いぎべつ がくげい・ぶんか

แยกตามกลุ่มความหมาย

แสดงแบบลิสต์
148
1
2
3
漢字義(タイ) 用例並び替え
ตัวอักษร 文字【もじ】*
赤字【あかじ】
マイ漢字に保管
กลุ่มคำ, วลี
ไฮกุ
文句【もんく】
字句【じく】
マイ漢字に保管
คำศัพท์
ประโยค
助詞【じょし】
名詞【めいし】
マイ漢字に保管
คำศัพท์, ประโยค
เลิก, ลาออก
辞書【じしょ】
辞任【じにん】
辞める【やめる】
マイ漢字に保管
ข้อความ
ประโยค
文学【ぶんがく】
文句【もんく】
文【ふみ】
マイ漢字に保管
ข้อความ
บท
文章【ぶんしょう】
章節【しょうせつ】
マイ漢字に保管
การคัดลอก, การย่อ 抄訳【しょうやく】
抄録【しょうろく】
マイ漢字に保管
เนื้อความ
ใจความ
趣旨【しゅし】
旨【むね】
マイ漢字に保管
ชื่อเรื่อง, หัวข้อ
คำถาม
宿題【しゅくだい】
問題【もんだい】
マイ漢字に保管
นักแสดง
ไฮกุ
俳優【はいゆう】
俳句【はいく】
マイ漢字に保管
โคลง, กลอน
กวี
詩人【しじん】
作詩【さくし】
マイ漢字に保管
เสียงสัมผัส 韻文【いんぶん】
余韻【よいん】
マイ漢字に保管
ขับร้อง (บทกวี)
ประพันธ์ (บทกวี)
朗詠【ろうえい】
詠む【よむ】
マイ漢字に保管
วาด 描画【びょうが】
描く【えがく】
マイ漢字に保管
ทำสำเนา
ถ่ายรูป
写真【しゃしん】
写す【うつす】
マイ漢字に保管
เขียน
หนังสือ
図書館【としょかん】
書く【かく】
マイ漢字に保管
บันทึก 記者【きしゃ】
記す【しるす】
マイ漢字に保管
บันทึก 記録【きろく】
録音【ろくおん】
マイ漢字に保管
การพรรณนา, การบรรยาย
การมอบยศ
叙述【じょじゅつ】
叙勲【じょくん】
マイ漢字に保管
การสลักโลหะ
ฝังใจไม่ลืม
感銘【かんめい】
銘菓【めいか】
マイ漢字に保管
เขียนหนังสือ
สะดุดตา
著作権【ちょさくけん】
著す【あらわす】
著しい【いちじるしい】
マイ漢字に保管
พลิก, กลับด้าน
ปลิวไสว
翻訳【ほんやく】
翻す【ひるがえす】
マイ漢字に保管
เหตุผล 通訳【つうやく】
訳【わけ】
マイ漢字に保管
การตีความ
การอธิบาย
解釈【かいしゃく】
釈迦【しゃか】*
マイ漢字に保管
稿ร่าง (ข้อเขียน) 原稿【げんこう】
投稿【とうこう】
マイ漢字に保管
พิมพ์ 印刷【いんさつ】
刷る【する】
マイ漢字に保管
การพิมพ์ 出版【しゅっぱん】
改訂版【かいていばん】
マイ漢字に保管
การพิมพ์หนังสือ 週刊【しゅうかん】
創刊【そうかん】
マイ漢字に保管
การแก้ไขสิ่งที่ผิด 改訂【かいてい】
訂正【ていせい】
マイ漢字に保管
หนังสือ
รากฐาน, ต้นกำเนิด
日本【にほん】
本【もと】
マイ漢字に保管
ฉบับ, เล่ม 冊子【さっし】
短冊【たんざく】
マイ漢字に保管
ข้อเขียน
พิธี
辞典【じてん】
事典【じてん】
マイ漢字に保管
ดูอย่างถ่องแท้
ดูอย่างเข้าใจ
鑑賞【かんしょう】
印鑑【いんかん】
マイ漢字に保管
การเขียน, บันทึก
นิตยสาร
雑誌【ざっし】
週刊誌【しゅうかんし】
マイ漢字に保管
กระดาษ 用紙【ようし】
紙芝居【かみしばい】
マイ漢字に保管
ความสนุก 娯楽【ごらく】 マイ漢字に保管
ความชอบ
