しまい】
姉【あね】
お姉さん【おねえさん】*
マイ漢字に保管
น้องสาว 姉妹【しまい】
妹【いもうと】
マイ漢字に保管
พี่ของพ่อ-แม่
ลุง-ป้า
伯父【おじ】*
伯母【おば】*
マイ漢字に保管
น้องของพ่อ-แม่
น้า-อา
叔父【おじ】*
叔母【おば】*
マイ漢字に保管
เมียหลวง 嫡子【ちゃくし】 マイ漢字に保管
ทายาท 嗣子【しし】 マイ漢字に保管
婿ลูกเขย 女婿【じょせい】
花婿【はなむこ】
マイ漢字に保管
ลูกสะใภ้
(ผู้หญิง) แต่งงาน
降嫁【こうか】
花嫁【はなよめ】
嫁ぐ【とつぐ】
マイ漢字に保管
การแต่งงาน 結婚【けっこん】
離婚【りこん】
マイ漢字に保管
การเป็นสามี-ภรรยากัน 婚姻【こんいん】 マイ漢字に保管
สามี 大丈夫【だいじょうぶ】
夫婦【ふうふ】
夫【おっと】
マイ漢字に保管
ภรรยา 愛妻【あいさい】
妻【つま】
マイ漢字に保管
เกิด, มีชีวิต
ชีวิต, ดิบ, สด
生命【せいめい】
一生【いっしょう】
生花【いけばな】
生まれる【うまれる】
マイ漢字に保管
การเกิด 誕生日【たんじょうび】
降誕【こうたん】
マイ漢字に保管
ชีวิต 命令【めいれい】
寿命【じゅみょう】
命【いのち】
マイ漢字に保管
การลงทะเบียนรายชื่อ
หนังสือ
戸籍【こせき】
書籍【しょせき】
マイ漢字に保管
เด็ก 幼児【ようじ】
小児科【しょうにか】
マイ漢字に保管
เด็ก 童話【どうわ】
童【わらべ】
マイ漢字に保管
เด็ก, อ่อนเยาว์ 幼児【ようじ】
幼い【おさない】
幼馴染【おさななじみ】
マイ漢字に保管
เด็ก, อ่อนเยาว์ 幼稚園【ようちえん】 マイ漢字に保管
อ่อน, เยาว์ 若干【じゃっかん】
老若【ろうにゃく】
若い【わかい】
若しくは【もしくは】
マイ漢字に保管
แก่, ชรา 老人【ろうじん】
老いる【おいる】
マイ漢字に保管
ชายสูงอายุ 老翁【ろうおう】 マイ漢字に保管
หญิงสูงอายุ 老婆【ろうば】
お婆さん【おばあさん】*
マイ漢字に保管
ตาย 死亡【しぼう】
死ぬ【しぬ】
マイ漢字に保管
ตาย 逝去【せいきょ】
逝く【ゆく】
マイ漢字に保管
สุดท้าย, บั้นปลาย
ริมฝั่ง
生涯【しょうがい】 マイ漢字に保管
สุสาน 墓地【ぼち】
墓【はか】
マイ漢字に保管
ตัวเอง, ตนเอง 自分【じぶん】
自ら【みずから】
マイ漢字に保管
ตัวเอง, ตนเอง 自己【じこ】
己【おのれ】
マイ漢字に保管
เรา 我慢【がまん】
我々【われわれ】
我が国【わがくに】
マイ漢字に保管
ฉัน, ผม 私服【しふく】
私【わたし・わたくし】
マイ漢字に保管
ผม, กระผม 僕【ぼく】 マイ漢字に保管
เธอ
...คุง
諸君【しょくん】
君【きみ】
~君【くん】
マイ漢字に保管
เขา (ผู้ชาย)
แฟน (ผู้ชาย)
彼【かれ】
彼女【かのじょ】
マイ漢字に保管
...หนึ่ง 某日【ぼうじつ】
某所【ぼうしょ】
マイ漢字に保管
อื่น 他人【たにん】
他【ほか】
マイ漢字に保管
เพื่อน 友人【ゆうじん】
友達【ともだち】
マイ漢字に保管
ซึ่งกันและกัน 互換【ごかん】
互い【たがい】
マイ漢字に保管
เพื่อน, มิตร 仲介【ちゅうかい】
仲間【なかま】
マイ漢字に保管
การเป็นสื่อกลาง
การเป็นตัวแทน
媒体【ばいたい】
媒介【ばいかい】
マイ漢字に保管
การอยู่ระหว่างกลาง
การช่วยเหลือ
紹介【しょうかい】
介護【かいご】
マイ漢字に保管
การเป็นตัวกลาง 紹介【しょうかい】
紹介状【しょうかいじょう】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ช่วยเหลือ 救助【きゅうじょ】
助ける【たすける】
助平【すけべい】
マイ漢字に保管
นายพัน 佐官【さかん】
佐賀県【さがけん】
マイ漢字に保管
