いぎべつ しゃかいせいかつ

แยกตามกลุ่มความหมาย

แสดงแบบลิสต์
326
1
2
3
4
5
6
7
漢字義(タイ) 用例並び替え
การเมือง
การปกครองประเทศ
政治【せいじ】
政【まつりごと】
マイ漢字に保管
ปกครอง
รักษาโรค
政治【せいじ】
治める【おさめる】
マイ漢字に保管
สิทธิ 権利【けんり】 マイ漢字に保管
จัดการ
ดำเนินการ
執筆【しっぴつ】
執着【しゅうちゃく】
執る【とる】
マイ漢字に保管
แกนกลาง 枢軸【すうじく】
中枢【ちゅうすう】
マイ漢字に保管
การปกครอง
รัฐมนตรี
主宰【しゅさい】
宰領【さいりょう】
マイ漢字に保管
ผู้บริหาร 上司【じょうし】 マイ漢字に保管
การรวมเป็นหนึ่ง 伝統【でんとう】
大統領【だいとうりょう】
マイ漢字に保管
การปกครอง
พื้นฐานสำคัญ
領域【りょういき】
領収書【りょうしゅうしょ】
マイ漢字に保管
สิทธิ
การมอบหมาย
委員【いいん】
委託【いたく】
マイ漢字に保管
มอบหมาย 任意【にんい】
任せる【まかせる】
マイ漢字に保管
การขอร้อง, การมอบหมาย 嘱託【しょくたく】
嘱望【しょくぼう】
マイ漢字に保管
การประชุม
การพูดคุย
会議【かいぎ】
議事録【ぎじろく】
マイ漢字に保管
สอบถามความเห็น
ปรึกษา
諮問【しもん】
諮詢【しじゅん】*
マイ漢字に保管
แผนการ
ร่าง
対策【たいさく】
政策【せいさく】
マイ漢字に保管
(ระดับ) รอง, เตรียม 准将【じゅんしょう】
批准【ひじゅん】
マイ漢字に保管
การสัญญาเป็นพวกเดียวกัน 連盟【れんめい】
加盟【かめい】
マイ漢字に保管
ระบบ 制度【せいど】
制作【せいさく】
マイ漢字に保管
กำหนด 定食【ていしょく】
勘定【かんじょう】
定める【さだめる】
マイ漢字に保管
กฏพื้นฐาน 憲法【けんぽう】
国憲【こっけん】
マイ漢字に保管
กฎหมาย
วิธี
法律【ほうりつ】
方法【ほうほう】
マイ漢字に保管
กฏ, ระเบียบ 法律【ほうりつ】
規律【きりつ】
マイ漢字に保管
คำสั่ง 命令【めいれい】
法令【ほうれい】
マイ漢字に保管
กฏ, ข้อกำหนด 規則【きそく】
定規【じょうぎ】
マイ漢字に保管
ข้อกำหนด 規則【きそく】
原則【げんそく】
マイ漢字に保管
ขอบเขต, จำกัด 範囲【はんい】
規範【きはん】
マイ漢字に保管
ประโยคที่เขียนแบ่งเป็นช่วงๆ
มาตรา
条件【じょうけん】
箇条【かじょう】
マイ漢字に保管
มาตรา, บท 定款【ていかん】
借款【しゃっかん】
マイ漢字に保管
การแบ่งให้ 頒布【はんぷ】 マイ漢字に保管
พรรคการเมือง 政党【せいとう】
与党【よとう】
マイ漢字に保管
กลุ่ม, นิกาย
ส่ง, เสนอ
派遣【はけん】
少数派【しょうすうは】
マイ漢字に保管
ประเทศ 国語【こくご】
国【くに】
マイ漢字に保管
ประเทศ
(ประเทศ) ญี่ปุ่น
邦人【ほうじん】
邦楽【ほうがく】
マイ漢字に保管
เมืองหลวง 東京都【とうきょうと】
都合【つごう】
都【みやこ】
マイ漢字に保管
จังหวัด 県庁【けんちょう】
都道府県【とどうふけん】
マイ漢字に保管
อำเภอ 郡【ぐん】
郡部【ぐんぶ】
マイ漢字に保管
เมือง 市街【しがい】
市場【しじょう・いちば】
マイ漢字に保管
เขต 区役所【くやくしょ】
千代田区【ちよだく】
マイ漢字に保管
เมือง 町村【ちょうそん】
町【まち】
マイ漢字に保管
หมู่บ้าน 隣村【りんそん】
村【むら】
マイ漢字に保管
หมู่บ้าน
บ้านนอก
故郷【こきょう・ふるさと】
郷【ごう】
マイ漢字に保管
ชนบท, บ้านเกิด
ระยะทาง, ลี้
万里の長城【ばんりのちょうじょう】
古里【ふるさと】
マイ漢字に保管
ชุมชน, ย่าน 商店街【しょうてんがい】
街角【まちかど】
