ぶしゅべつ へん

แยกตามบุชุ-偏(へん)

แสดงแบบลิสต์
986
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
?
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
12じゅんい
いち
ตำแหน่ง
ลำดับ
順位【じゅんい】
位置【いち】
~位【くらい】
くらい マイ漢字に保管
13よる พึ่งพา
ขึ้นอยู่กับ
依頼【いらい】
依然【いぜん】

マイ漢字に保管
14えらい ยอดเยี่ยม
ยิ่งใหญ่
偉大【いだい】
偉い【えらい】
えら・い マイ漢字に保管
104おく ร้อยล้าน
(10 ยกกำลัง 8)
一億【いちおく】 オク マイ漢字に保管
115かり สมมติ
ชั่วคราว, แทน
仮名【かな】
仮病【けびょう】
仮【かり】

かり マイ漢字に保管
116なに อะไร
สิ่งไหน
幾何学【きかがく】
何時【なんじ】
なに
なん
マイ漢字に保管
117あたい ค่า, ราคา 価格【かかく】
価【あたい】
あたい マイ漢字に保管
118優れてよいこと
めでたいこと
เรื่องดี, เรื่องน่ายินดี 佳作【かさく】
佳日【かじつ】
マイ漢字に保管
299にせ
いつわる
ปลอม, เท็จ
หลอกลวง
偽造【ぎぞう】
偽物【にせもの】
いつわ・る
にせ
マイ漢字に保管
300礼式
規範
พิธี
มารยาท
儀式【ぎしき】
礼儀【れいぎ】
マイ漢字に保管
321やすむ พักผ่อน 休日【きゅうじつ】
休む【やすむ】
キュウ やす・む
やす・まる
やす・める
マイ漢字に保管
352とも、そなえる
(差し上げる)
ถวาย
คนติดตาม
提供【ていきょう】
供える【そなえる】
お供【おとも】
キョウ
そな・える
とも
マイ漢字に保管
377あおぐ แหงน 仰天【ぎょうてん】
仰ぐ【あおぐ】
ギョウ
コウ
あお・ぐ
おお・せ
マイ漢字に保管
408たまたま
ぐうすう
บังเอิญ
เลขคู่
偶然【ぐうぜん】
配偶者【はいぐうしゃ】
グウ マイ漢字に保管
423かかる เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์
แผนก
関係【かんけい】
係員【かかりいん】
ケイ かか・る
かかり
マイ漢字に保管
424かたむく เอนเอียง
โอนเอียง
傾向【けいこう】
傾く【かたむく】
ケイ かたむ・く
かたむ・ける
マイ漢字に保管
455すぐれていること ความเป็นเลิศ-เยี่ยมยอด 傑作【けっさく】 ケツ マイ漢字に保管
463ことがら กรณี, เรื่อง 事件【じけん】
件名【けんめい】
ケン マイ漢字に保管
464費用を節約すること การประหยัด, มัธยัสถ์ 倹約【けんやく】
節倹【せっけん】
ケン マイ漢字に保管
465けんこう
すこやか
แข็งแรง
สุขภาพดี
健康【けんこう】
健やかな【すこやかな】
ケン すこ・やか マイ漢字に保管
502~こ ชิ้น, อัน
(นับของชิ้นเล็กๆ)
個人【こじん】
個数【こすう】
マイ漢字に保管
531五等爵の第2位 ขั้นที่สองของยศขุนนาง 侯爵【こうしゃく】 コウ マイ漢字に保管
532じせつ
きせつ
ช่วงเวลา, ฤดู 気候【きこう】
候【そうろう】
コウ そうろう マイ漢字に保管
615軍隊の階級の一
さかん
นายพัน 佐官【さかん】
佐賀県【さがけん】
ひだり マイ漢字に保管
624かり、借金
さいけん
หนี้
พันธบัตร
債務【さいむ】
債券【さいけん】
サイ マイ漢字に保管
625もよおす จัดงาน 開催【かいさい】
催す【もよおす】
サイ もよお・す マイ漢字に保管
653つくる
(一般)
สร้าง, ผลิต 作品【さくひん】
動作【どうさ】
作る【つくる】
サク
つく・る マイ漢字に保管
684つかえる งาน, หน้าที่
รับใช้
仕事【しごと】
給仕【きゅうじ】
仕える【つかえる】