การช่วยเหลือ 援助【えんじょ】
救援【きゅうえん】
マイ漢字に保管
ความร่วมมือ 協力【きょうりょく】
協会【きょうかい】
マイ漢字に保管
การขอร้อง 申請【しんせい】
請う【こう】
マイ漢字に保管
การพึ่งพา
การขอร้อง
委託【いたく】
託児【たくじ】
マイ漢字に保管
พึ่งพา
ขึ้นอยู่กับ
依頼【いらい】
依然【いぜん】
マイ漢字に保管
ขอร้อง
พึ่งพาได้
信頼【しんらい】
頼む【たのむ】
頼る【たよる】
マイ漢字に保管
การเข้าไปเกี่ยวข้อง
การเดินข้ามน้ำ
交渉【こうしょう】
渉外【しょうがい】
マイ漢字に保管
เสียสละ, ยกให้ 譲渡【じょうと】
譲る【ゆずる】
マイ漢字に保管
ให้, มอบให้ 給与【きゅうよ】
与える【あたえる】
マイ漢字に保管
ให้ยืม 賃貸【ちんたい】
貸す【かす】
マイ漢字に保管
ยืม 借金【しゃっきん】
借りる【かりる】
マイ漢字に保管
เจอ, ประสบ 遭難【そうなん】
遭う【あう】
マイ漢字に保管
การประสบ-พบเจอโดยไม่ทันคิด 遭遇【そうぐう】
待遇【たいぐう】
マイ漢字に保管
เชิญ 招待【しょうたい】
招く【まねく】
マイ漢字に保管
ไปรับ, ต้อนรับ 歓迎【かんげい】
迎える【むかえる】
マイ漢字に保管
การช่วยเหลือ 扶養【ふよう】
扶育【ふいく】
マイ漢字に保管
เลี้ยงดู 栄養【えいよう】
養う【やしなう】
マイ漢字に保管
เลี้ยงดู, สั่งสอน
เติบโต
教育【きょういく】
育てる【そだてる】
マイ漢字に保管
การตายด้วยความจงรักภักดี 殉職【じゅんしょく】
殉教【じゅんきょう】
マイ漢字に保管
การเหลือทิ้งไว้ 遺産【いさん】
遺言【ゆいごん】*
マイ漢字に保管
อาลัย, คร่ำครวญ 哀悼【あいとう】
悼む【いたむ】
マイ漢字に保管
คน
มนุษย์
人生【じんせい】
人間【にんげん】
人々【ひとびと】
マイ漢字に保管
เพศ 性別【せいべつ】
相性【あいしょう】
マイ漢字に保管
ผู้ชาย 男女【だんじょ】
男性【だんせい】
長男【ちょうなん】
男の人【おとこの人】
マイ漢字に保管
ผู้หญิง 女性【じょせい】
女房【にょうぼう】
女の人【おんなのひと】
女神【めがみ】
マイ漢字に保管
ผู้ชาย
เด็กผู้ชาย
新郎【しんろう】
野郎【やろう】
マイ漢字に保管
ผู้หญิง
ภรรยา
新婦【しんぷ】
夫婦【ふうふ】
マイ漢字に保管
ลูกสาว
เด็กสาว
娘【むすめ】 マイ漢字に保管
ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
ลูกสาว
お嬢さん【おじょうさん】 マイ漢字に保管
คน, บุคคล 学者【がくしゃ】
若者【わかもの】
マイ漢字に保管
แต่ละ... 各~【かく】
各々【おのおの】
マイ漢字に保管
ด้วยกัน 共通【きょうつう】
共に【ともに】
マイ漢字に保管
ทุกคน, ทุกอัน
ทั้งหมด
皆勤【かいきん】
皆様【みなさま】
皆【みんな】
マイ漢字に保管
นามสกุล 姓名【せいめい】
小姓【こしょう】
マイ漢字に保管
ชื่อ 有名【ゆうめい】
本名【ほんみょう】
名前【なまえ】
マイ漢字に保管
ชื่อ
คำเรียกต่อท้ายชื่อ
氏名【しめい】
鈴木氏【すずきし】
氏【うじ】
マイ漢字に保管
ครอบครัว
ตระกูล
家族【かぞく】
民族【みんぞく】
マイ漢字に保管
ประชากร
พลเมือง
国民【こくみん】
民【たみ】
マイ漢字に保管
แผนก, สาย
การเชื่อมต่อ
理系【りけい】
文系【ぶんけい】
マイ漢字に保管
ชนิด, ประเภท 類似【るいじ】
同類【どうるい】
マイ漢字に保管
สังกัด, ขึ้นกับ 付属【ふぞく】
金属【きんぞく】
マイ漢字に保管
กลุ่ม 班【はん】 マイ漢字に保管
กลุ่ม 組織【そしき】
組む【くむ】
マイ漢字に保管
รวม, รวบรวม, สะสม
รวมกลุ่ม