マイ漢字に保管
จังหวัด
(เกียวโตะ, โอซะกะ)
京都府【きょうとふ】
大阪府【おおさかふ】
マイ漢字に保管
ที่ทำการ
กรม
県庁【けんちょう】
官庁【かんちょう】
マイ漢字に保管
ที่ทำการ
แผนก, หน้าที่
消防署【しょうぼうしょ】
署名【しょめい】
マイ漢字に保管
ที่ทำการ
หน่วยงาน, กรม
郵便局【ゆうびんきょく】
結局【けっきょく】
マイ漢字に保管
ส่วน
ชมรม
部分【ぶぶん】
部長【ぶちょう】
マイ漢字に保管
แผนก
บท
課題【かだい】
課長【かちょう】
マイ漢字に保管
การรวบรวม 管轄【かんかつ】
直轄【ちょっかつ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การเฝ้าดู 監督【かんとく】
監視【かんし】
マイ漢字に保管
การเฝ้าดู, ระวัง
การกระตุ้น
監督【かんとく】
家督【かとく】
マイ漢字に保管
ใช้ 派遣【はけん】
遣う【つかう】
マイ漢字に保管
ที่ทำการ
เจ้าหน้าที่
警察官【けいさつかん】
長官【ちょうかん】
マイ漢字に保管
เจ้าหน้าที่, ข้าราชการ 官公吏【かんこうり】
吏員【りいん】
マイ漢字に保管
บทบาท
หน้าที่
役員【やくいん】
現役【げんえき】
マイ漢字に保管
การหยุด, เลิกทำ 罷業【ひぎょう】
罷免【ひめん】
マイ漢字に保管
การเปลี่ยน 更迭【こうてつ】 マイ漢字に保管
ลำดับ, ขั้นตอน 秩序【ちつじょ】 マイ漢字に保管
การปฏิบัติตามกฎ 遵法【じゅんぽう】
遵守【じゅんしゅ】
マイ漢字に保管
ฟ้องร้อง 公訴【こうそ】
訴える【うったえる】
マイ漢字に保管
การฟ้องร้อง 訴訟【そしょう】 マイ漢字に保管
สถานที่ใช้ตัดสินคดี
ศาล
法廷【ほうてい】
宮廷【きゅうてい】
マイ漢字に保管
การติดตาม, ดูแลใกล้ชิด 陪席【ばいせき】
陪審【ばいしん】
マイ漢字に保管
การตรวจสอบอย่างละเอียด 不審【ふしん】
審査【しんさ】
マイ漢字に保管
หลักฐาน 認証【にんしょう】
証【あかし】
マイ漢字に保管
การสอบสวน, การไต่สวน 弾劾【だんがい】 マイ漢字に保管
การตรวจสอบ
การแก้ไขให้ถูกต้อง
糾明【きゅうめい】
糾弾【きゅうだん】
マイ漢字に保管
เงินตรา
ของ, สินค้า
雑貨【ざっか】
硬貨【こうか】
マイ漢字に保管
เงินตรา
ธนบัตร
紙幣【しへい】
貨幣【かへい】
マイ漢字に保管
เงิน 銭湯【せんとう】
小銭【こぜに】
マイ漢字に保管
ธนบัตร
ป้าย, ฉลาก
改札口【かいさつぐち】
札【ふだ】
マイ漢字に保管
ตั๋ว, ฉลาก 旅券【りょけん】
抽選券【ちゅうせんけん】
マイ漢字に保管
ป้าย, ฉลาก 受験票【じゅけんひょう】
伝票【でんぴょう】
マイ漢字に保管
ค่า, ราคา 価格【かかく】
価【あたい】
マイ漢字に保管
ค่า, ราคา 値段【ねだん】
値【ね・あたい】
マイ漢字に保管
ความต้องการ
ความจำเป็น
需要【じゅよう】
需給【じゅきゅう】
マイ漢字に保管
จำเป็น 不要【ふよう】
要る【いる】
マイ漢字に保管
ถวาย
คนติดตาม
提供【ていきょう】
供える【そなえる】
お供【おとも】
マイ漢字に保管
ผลตอบแทน
เงินตอบแทน
供給【きょうきゅう】
給料【きゅうりょう】
マイ漢字に保管
การซื้อ 購入【こうにゅう】
購買【こうばい】
マイ漢字に保管
ซื้อ 売買【ばいばい】
買う【かう】
マイ漢字に保管
การขาย
การทำการค้า
販売【はんばい】
自販機【じはんき】
マイ漢字に保管
ขาย 完売【かんばい】
売る【うる】
マイ漢字に保管
ต้นกำเนิด
ทรัพย์สิน
資金【しきん】
投資【とうし】
マイ漢字に保管
การค้า 商売【しょうばい】
商う【あきなう】
マイ漢字に保管
เงิน