つか・える マイ漢字に保管
685うかがう (รูปถ่อมตน) ถาม
ไปเยี่ยม, พบ
伺候【しこう】
伺う【うかがう】
うかが・う マイ漢字に保管
686使つかう ใช้ 大使館【たいしかん】
使う【つかう】
つか・う マイ漢字に保管
729にる คล้าย 類似【るいじ】
似る【にる】
に・る マイ漢字に保管
730さむらい นักรบ
ซะมุไร
侍医【じい】
侍【さむらい】
さむらい マイ漢字に保管
773かりる ยืม 借金【しゃっきん】
借りる【かりる】
シャク か・りる マイ漢字に保管
794じゅきょう ลัทธิขงจื๊อ 儒教【じゅきょう】
儒学【じゅがく】
ジュ マイ漢字に保管
806おさめる
(学業を)
เรียนรู้
ปรับปรุง
修理【しゅうり】
修行【しゅぎょう】
修める【おさめる】
シュウ
シュ
おさ・める
おさ・まる
マイ漢字に保管
821すむ
(生活)
อยู่, อาศัย 住所【じゅうしょ】
住む【すむ】
ジュウ す・む
す・まう
マイ漢字に保管
843才知の優れたこと ฉลาด, หลักแหลม
มีความสามารถ
俊敏【しゅんびん】 シュン マイ漢字に保管
872きず บาดแผล 中傷【ちゅうしょう】
傷【きず】
ショウ きず
いた・む
いた・める
マイ漢字に保管
873つぐなう ชดใช้, ชดเชย 弁償【べんしょう】
償う【つぐなう】
ショウ つぐな・う マイ漢字に保管
951のびる
(伸長)
ยืด, ขยาย
(ขนาด)
追伸【ついしん】
伸びる【のびる】
シン の・びる
の・ばす
マイ漢字に保管
952しんじる เชื่อ 信号【しんごう】
信用【しんよう】
シン マイ漢字に保管
953おかす รุกล้ำ 侵入【しんにゅう】
侵す【おかす】
シン おか・す マイ漢字に保管
979いつくしみ
思いやり
ความรัก
ความเมตตา
仁徳【じんとく】
仁義【じんぎ】
ジン
マイ漢字に保管
1066せんにん เซียน 仙人【せんにん】
水仙【すいせん】
セン マイ漢字に保管
1110仏教の修行者 พระ 僧侶【そうりょ】
小僧【こぞう】
ソウ マイ漢字に保管
1142ぞう รูปร่าง
รูปปั้น
仏像【ぶつぞう】
銅像【どうぞう】
ゾウ マイ漢字に保管
1149うながす กระตุ้น 促進【そくしん】
促す【うながす】
ソク うなが・す マイ漢字に保管
1150かわ ฝ่าย, ฝั่ง 側面【そくめん】
右側【みぎがわ】
ソク かわ マイ漢字に保管
1158土地の習慣
時代の風習
ธรรมเนียม
วิถี, แนวทาง
風俗【ふうぞく】
俗習【ぞくしゅう】
ゾク マイ漢字に保管
1169ほか อื่น 他人【たにん】
他【ほか】
ほか マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1177からだ ร่างกาย 体重【たいじゅう】
体【からだ】
タイ
テイ
からだ マイ漢字に保管
1193かえる
(交代、代理)
เปลี่ยน, แทน 代理【だいり】
交代【こうたい】
代わる【かわる】
ダイ
タイ
か・わる
か・える