収集【しゅうしゅう】
集まる【あつまる】
マイ漢字に保管
กลุ่ม 集団【しゅうだん】
団体【だんたい】
マイ漢字に保管
ฝูง, กลุ่ม 群島【ぐんとう】
群れる【むれる】
マイ漢字に保管
ฝูงชน
คนจำนวนมาก
公衆【こうしゅう】 マイ漢字に保管
พบ 大会【たいかい】
会釈【えしゃく】
会う【あう】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
เพื่อน, มิตร
การเดิน
生徒【せいと】
徒歩【とほ】
マイ漢字に保管
เพื่อน 同僚【どうりょう】
閣僚【かくりょう】
マイ漢字に保管
เพื่อน 先輩【せんぱい】
後輩【こうはい】
マイ漢字に保管
พรรคพวก 財閥【ざいばつ】
派閥【はばつ】
マイ漢字に保管
ประเภทสิ่งของ-เรื่องราว 一般【いっぱん】
全般【ぜんぱん】
マイ漢字に保管
สะสม
เพิ่มสูงขึ้น
รุนแรงขึ
募集【ぼしゅう】
募る【つのる】
マイ漢字に保管
คนเดียวลำพัง 孤独【こどく】
孤児【こじ】
マイ漢字に保管
ลำพัง
(ประเทศ) เยอรมัน
独立【どくりつ】
独り【ひとり】
マイ漢字に保管
ท้าทาย
ผจญภัย
挑戦【ちょうせん】
挑む【いどむ】
マイ漢字に保管
แข่งขัน 競争【きょうそう】
競馬【けいば】
競う【きそう】
マイ漢字に保管
ต่อสู้, สู้รบ 戦争【せんそう】
争う【あらそう】
マイ漢字に保管
ต่อสู้, สู้รบ 戦闘【せんとう】
戦う【たたかう】
マイ漢字に保管
วางแผน
ไตร่ตรอง
無謀【むぼう】
謀る【はかる】
マイ漢字に保管
รุกล้ำ 侵入【しんにゅう】
侵す【おかす】
マイ漢字に保管
ขัดขวาง, ก่อกวน 妨害【ぼうがい】
妨げる【さまたげる】
マイ漢字に保管
จำกัด, ป้องกัน 阻止【そし】
阻む【はばむ】
マイ漢字に保管
การต่อต้าน
ส่วนใหญ่
抵抗【ていこう】
大抵【たいてい】
マイ漢字に保管
การต่อต้าน
การแข่งขัน
対抗【たいこう】
抗菌【こうきん】
マイ漢字に保管
ปฏิเสธ 拒否【きょひ】
拒む【こばむ】
マイ漢字に保管
ปฏิเสธ
ขัดขวาง
遮断【しゃだん】
断る【ことわる】
断つ【たつ】
マイ漢字に保管
การปล่อยออก
การทิ้งสู่ภายนอก
排除【はいじょ】
排水【はいすい】
マイ漢字に保管
การต่อต้าน, การขับไล่ 排斥【はいせき】 マイ漢字に保管
ควบคุม, ยับยั้ง
ระงับ, อดกลั้น
抑制【よくせい】
抑える【おさえる】
マイ漢字に保管
กด, ดัน
แรงดัน
圧縮【あっしゅく】
圧力【あつりょく】
マイ漢字に保管
ห้าม, ต้องห้าม 禁止【きんし】
禁煙【きんえん】
マイ漢字に保管
รักษา, ปกป้อง 厳守【げんしゅ】
留守番【るすばん】
守る【まもる】
子守唄【こもりうた】*
マイ漢字に保管
รักษา, ดูแล 看護婦【かんごふ】
護衛【ごえい】
マイ漢字に保管
ดูแล, ป้องกัน 衛星【えいせい】
自衛隊【じえいたい】
マイ漢字に保管
ป้องกัน 防災【ぼうさい】
防ぐ【ふせぐ】
マイ漢字に保管
ชนะ 勝負【しょうぶ】
勝つ【かつ】
マイ漢字に保管
แพ้ 負担【ふたん】
負ける【まける】
マイ漢字に保管
แพ้ 失敗【しっぱい】
敗れる【やぶれる】
マイ漢字に保管
หนี
ปล่อย, หลุด
逃走【とうそう】
逃げる【にげる】
逃す【のがす】
マイ漢字に保管
เลี่ยง, หลบ, หนี 避難【ひなん】
避ける【さける】
マイ漢字に保管
อัดแน่น
เบียด
詰問【きつもん】
詰める【つめる】
マイ漢字に保管
ขอโทษ
(ขอบคุณ)
感謝【かんしゃ】
謝る【あやまる】
マイ漢字に保管
อนุญาต 許可【きょか】
許す【ゆるす】
マイ漢字に保管
คำนำหน้าเพื่อความสุภาพ 御飯【ごはん】
制御【せいぎょ】
御社【おんしゃ】
マイ漢字に保管
殿เจ้านาย, ท่าน...