วัตถุดิบ
料金【りょうきん】
料理【りょうり】
マイ漢字に保管
ถนัด
เป็นประโยชน์
利益【りえき】
利く【きく】
マイ漢字に保管
สูญเสีย
เสียหาย
損失【そんしつ】
損なう【そこなう】
マイ漢字に保管
กำไร 利益【りえき】
益々【ますます】
マイ漢字に保管
การสัญญา
ให้คำมั่น
契約【けいやく】
契る【ちぎる】
マイ漢字に保管
หนี้
พันธบัตร
債務【さいむ】
債券【さいけん】
マイ漢字に保管
การกระโดดขึ้นสูง
ราคาของแพงขึ้น
沸騰【ふっとう】 マイ漢字に保管
บริสุทธิ์
ราคาถูก, ย่อมเยา
清廉【せいれん】
廉売【れんばい】
マイ漢字に保管
ใช้ (เงิน, เวลา) 費用【ひよう】
費やす【ついやす】
マイ漢字に保管
การประหยัด, มัธยัสถ์ 倹約【けんやく】
節倹【せっけん】
マイ漢字に保管
ฝาก 預金【よきん】
預ける【あずける】
マイ漢字に保管
สะสม 貯金【ちょきん】
貯める【ためる】
マイ漢字に保管
สะสม, กักตุน 蓄積【ちくせき】
蓄える【たくわえる】
マイ漢字に保管
การแจกจ่าย
การให้
割賦【かっぷ】
月賦【げっぷ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ส่วย, ค่าเช่าที่ดิน
ภาษี
租税【そぜい】
地租【ちそ】
マイ漢字に保管
ภาษี 税込【ぜいこみ】
免税【めんぜい】
マイ漢字に保管
ทรัพย์ 財布【さいふ】
財宝【ざいほう】
マイ漢字に保管
ทรัพย์, สมบัติ 宝石【ほうせき】
宝【たから】
マイ漢字に保管
สมุด 手帳【てちょう】
帳簿【ちょうぼ】
マイ漢字に保管
簿สมุดบันทึก 名簿【めいぼ】
事件簿【じけんぼ】
マイ漢字に保管
เกษตรกรรม 農家【のうか】
農業【のうぎょう】
マイ漢字に保管
ประมง 漁業【ぎょぎょう】
漁師【りょうし】
マイ漢字に保管
ก่อสร้าง
งานช่าง
工場【こうじょう】
細工【さいく】
マイ漢字に保管
ไฟฟ้า 電子【でんし】
電車【でんしゃ】
マイ漢字に保管
เอามา, ได้มา 獲得【かくとく】
獲る【える】
マイ漢字に保管
การเก็บเกี่ยว 収穫【しゅうかく】 マイ漢字に保管
เก็บ, รวบรวม 収入【しゅうにゅう】
収める【おさめる】
マイ漢字に保管
ทุ่งนา 田園【でんえん】
田んぼ【たんぼ】
マイ漢字に保管
ไร่ 畑【はた・はたけ】 マイ漢字に保管
การบุกเบิกพื้นที่ 開拓【かいたく】 マイ漢字に保管
การพัฒนา, บุกเบิกที่ดิน 墾田【こんでん】
開墾【かいこん】
マイ漢字に保管
ไถ, พรวน 耕運機【こううんき】
耕す【たがやす】
マイ漢字に保管
ต้นกล้า 痘苗【とうびょう】
苗【なえ】
マイ漢字に保管
การเพาะปลูก 栽培【さいばい】
盆栽【ぼんさい】
マイ漢字に保管
เพาะปลูก 栽培【さいばい】
培う【つちかう】
マイ漢字に保管
เกี่ยว, ดาย 刈る【かる】 マイ漢字に保管
การตัดไม้
การต้อนคนร้าย
伐木【ばつぼく】
征伐【せいばつ】
マイ漢字に保管
ทุ่ง, ฟาร์ม 牧場【ぼくじょう】
牧【まき】
マイ漢字に保管
เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม 酪農【らくのう】 マイ漢字に保管
วางแผน
วางโครงการ
企画【きかく】
企てる【くわだてる】
マイ漢字に保管
งาน, กิจการ 産業【さんぎょう】
業【わざ】
マイ漢字に保管
บริหาร
จัดการ (ธุรกิจ)
営業【えいぎょう】
営む【いとなむ】
マイ漢字に保管
ผลิต 日本製【にほんせい】 マイ漢字に保管
กระตุ้น 促進【そくしん】
促す【うながす】
マイ漢字に保管
使ใช้ 大使館【たいしかん】
使う【つかう】
マイ漢字に保管
จ้าง 雇用【こよう】
雇う【やとう】
マイ漢字に保管
ใช้
สำหรับ...