しろ
マイ漢字に保管
1208ただし อนึ่ง 但し【ただし】 ただ・し マイ漢字に保管
1234あたい ค่า, ราคา 値段【ねだん】
値【ね・あたい】

あたい
マイ漢字に保管
1255なかま เพื่อน, มิตร 仲介【ちゅうかい】
仲間【なかま】
チュウ なか マイ漢字に保管
1309ひくい เตี้ย, ต่ำ 最低【さいてい】
低い【ひくい】
テイ ひく・い
ひく・める
ひく・まる
マイ漢字に保管
1310とめる
(停止)
หยุด, พัก 停留所【ていりゅうじょ】
停める【とめる】
テイ と・める マイ漢字に保管
1311さぐること
うかがうこと
การค้นหา
การสอบถาม
探偵【たんてい】
偵察【ていさつ】
テイ マイ漢字に保管
1348つたえる บอกต่อ 伝言【でんごん】
伝える【つたえる】
デン つた・わる
つた・える
つた・う
マイ漢字に保管
1365たおれる ล้ม, พัง, ทลาย 倒産【とうさん】
倒れる【たおれる】
トウ たお・れる
たお・す
マイ漢字に保管
1400はたらく ทำงาน 労働【ろうどう】
働く【はたらく】
ドウ はたら・く マイ漢字に保管
1441まかせる มอบหมาย 任意【にんい】
任せる【まかせる】
ニン まか・せる
まか・す
マイ漢字に保管
1465芸をする人
はいく
นักแสดง
ไฮกุ
俳優【はいゆう】
俳句【はいく】
ハイ マイ漢字に保管
1475ばい เท่า 倍数【ばいすう】
倍々【ばいばい】
バイ マイ漢字に保管
1483父母の兄・姉 พี่ของพ่อ-แม่
ลุง-ป้า
伯父【おじ】*
伯母【おば】*
ハク マイ漢字に保管
1502木をきること
罪人を責めること
การตัดไม้
การต้อนคนร้าย
伐木【ばつぼく】
征伐【せいばつ】
バツ マイ漢字に保管
1506ともなう ทำด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
伴奏【ばんそう】
同伴【どうはん】
伴う【ともなう】
ハン
バン
ともな・う マイ漢字に保管
1550そなえる
(準備)
จัดเตรียม 準備【じゅんび】
備える【そなえる】
そな・える
そな・わる
マイ漢字に保管
1560~ひょう
米 4 斗
たわら
ปริมาตร
ข้าวสาร 4 斗
กระสอบ
土俵【どひょう】
俵【たわら】
ヒョウ たわら マイ漢字に保管
1579つく
(付加)
ติด, รวม
เปิดไฟ
添付【てんぷ】
付く【つく】
つ・ける
つ・く
マイ漢字に保管
1599あなどる ดูถูก, ดูหมิ่น 侮辱【ぶじょく】
侮る【あなどる】
あなど・る マイ漢字に保管
1605ふせる
ひそむこと
หลบ, หมอบ, ซ่อน 平伏【へいふく】
潜伏【せんぷく】
伏せる【ふせる】
フク ふ・せる
ふ・す
マイ漢字に保管
1616ぶっきょう、ほとけ
フランス
ศาสนาพุทธ, พระพุทธเจ้า
(ประเทศ) ฝรั่งเศส
仏教【ぶっきょう】
仏様【ほとけさま】
フツ ほとけ マイ漢字に保管
1629あわせること
一緒にすること
รวมเข้าด้วยกัน
ทำพร้อมกัน
合併【がっぺい】
併せる【あわせる】
ヘイ あわ・せる マイ漢字に保管
1643かたよる เอนเอียง 偏愛【へんあい】
偏る【かたよる】
ヘン かたよ・る マイ漢字に保管
1650便たより การติดต่อ
ไปรษณีย์
เที่ยวบิน
郵便局【ゆうびんきょく】
便利【べんり】
便り【たより】
ベン
ビン
たよ・り マイ漢字に保管
1653たもつ รักษา, คุ้มครอง 保証【ほしょう】
保つ【たもつ】
たも・つ マイ漢字に保管
1665ならう เลียน, เลียนแบบ 模倣【もほう】
倣う【ならう】
ホウ なら・う マイ漢字に保管
1666給料 เงินเดือน 俸給【ほうきゅう】
年俸【ねんぽう】
ホウ マイ漢字に保管
1689かたわら ข้างๆ 傍線【ぼうせん】
傍ら【かたわら】
ボウ かたわ・ら マイ漢字に保管
1709ぼく ผม, กระผม 僕【ぼく】 ボク マイ漢字に保管
1798すぐれる
やさしい
ยอดเยี่ยม, เลิศ
ใจดี
優秀【ゆうしゅう】
優れる【すぐれる】
優しい【やさしい】
ユウ やさ・しい
すぐ・れる
マイ漢字に保管
1879なかま
ともだち
เพื่อน 同僚【どうりょう】
閣僚【かくりょう】
リョウ マイ漢字に保管
1893人として守るべきみち จริยธรรม