ที่พักของชนชั้นสูง
宮殿【きゅうでん】
殿様【とのさま】
~殿【どの】
マイ漢字に保管
(รูปยกย่อง) กิน, ดื่ม 召集【しょうしゅう】
召し上がる【めしあがる】
マイ漢字に保管
(ผู้ใหญ่) ให้
รับ (จากผู้ใหญ่)
恩賜【おんし】
賜る【たまわる】
マイ漢字に保管
มอบ, ถวาย 貢献【こうけん】
貢ぐ【みつぐ】
マイ漢字に保管
การมอบ, อุทิศ 献血【けんけつ】
献立【こんだて】
マイ漢字に保管
มอบ, ถวาย 奉納【ほうのう】
奉る【たてまつる】
マイ漢字に保管
การถวาย, แสดง 呈示【ていじ】
贈呈【ぞうてい】
マイ漢字に保管
แหงน 仰天【ぎょうてん】
仰ぐ【あおぐ】
マイ漢字に保管
เผชิญ
เข้าร่วม
臨時【りんじ】
臨む【のぞむ】
マイ漢字に保管
การเข้าเฝ้า, การเข้าพบ 拝謁【はいえつ】
謁見【えっけん】
マイ漢字に保管
(รูปถ่อมตน) ถาม
ไปเยี่ยม, พบ
伺候【しこう】
伺う【うかがう】
マイ漢字に保管
(รูปถ่อมตน) ไป, มา 参加【さんか】
参る【まいる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
(รูปถ่อมตน) พูด 申請【しんせい】
申す【もうす】
マイ漢字に保管
การกล่าว 拝啓【はいけい】 マイ漢字に保管
รับ (คำสั่ง) 了承【りょうしょう】
承る【うけたまわる】
マイ漢字に保管
(รูปถ่อมตน) ทำ 一致【いっち】
致す【いたす】
マイ漢字に保管
น่าเคารพ
สูงส่ง
尊敬【そんけい】
尊い【とうとい】
マイ漢字に保管
เคารพ 敬語【けいご】
敬う【うやまう】
マイ漢字に保管
การถ่อมตัว 謙譲【けんじょう】
謙虚【けんきょ】
マイ漢字に保管
การเคารพ, ยกย่อง 恭賀【きょうが】
恭しい【うやうやしい】
マイ漢字に保管
ระวังรักษาร่างกาย-จิตใจให้บริสุทธิ์ 謹賀新年【きんがしんねん】
謹む【つつしむ】
マイ漢字に保管
เคร่งขรึม 厳粛【げんしゅく】
静粛【せいしゅく】
マイ漢字に保管
ระมัดระวัง 慎重【しんちょう】
慎む【つつしむ】
マイ漢字に保管
พิธี
มารยาท
儀式【ぎしき】
礼儀【れいぎ】
マイ漢字に保管
พิธี
รูปแบบ
入学式【にゅうがくしき】
方式【ほうしき】
マイ漢字に保管
การจัดเลี้ยง-เฉลิมฉลอง 宴会【えんかい】
披露宴【ひろうえん】
マイ漢字に保管
จัดงาน 開催【かいさい】
催す【もよおす】
マイ漢字に保管
การเปิด
การทำให้เป็นที่กว้างขวาง
披露【ひろう】
披歴【ひれき】
マイ漢字に保管
มอบของ 寄贈【きぞう】
贈る【おくる】
マイ漢字に保管
สาบาน 誓約【せいやく】
誓う【ちかう】
マイ漢字に保管
ความยินดี
การเฉลิมฉลอง
慶弔金【けいちょうきん】
慶事【けいじ】
マイ漢字に保管
เฉลิมฉลอง 祝日【しゅくじつ】
祝う【いわう】
マイ漢字に保管
การแสดงความยินดี, อวยพร 年賀状【ねんがじょう】
謹賀【きんが】
マイ漢字に保管
寿เรื่องน่ายินดี
อายุยืน
寿命【じゅみょう】
寿【ことぶき】
マイ漢字に保管
ความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต 慶弔【けいちょう】
弔う【とむらう】
マイ漢字に保管
ฝังศพ 葬儀【そうぎ】