専用【せんよう】
用いる【もちいる】
マイ漢字に保管
เข้าทำงาน
รับตำแหน่ง
就職【しゅうしょく】
成就【じょうじゅ】
就く【つく】
マイ漢字に保管
อาชีพ 就職【しゅうしょく】
職業【しょくぎょう】
マイ漢字に保管
แรงงาน
เหนื่อยยาก
労働【ろうどう】
苦労【くろう】
マイ漢字に保管
ทำงาน 労働【ろうどう】
働く【はたらく】
マイ漢字に保管
ทำเงิน, หาเงิน 稼働【かどう】
稼ぐ【かせぐ】
マイ漢字に保管
ทำงาน 勤務【きんむ】
勤める【つとめる】
マイ漢字に保管
ทำหน้าที่ 事務【じむ】
務める【つとめる】
マイ漢字に保管
งาน, หน้าที่
รับใช้
仕事【しごと】
給仕【きゅうじ】
仕える【つかえる】
マイ漢字に保管
เงินเดือน 俸給【ほうきゅう】
年俸【ねんぽう】
マイ漢字に保管
การตอบแทน
การคืน
報酬【ほうしゅう】 マイ漢字に保管
เงิน, ค่า
(สินค้า,บริการ)
家賃【やちん】
運賃【うんちん】
マイ漢字に保管
貿การค้าขาย 貿易【ぼうえき】 マイ漢字に保管
ร้าน, ร้านค้า 書店【しょてん】
店【みせ】
マイ漢字に保管
ร้าน 店舗【てんぽ】
本舗【ほんぽ】
マイ漢字に保管
ขายส่ง 卸す【おろす】
棚卸【たなおろし】
マイ漢字に保管
ของ, สัมภาระ 入荷【にゅうか】
荷物【にもつ】
マイ漢字に保管
การขึ้น (ลง) ยานพาหนะ 搭乗【とうじょう】
搭載【とうさい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ตีพิมพ์ 掲載【けいさい】
載せる【のせる】
マイ漢字に保管
便การติดต่อ
ไปรษณีย์
เที่ยวบิน
郵便局【ゆうびんきょく】
便利【べんり】
便り【たより】
マイ漢字に保管
ขน, แบก
โชคชะตา
運動【うんどう】
運ぶ【はこぶ】
マイ漢字に保管
การแบกของ 輸入【ゆにゅう】
輸出【ゆしゅつ】
マイ漢字に保管
การแบก, เคลื่อนย้ายสิ่งของ 搬入【はんにゅう】
運搬【うんぱん】
マイ漢字に保管
ส่ง 送信【そうしん】
送る【おくる】
マイ漢字に保管
แจกจ่าย 宅配便【たくはいびん】
配る【くばる】
マイ漢字に保管
ส่งถึง, มาถึง 届ける【とどける】
休暇届【きゅうかとどけ】
マイ漢字に保管
ส่งมอบ
ชำระ
納品【のうひん】
納得【なっとく】
納める【おさめる】
マイ漢字に保管
แลกเปลี่ยน
สลับ, ปน
交通【こうつう】
交わる【まじわる】
マイ漢字に保管
ผ่าน
ไป-กลับ
通学【つうがく】
通る【とおる】
通う【かよう】
マイ漢字に保管
ข้าม 譲渡【じょうと】
渡る【わたる】
マイ漢字に保管
การเดินทางโดยเรือหรือเครื่องบิน 航空券【こうくうけん】
欠航【けっこう】
マイ漢字に保管
สถานี 駅員【えきいん】
駅弁【えきべん】
マイ漢字に保管
ท่า, ท่าเรือ 空港【くうこう】
港【みなと】
マイ漢字に保管
ท่าเทียบเรือ 興味津津【きょうみしんしん】
津波【つなみ】
マイ漢字に保管
ทางเล็กๆ
ทางที่เป็นเส้นตรง
直径【ちょっけい】
半径【はんけい】
マイ漢字に保管
ถนน, ทาง 道路【どうろ】
神道【しんとう】
道【みち】
マイ漢字に保管
ถนน, ทาง 路線【ろせん】
姫路【ひめじ】
マイ漢字に保管
ประมาณ
ระดับ
程度【ていど】
~程【ほど】
マイ漢字に保管
ทาง 途中【とちゅう】
中途【ちゅうと】