รสนิยม
趣味【しゅみ】
趣【おもむき】
マイ漢字に保管
หมากรุก (ญี่ปุ่น)
โชงิ
将棋【しょうぎ】 マイ漢字に保管
หมากล้อม (ญี่ปุ่น)
อิโกะ
囲碁【いご】
碁盤【ごばん】
マイ漢字に保管
ตกปลา 釣る【つる】 マイ漢字に保管
เที่ยว, ท่องเที่ยว 旅行【りょこう】
旅【たび】
マイ漢字に保管
ศิลปะ 芸能【げいのう】
芸術【げいじゅつ】
マイ漢字に保管
รำ, ร่ายรำ 舞台【ぶたい】
舞う【まう】
マイ漢字に保管
บทขับร้อง (โนห์) 童謡【どうよう】
謡【うたい】
マイ漢字に保管
การขับร้อง 吟味【ぎんみ】 マイ漢字に保管
ร้อง, สวด 合唱【がっしょう】
唱える【となえる】
マイ漢字に保管
เพลง
ร้องเพลง
国歌【こっか】
歌う【うたう】
マイ漢字に保管
สาย (เครื่องดนตรี, ธนู) 上弦【じょうげん】
弦【つる】
マイ漢字に保管
พิณ (ญี่ปุ่น)
โคะโตะ
手風琴【てふうきん】
琴【こと】
マイ漢字に保管
กลอง (ญี่ปุ่น) 太鼓【たいこ】
鼓【つづみ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ขลุ่ย 警笛【けいてき】
笛【ふえ】
マイ漢字に保管
บรรเลง
เล่นดนตรี
演奏【えんそう】
奏でる【かなでる】
マイ漢字に保管
การเขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ 楽譜【がくふ】
音譜【おんぷ】
マイ漢字に保管
ภาพ 絵画【かいが】
絵【え】
マイ漢字に保管
ภาพ
ขีด
映画【えいが】
画数【かくすう】
マイ漢字に保管
แผนภาพ
วางแผน
地図【ちず】
図書室【としょしつ】
図る【はかる】
マイ漢字に保管
การทำให้เหมือน
การทำให้เป็นรูปร่าง
肖像【しょうぞう】 マイ漢字に保管
การปั้น 塑像【そぞう】
彫塑【ちょうそ】
マイ漢字に保管
รูปร่าง
รูปปั้น
仏像【ぶつぞう】
銅像【どうぞう】
マイ漢字に保管
แกะ, สลัก 彫刻【ちょうこく】
彫る【ほる】
マイ漢字に保管
การแสดง
การบรรยาย
演劇【えんげき】
講演【こうえん】
マイ漢字に保管
ละคร, การแสดง 劇場【げきじょう】
悲劇【ひげき】
マイ漢字に保管
ถ่ายรูป 撮影【さつえい】
撮る【とる】
マイ漢字に保管
เรื่องที่ผ่านไป 履歴【りれき】
学歴【がくれき】
マイ漢字に保管
ประวัติศาสตร์ 歴史【れきし】
史上【しじょう】
マイ漢字に保管
(ทวีป) ยุโรป 欧米【おうべい】
北欧【ほくおう】
マイ漢字に保管
(จีน) ราชวงศ์ฮั่น 漢字【かんじ】
漢方【かんぽう】
マイ漢字に保管
(จีน) ราชวงศ์อู๋
ง่อก๊ก
呉音【ごおん】
呉れる【くれる】
マイ漢字に保管
(จีน) ราชวงศ์ถัง
เปล่าๆ
唐辛子【とうがらし】
唐揚げ【からあげ】
マイ漢字に保管
เมืองหลวง
หมื่นล้านล้าน
(10 ยกกำลัง 16)
東京【とうきょう】
京阪神【けいはんしん】
マイ漢字に保管
รั้ว, แนว
เขตแดน, แคว้นของไดเมียว
藩屏【はんぺい】
藩主【はんしゅ】
マイ漢字に保管
เนินดิน
หลุมศพ
宝塚【たからづか】
貝塚【かいづか】
マイ漢字に保管
หลุมศพที่เป็นเนินดิน 古墳【こふん】
墳丘【ふんきゅう】
マイ漢字に保管
พื้นฐาน