葬る【ほうむる】
マイ漢字に保管
ตำแหน่ง
ลำดับ
順位【じゅんい】
位置【いち】
~位【くらい】
マイ漢字に保管
กฏ, วิธี
ระดับ, คุณภาพ
合格【ごうかく】
格子【こうし】
マイ漢字に保管
ระดับ 一級【いっきゅう】
上級【じょうきゅう】
マイ漢字に保管
จักรพรรดิ 天皇【てんのう】*
皇居【こうきょ】
マイ漢字に保管
จักรพรรดิ 帝国【ていこく】
帝王【ていおう】
マイ漢字に保管
พระราชา 王様【おうさま】
王国【おうこく】
マイ漢字に保管
บันไดพระราชวัง 天皇陛下【てんのうへいか】
両陛下【りょうへいか】
マイ漢字に保管
คำเรียกตัวเองของจักรพรรดิ 朕【ちん】 マイ漢字に保管
พระบรมราชโองการ 詔書【しょうしょ】
大詔【たいしょう】
マイ漢字に保管
พระราชกฤษฎีกา 詔勅【しょうちょく】
勅命【ちょくめい】
マイ漢字に保管
พระราชลัญจกร 国璽【こくじ】
御璽【ぎょじ】
マイ漢字に保管
ราชินี
จักรพรรดินี
皇后【こうごう】
后妃【こうひ】
お后【おきさき】
マイ漢字に保管
ราชินี
จักรพรรดินี
后妃【こうひ】
妃殿下【ひでんか】
お妃【おきさき】
マイ漢字に保管
เจ้าหญิง 姫様【ひめさま】 マイ漢字に保管
สาธารณะ 公園【こうえん】
公【おおやけ】
マイ漢字に保管
ขั้นที่สองของยศขุนนาง 侯爵【こうしゃく】 マイ漢字に保管
ยศขุนนาง 爵位【しゃくい】 マイ漢字に保管
ผู้ที่ทำงานรับใช้ 大臣【だいじん】
総理大臣【そうりだいじん】
マイ漢字に保管
คนรับใช้ 奴隷【どれい】
奴【やつ】
マイ漢字に保管
คนรับใช้
นักโทษ
奴隷【どれい】 マイ漢字に保管
คนที่มีระดับ-การศึกษา 紳士【しんし】
紳士服【しんしふく】
マイ漢字に保管
ผู้ดี
คุณงามความดี
貞淑【ていしゅく】
淑女【しゅくじょ】
マイ漢字に保管
เจ้าของ
สำคัญ
主人公【しゅじんこう】
坊主【ぼうず】
地主【じぬし】
主な【おもな】
マイ漢字に保管
แขก, ลูกค้า 顧客【こきゃく】
旅客【りょかく】
マイ漢字に保管
แขกผู้เคารพยกย่อง 来賓【らいひん】
賓客【ひんかく・ひんきゃく】
マイ漢字に保管
น่าเคารพ
สูงส่ง
貴重【きちょう】
貴い【とうとい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
หรูหรา, สง่างาม 優雅【ゆうが】 マイ漢字に保管
ต่ำทราม
ละโมภ
卑劣【ひれつ】
卑しい【いやしい】
マイ漢字に保管
สิ่งที่ทำเพื่อประเทศ
เหรียญตรา
勲章【くんしょう】
殊勲【しゅくん】
マイ漢字に保管
ความสำเร็จ 成功【せいこう】
功徳【くどく】
マイ漢字に保管
รางวัล 賞金【しょうきん】
~賞【しょう】
マイ漢字に保管
ชม, สรรเสริญ 褒賞【ほうしょう】
褒める【ほめる】
マイ漢字に保管
ร่วมแรง 賛成【さんせい】
賛否【さんぴ】
マイ漢字に保管
การเรียก
ชื่อเรียก
名称【めいしょう】
愛称【あいしょう】
マイ漢字に保管
เกียรติยศ 名誉【めいよ】
誉れ【ほまれ】
マイ漢字に保管
การประกาศ, แสดง 表彰【ひょうしょう】
表彰状【ひょうしょうじょう】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え