マイ漢字に保管
ทางสำหรับรถผ่าน 軌道【きどう】
軌跡【きせき】
マイ漢字に保管
การขี่ม้า 騎馬【きば】
騎士【きし】
マイ漢字に保管
ไอน้ำ 汽車【きしゃ】
汽笛【きてき】
マイ漢字に保管
รถ
ล้อ
自動車【じどうしゃ】
車【くるま】
マイ漢字に保管
ล้อ
วงแหวน
五輪【ごりん】
指輪【ゆびわ】
マイ漢字に保管
เรือ (เล็ก) 舟艇【しゅうてい】
舟【ふね】
マイ漢字に保管
เรือ 風船【ふうせん】
小船【こぶね】
マイ漢字に保管
เรือ (ใหญ่) 舶来【はくらい】
船舶【せんぱく】
マイ漢字に保管
ใบเรือ 帆船【はんせん】
帆立【ほたて】
マイ漢字に保管
ไปรษณีย์
ที่หยุดพัก
郵便【ゆうびん】
郵送料【ゆうそうりょう】
マイ漢字に保管
การส่งต่อ 逓信【ていしん】
逓減【ていげん】
マイ漢字に保管
หมอ, แพทย์ 医者【いしゃ】
医療【いりょう】
マイ漢字に保管
การเยียวยา
การรักษาโรค
治療【ちりょう】
診療【しんりょう】
マイ漢字に保管
บำบัด, เยียวยา 治癒【治癒】
癒す【いやす】
マイ漢字に保管
ตรวจ-รักษา 診療【しんりょう】
診る【みる】
マイ漢字に保管
การแบ่ง-แยกเป็นสองส่วน 解剖図【かいぼうず】 マイ漢字に保管
เจ็บป่วย
โรคภัย
疾患【しっかん】 マイ漢字に保管
เจ็บป่วย
โรคภัย
病気【びょうき】
病【やまい】
マイ漢字に保管
โรคติดต่อ
โรคระบาด
疫病【えきびょう】
免疫【めんえき】
マイ漢字に保管
อาการ, โรค 症状【しょうじょう】
花粉症【かふんしょう】
マイ漢字に保管
ท้องเสีย 下痢【げり】 マイ漢字に保管
การฉีดวัคซีน 種痘【しゅとう】 マイ漢字に保管
เจ็บป่วย 患者【かんじゃ】
患う【わずらう】
マイ漢字に保管
การป่วยหนัก 危篤【きとく】 マイ漢字に保管
เชื้อรา, แบคทีเรีย バイ菌【ばいきん】
細菌【さいきん】
マイ漢字に保管
พิษ 中毒【ちゅうどく】
気の毒【きのどく】
マイ漢字に保管
ผจญภัย 冒険【ぼうけん】
冒す【おかす】
マイ漢字に保管
พอง, บวม 膨脹【ぼうちょう】 マイ漢字に保管
เจ็บ 頭痛【ずつう】
痛い【いたい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
บาดแผล 中傷【ちゅうしょう】
傷【きず】
マイ漢字に保管
ยา 薬局【やっきょく】
薬【くすり】
マイ漢字に保管
การผสมยา, ยา 洗剤【せんざい】
殺虫剤【さっちゅうざい】
マイ漢字に保管
ได้ผล
มีประสิทธิภาพ
効率【こうりつ】
効く【きく】
マイ漢字に保管
แข็งแรง
สุขภาพดี
健康【けんこう】
健やかな【すこやかな】
マイ漢字に保管
แข็งแรง
สุขภาพดี
健康【けんこう】 マイ漢字に保管
รักษา, คุ้มครอง 保証【ほしょう】
保つ【たもつ】
マイ漢字に保管
ความอุดม, ความมั่งคั่ง 滋味【じみ】
滋養【じよう】
マイ漢字に保管
ความแข็งแกร่ง, ความกล้าหาญ 壮健【そうけん】
勇壮【ゆうそう】
マイ漢字に保管
สมบูรณ์
ปุ๋ย
肥料【ひりょう】
肥える【こえる】
マイ漢字に保管
การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】
避妊【ひにん】
マイ漢字に保管
การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】 マイ漢字に保管
คลอด
ผลิต
生産【せいさん】
産む【うむ】
マイ漢字に保管
เหนื่อย 疲労【ひろう】
疲れる【つかれる】
マイ漢字に保管
ติดเป็นนิสัย 性癖【せいへき】
癖【くせ】
マイ漢字に保管
ความโง่เขลา 痴漢【ちかん】
愚痴【ぐち】
マイ漢字に保管
บ้า, อาละวาด 狂気【きょうき】
狂う【くるう】
マイ漢字に保管
ตาบอด, บอด 盲導犬【もうどうけん】
盲目【もうもく】
マイ漢字に保管
ความสามารถ
อายุ
何才【なんさい】
才能【さいのう】
マイ漢字に保管
ความสามารถ
ความรู้
ละครโนห์
能力【のうりょく】
能楽【のうがく】
マイ漢字に保管
เล่น 遊園地【ゆうえんち】
遊ぶ【あそぶ】
マイ漢字に保管
เล่น, แสดง 遊戯【ゆうぎ】
戯れる【たわむれる】
マイ漢字に保管
รูปแบบ
ตัวอย่าง
模型【もけい】
規模【きぼ】
マイ漢字に保管
เลียน, เลียนแบบ 模倣【もほう】
倣う【ならう】
マイ漢字に保管
การแนะนำ-สอน
เสียงคุงโยะมิ
訓練【くんれん】
音訓【おんくん】
マイ漢字に保管
นวด, ปั้น 練習【れんしゅう】
練る【ねる】
マイ漢字に保管
เรียน 学習【がくしゅう】
習う【ならう】
マイ漢字に保管
เรียน 学生【がくせい】
学ぶ【まなぶ】
マイ漢字に保管
รู้, รู้จัก 知識【ちしき】
知る【しる】
マイ漢字に保管
ความรู้ 知識【ちしき】
常識【じょうしき】
マイ漢字に保管
แก้ (ปัญหา)
แก้, คลาย
読解【どっかい】
解く【とく】
マイ漢字に保管
วิทยาศาสตร์
เหตุผล
理科【りか】
料理【りょうり】
マイ漢字に保管
เรียนรู้
ปรับปรุง
修理【しゅうり】
修行【しゅぎょう】
修める【おさめる】
マイ漢字に保管
ศึกษาวิจัย
ค้นคว้า
研究【けんきゅう】
究める【きわめる】
マイ漢字に保管
การเรียน 勉強【べんきょう】 マイ漢字に保管
พยายาม 努力【どりょく】
努める【つとめる】
マイ漢字に保管
สนับสนุน
ให้กำลังใจ
奨励金【しょうれいきん】
励ます【はげます】
マイ漢字に保管
วิทยาศาสตร์ 科学【かがく】
科目【かもく】
マイ漢字に保管
ทดสอบ 試験【しけん】
試す【ためす】
試みる【こころみる】
マイ漢字に保管
การทดสอบ
ความพยายาม
経験【けいけん】
実験【じっけん】
マイ漢字に保管
ทักษะ
เทคนิค
技術【ぎじゅつ】
技【わざ】
マイ漢字に保管
ทักษะ, เทคนิค 技術【ぎじゅつ】
手術【しゅじゅつ】
マイ漢字に保管
สอน
เรียน
教育【きょういく】
教える【おしえる】
マイ漢字に保管
สอน, แนะนำ
ได้รับ (พร, การสอน)
授業【じゅぎょう】
授ける【さずける】
マイ漢字に保管
สั่งสอน, ตักเตือน 説諭【せつゆ】
諭す【さとす】
マイ漢字に保管
การบรรยาย 講演【こうえん】
講座【こうざ】
マイ漢字に保管
ชี้แนะ, นำทาง 導入【どうにゅう】
導く【みちびく】
マイ漢字に保管
ผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์
教師【きょうし】
師匠【ししょう】
マイ漢字に保管
ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค-ศิลปะ 巨匠【きょしょう】
意匠【いしょう】