คำสอน
宗教【しゅうきょう】
宗家【そうけ】
マイ漢字に保管
การเคารพ, นับถือ 崇拝【すうはい】 マイ漢字に保管
ไหว้
ทำความเคารพ
拝見【はいけん】
拝む【おがむ】
マイ漢字に保管
ไหว้
อธิษฐาน
祈念【きねん】
祈る【いのる】
マイ漢字に保管
ความรู้สึก
ความคิด
記念【きねん】
念の為【ねんのため】
マイ漢字に保管
เทศกาล 文化祭【ぶんかさい】
お祭り【おまつり】
マイ漢字に保管
บรรพบุรุษ 先祖【せんぞ】
祖母【そぼ】
マイ漢字に保管
วิญญาณ 幽霊【ゆうれい】
霊【たま】
マイ漢字に保管
จิตวิญญาณ 霊魂【れいこん】
魂【たましい】
マイ漢字に保管
สะอาด
บริสุทธิ์
浄水器【じょうすいき】 マイ漢字に保管
เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ, เสียสละ
犠牲【ぎせい】 マイ漢字に保管
เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ
犠牲者【ぎせいしゃ】 マイ漢字に保管
ศาสนาพุทธ, พระพุทธเจ้า
(ประเทศ) ฝรั่งเศส
仏教【ぶっきょう】
仏様【ほとけさま】
マイ漢字に保管
ศาสนาเซน 禅【ぜん】
禅宗【ぜんしゅう】
マイ漢字に保管
วัด 東大寺【とうだいじ】
お寺【おてら】
マイ漢字に保管
พระ 僧侶【そうりょ】
小僧【こぞう】
マイ漢字に保管
พระ 寝坊【ねぼう】
お坊さん【おぼうさん】
お坊ちゃん【おぼっちゃん】
マイ漢字に保管
อนึ่ง 和尚【おしょう】
尚【なお】
マイ漢字に保管
แม่ชี 尼僧【にそう】
尼【あま】
マイ漢字に保管
ถาด
เทศกาลโอะบ้ง
盆栽【ぼんさい】
お盆【おぼん】
マイ漢字に保管
พระเจ้า 神道【しんとう】*
神社【じんじゃ】
神様【かみさま】
マイ漢字に保管
ศาลเจ้า
วัง
迷宮【めいきゅう】
神宮【じんぐう】
お宮【おみや】
マイ漢字に保管
ศาลเจ้า
บริษัท
会社【かいしゃ】
社【やしろ】
マイ漢字に保管
ครอบครอง
ทำนาย
独占【どくせん】
占める【しめる】
占う【うらなう】
マイ漢字に保管
โชคดี 大吉【だいきち】
不吉【ふきつ】*
マイ漢字に保管
โชคร้าย
เรื่องไม่ดี
凶【きょう】
吉凶【きっきょう】
マイ漢字に保管
นิมิต, มงคล 発祥【はっしょう】
不祥事【ふしょうじ】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え
漢字義(タイ) 用例並び替え
ความสุข
โชคดี
幸福【こうふく】
幸い【さいわい】
幸せ【しあわせ】
マイ漢字に保管
ความสุข
โชคลาภ
幸福【こうふく】
福利厚生【ふくりこうせい】
マイ漢字に保管
ความสุขที่พระเจ้าประทานให้ 福祉【ふくし】 マイ漢字に保管
โชคร้าย, ภัย 禍福【かふく】
禍根【かこん】
マイ漢字に保管
เรื่องไม่ดี
ภยันตราย
厄介【やっかい】
厄除【やくよけ】*
マイ漢字に保管
ภัยพิบัติ
หายนะ
火災【かさい】
災い【わざわい】
マイ漢字に保管
รบกวน
เป็นอุปสรรค
故障【こしょう】
障る【さわる】
マイ漢字に保管
คำแสดงความถ่อมตัว 弊社【へいしゃ】
弊店【へいてん】
マイ漢字に保管
ยักษ์, ปีศาจ 吸血鬼【きゅうけつき】
鬼【おに】
マイ漢字に保管
มาร, ปีศาจ
พลังลึกลับ
魔術【まじゅつ】