マイ漢字に保管
โรงเรียนสอนพิเศษ 塾【じゅく】
塾生【じゅくせい】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
โรงเรียน 学校【がっこう】
校舎【こうしゃ】
マイ漢字に保管
รุกล้ำ
ทำความผิด
犯人【はんにん】
犯す【おかす】
マイ漢字に保管
ความผิด 犯罪【はんざい】
罪【つみ】
マイ漢字に保管
ชก, ต่อย 殴打【おうだ】
殴る【なぐる】
マイ漢字に保管
การชก, ต่อย
การทุบ, ตี
撲滅【ぼくめつ】
相撲【すもう】*
マイ漢字に保管
อาละวาด, คลั่ง 乱暴【らんぼう】
暴露【ばくろ】
暴れる【あばれる】
マイ漢字に保管
โจมตี, ถล่ม 襲撃【しゅうげき】
襲う【おそう】
マイ漢字に保管
ฉีก, ขาด
พังทลาย
破産【はさん】
破れる【やぶれる】
マイ漢字に保管
ทำลาย
พังทลาย
崩壊【ほうかい】
壊す【こわす】
マイ漢字に保管
ขโมย
แย่งเอาไป
奪取【だっしゅ】
奪う【うばう】
マイ漢字に保管
การลักขโมย 窃盗【せっとう】 マイ漢字に保管
ลัก, ขโมย 盗難【とうなん】
盗む【ぬすむ】
マイ漢字に保管
การลักพาตัว 誘拐【ゆうかい】 マイ漢字に保管
การข่มขู่
การทำให้กลัว
威嚇【いかく】 マイ漢字に保管
ข่มขู่
ทำให้กลัว
脅迫【きょうはく】
脅かす【おどかす】
マイ漢字に保管
การโห่ร้อง 喝破【かっぱ】
恐喝【きょうかつ】
マイ漢字に保管
การต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】 マイ漢字に保管
ต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】
欺く【あざむく】
マイ漢字に保管
ชักจูง, ชี้นำ, ยุยง 示唆【しさ】
唆す【そそのかす】
マイ漢字に保管
เลี้ยงดู
จัดเตรียมอาหาร
賄賂【わいろ】*
賄う【まかなう】
マイ漢字に保管
กดขี่, ข่มเหง 虐待【ぎゃくたい】
虐げる【しいたげる】
マイ漢字に保管
ฆ่า 殺人【さつじん】
殺す【ころす】
マイ漢字に保管
ความเสียหาย 被害【ひがい】
殺害【さつがい】
マイ漢字に保管
การลักขโมย
โจร
海賊【かいぞく】
盗賊【とうぞく】
マイ漢字に保管
การเตือน
การรักษา, ปกป้อง
ตำรวจ
警察【けいさつ】
警戒【けいかい】
マイ漢字に保管
การตาม
การไล่จับ
逮捕【たいほ】 マイ漢字に保管
จับ, จับกุม 逮捕【たいほ】
捕まえる【つかまえる】
捕える【とらえる】
マイ漢字に保管
การควบคุมตัว, การจับกุม 拘束【こうそく】
拘置所【こうちしょ】
マイ漢字に保管
บริหาร, จัดการ
สถานที่
処理【しょり】
食事処【しょくじどころ】
マイ漢字に保管
โทษทัณฑ์ 罰金【ばっきん】
罰【ばち・ばつ】
マイ漢字に保管
กฎหมาย
โทษสำหรับผู้กระทำผิด
刑事【けいじ】
実刑【じっけい】
マイ漢字に保管
คุก 地獄【じごく】
牢獄【ろうごく】*
マイ漢字に保管
การถูกจับ
คนที่ถูกจับ
囚人【しゅうじん】
死刑囚【しけいしゅう】
マイ漢字に保管
การลงโทษ 懲役【ちょうえき】
懲らしめる【こらしめる】
マイ漢字に保管
การให้อภัยโทษ 容赦【ようしゃ】
赦免【しゃめん】
マイ漢字に保管
รอดพ้น
อนุญาต
免除【めんじょ】