魔法【まほう】
マイ漢字に保管
เซียน 仙人【せんにん】
水仙【すいせん】
マイ漢字に保管
ลัทธิขงจื๊อ 儒教【じゅきょう】
儒学【じゅがく】
マイ漢字に保管
จริยธรรม
ศีลธรรม
倫理【りんり】 マイ漢字に保管
ปรัชญา 哲学【てつがく】
哲人【てつじん】
マイ漢字に保管
การรู้แจ้ง
ความสูงส่ง
聖書【せいしょ】
聖火【せいか】
マイ漢字に保管
คุณธรรม
ความดี
道徳【どうとく】
仁徳【じんとく】
マイ漢字に保管
ความรัก
ความเมตตา
仁徳【じんとく】
仁義【じんぎ】
マイ漢字に保管
เหตุผล
ความหมาย
主義【しゅぎ】
意義【いぎ】
マイ漢字に保管
มารยาท 礼儀【れいぎ】 マイ漢字に保管
ความจริงใจ 忠告【ちゅうこく】 マイ漢字に保管
กตัญญู 孝行【こうこう】
不孝【ふこう】
マイ漢字に保管
บุญคุณ 恩人【おんじん】
恩返し【おんがえし】
マイ漢字に保管
เชื่อ 信号【しんごう】
信用【しんよう】
マイ漢字に保管
ความจริง
จริงใจ
誠実【せいじつ】
誠【まこと】
マイ漢字に保管
ความจริง
ตรงกลาง
真実【しんじつ】
真面目【まじめ】
マイ漢字に保管
ปลอม, เท็จ
หลอกลวง
偽造【ぎぞう】
偽物【にせもの】
マイ漢字に保管
ถูกต้อง 正義【せいぎ】
正直【しょうじき】
正しい【ただしい】
マイ漢字に保管
อุปสรรค
สิ่งที่คอยขัดขวาง
邪魔【じゃま】
風邪【かぜ】*
マイ漢字に保管
ดี 改善【かいぜん】
善い【よい】
マイ漢字に保管
ไม่ดี, ชั่วร้าย 悪魔【あくま】
悪い【わるい】
マイ漢字に保管
หัวใจ
จิตใจ
心臓【しんぞう】
心【こころ】
心地【ここち】
マイ漢字に保管
การไม่เอนเอียง 折衷【せっちゅう】 マイ漢字に保管
ความรัก 恋愛【れんあい】
愛する【あいする】
マイ漢字に保管
รัก, เอ็นดู 慈愛【じあい】
慈しむ【いつくしむ】
マイ漢字に保管
มอบ, ประทาน (ความเมตตา) 恩恵【おんけい】
知恵【ちえ】
恵む【めぐむ】
マイ漢字に保管
ช่วยเหลือ 救急車【きゅうきゅうしゃ】
救う【すくう】
マイ漢字に保管
อ่อนลง
สงบลง
平和【へいわ】
和らぐ【やわらぐ】
マイ漢字に保管
ความบริสุทธิ์ 貞操【ていそう】
不貞【ふてい】
マイ漢字に保管
เรียบง่าย
ไม่ปรุงแต่ง
素朴【そぼく】 マイ漢字に保管
กล้าหาญ
เข็มแข็ง
勇気【ゆうき】
勇む【いさむ】
マイ漢字に保管
การเอาชนะ
(ศัตรู, อุปสรรค)
克服【こくふく】 マイ漢字に保管
รู้แจ้ง
เข้าใจถ่องแท้
覚悟【かくご】
悟る【さとる】
マイ漢字に保管
เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】
怠ける【なまける】
マイ漢字に保管
เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】 マイ漢字に保管
มองย้อนกลับ
ละ, ย่อ
反省【はんせい】
省略【しょうりゃく】
省く【はぶく】
マイ漢字に保管
การมองย้อนกลับไป
ความเกรงใจ
顧客【こきゃく】
顧みる【かえりみる】
マイ漢字に保管
ห้าม, ตักเตือน 警戒【けいかい】
戒める【いましめる】
マイ漢字に保管
ตำหนิ
โจมตี, รุก
責任【せきにん】
責める【せめる】
マイ漢字に保管
漢字義(タイ) 用例並び替え