免れる【まぬかれる】
マイ漢字に保管
การชดใช้, ชดเชย 賠償【ばいしょう】
賠償金【ばいしょうきん】
マイ漢字に保管
ชดใช้, ชดเชย 弁償【べんしょう】
償う【つぐなう】
マイ漢字に保管
คันธนู 弓道【きゅうどう】
弓【ゆみ】
マイ漢字に保管
ลูกศร 一矢【いっし】
矢印【やじるし】
マイ漢字に保管
ดาบ 日本刀【にほんとう】
刀【かたな】
マイ漢字に保管
ขอบ, ใบมีด
ดาบ
自刃【じじん】
刃【やいば】
マイ漢字に保管
ดาบ 剣道【けんどう】
剣【つるぎ】
マイ漢字に保管
หอก 矛盾【むじゅん】
矛【ほこ】
マイ漢字に保管
โล่ 矛盾【むじゅん】
盾【たて】
マイ漢字に保管
ปืน 拳銃【けんじゅう】
銃弾【じゅうだん】
マイ漢字に保管
ปืน 鉄砲【てっぽう】
砲丸【ほうがん】
マイ漢字に保管
ดีด (เครื่องดนตรี)
กระเด้ง, กระดอน
ลูกปืน
爆弾【ばくだん】
弾く【ひく】
弾【たま】
マイ漢字に保管
ฉีด, ยิง 注射【ちゅうしゃ】
射る【いる】
マイ漢字に保管
ยิง 衝撃【しょうげき】
撃つ【うつ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
การชนกัน 衝突【しょうとつ】
衝撃【しょうげき】
マイ漢字に保管
การแตกออก
การระเบิด
爆弾【ばくだん】
原爆【げんばく】
マイ漢字に保管
เรือรบ 軍艦【ぐんかん】
潜水艦【せんすいかん】
マイ漢字に保管
เรือเล็ก 競艇【きょうてい】
艦艇【かんてい】
マイ漢字に保管
ทหาร
การรบ
軍隊【ぐんたい】
海軍【かいぐん】
マイ漢字に保管
กลุ่ม, หน่วย 兵隊【へいたい】
自衛隊【じえいたい】
マイ漢字に保管
ค่าย (ทหาร) 陣地【じんち】
陣営【じんえい】
マイ漢字に保管
การรวมกลุ่ม
ตัน
駐屯地【ちゅうとんち】
屯【とん】
マイ漢字に保管
การค้นหา
การสอบถาม
探偵【たんてい】
偵察【ていさつ】
マイ漢字に保管
รุก, โจมตี 攻撃【こうげき】
攻める【せめる】
マイ漢字に保管
ต่อสู้, สู้รบ 戦争【せんそう】
戦う【たたかう】
マイ漢字に保管
โจมตี 検討【けんとう】
討つ【うつ】
マイ漢字に保管
การเผชิญ 征服【せいふく】
征伐【せいばつ】
マイ漢字に保管
สงบลง, อ่อนลง 鎮火【ちんか】
鎮まる【しずまる】
マイ漢字に保管
การชนะในการแข่งขัน 制覇【せいは】
連覇【れんぱ】
マイ漢字に保管
นักรบ
ซะมุไร
侍医【じい】
侍【さむらい】
マイ漢字に保管
การรบ 武士道【ぶしどう】
武者【むしゃ】
マイ漢字に保管
ทหาร, นักรบ
คน, ผู้ชาย
兵士【へいし】
建築士【けんちくし】
マイ漢字に保管
โชกุน 将帥【しょうすい】
総帥【そうすい】
マイ漢字に保管
หัวหน้านักรบ
นายพล
将来【しょうらい】
将軍【しょうぐん】
将官【しょうかん】
マイ漢字に保管
นายร้อย 尉官【いかん】
大尉【たいい】
マイ漢字に保管
นายทหาร 軍曹【ぐんそう】
曹長【そうちょう】
マイ漢字に保管
อาวุธ
การทหาร
นักรบ
兵器【へいき】
兵庫県【ひょうごけん】
マイ漢字に保管
ศัตรู 素敵【すてき】
敵【てき・かたき】
マイ漢字に保管
เชลย 虜囚【りょしゅう】
捕虜【ほりょ】
マイ漢字に保管
การทรมาน 拷問【ごうもん】 マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え