ศีลธรรม
倫理【りんり】 リン マイ漢字に保管
1904たとえる ตัวอย่าง
เปรียบเทียบ
例題【れいだい】
例える【たとえる】
レイ たと・える マイ漢字に保管
3003この、これ
イタリア
สิ่งนี้, อันนี้
(ประเทศ) อิตาลี
伊藤【いとう】
伊豆【いず】
マイ漢字に保管
2020おれ ข้า, กู 俺【おれ】 おれ マイ漢字に保管
2044わずか เล็กน้อย
น้อยนิด
僅差【きんさ】
僅か【わずか】
キン わず・か マイ漢字に保管
2037わざ・うでまえ
俳優・芸人
ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ
นักแสดง
歌舞伎【かぶき】 マイ漢字に保管
2065人をあなどること การดูหมิ่นคน 傲慢【ごうまん】 ゴウ マイ漢字に保管
2188なかま
同行の者
เพื่อน, เพื่อนร่วมทาง 僧侶【そうりょ】 リョ マイ漢字に保管
180おどすこと การข่มขู่
การทำให้กลัว
威嚇【いかく】 カク マイ漢字に保管
203大声を出すこと การโห่ร้อง 喝破【かっぱ】
恐喝【きょうかつ】
カツ マイ漢字に保管
220大声で叫ぶこと
呼び出すこと
การตะโกนเสียงดัง
การเรียกออกมา
叫喚【きょうかん】
喚問【かんもん】
カン マイ漢字に保管
312たべること
のむこと
การกิน
การดื่ม
喫茶店【きっさてん】
喫煙【きつえん】
キツ マイ漢字に保管
323すう สูด, ดูด 吸収【きゅうしゅう】
吸う【すう】
キュウ す・う マイ漢字に保管
357さけぶ ตะโกน 絶叫【ぜっきょう】
叫ぶ【さけぶ】
キョウ さけ・ぶ マイ漢字に保管
397うたうこと การขับร้อง 吟味【ぎんみ】 ギン マイ漢字に保管
504よぶ เรียก 呼吸【こきゅう】
呼ぶ【よぶ】
よ・ぶ マイ漢字に保管
616そそのかす ชักจูง, ชี้นำ, ยุยง 示唆【しさ】
唆す【そそのかす】
そそのか・す マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
651さく บาน 咲く【さく】 さ・く マイ漢字に保管
879となえる ร้อง, สวด 合唱【がっしょう】
唱える【となえる】
ショウ とな・える マイ漢字に保管
941たのむこと、ゆだねること การขอร้อง, การมอบหมาย 嘱託【しょくたく】
嘱望【しょくぼう】
ショク マイ漢字に保管
988ふく เป่า 吹奏【すいそう】
吹く【ふく】
スイ ふ・く マイ漢字に保管
1216なげく คร่ำครวญ
โศกเศร้า
嘆息【たんそく】
嘆く【なげく】
タン なげ・く
なげ・かわしい
マイ漢字に保管
1352はく อาเจียน
พ่น, คาย
吐血【とけつ】
吐く【はく】
は・く マイ漢字に保管
1619ふく พ่นออก 噴水【ふんすい】
噴く【ふく】
フン ふ・く マイ漢字に保管
1739あじ
あじわう
รสชาติ
ชิม
趣味【しゅみ】
味【あじ】
あじ
あじ・わう
マイ漢字に保管
1797ただそれだけ แค่เท่านั้น 唯一【ゆいいつ】 ユイ
マイ漢字に保管
3005うそ โกหก 嘘【うそ】 うそ マイ漢字に保管
3007うわさ ข่าวลือ 噂【うわさ】 うわさ マイ漢字に保管
3009やかましい
さわがしい
หนวกหู
วุ่นวาย
喧嘩【けんか】 マイ漢字に保管
3012かむ กัด
เคี้ยว
噛む【かむ】 か・む マイ漢字に保管
3013やかましい
さわがしい
หนวกหู
วุ่นวาย
喧嘩【けんか】 ケン マイ漢字に保管
2082しかる ตำหนิ
ดุ
叱責【しっせき】
叱る【しかる】
シツ しか・る マイ漢字に保管
3019せき ไอ 咳【せき】 せき マイ漢字に保管
3020かまびすしい เสียงดังรบกวน 味噌【みそ】 マイ漢字に保管
3025たたく เคาะ
ทุบ
叩く【たたく】 たた・く マイ漢字に保管
3031つぶやく บ่นพึมพำ 呟く【つぶやく】 つぶや・く マイ漢字に保管
2063のど ลำคอ 咽喉【いんこう】
喉【のど】
コウ のど マイ漢字に保管
2085のろう สาบแช่ง 呪文【じゅもん】
呪い【のろい】
呪う【のろう】
ジュ のろ・い
のろ・う
マイ漢字に保管
3043ほえる เห่า 吠える【ほえる】 ほ・える マイ漢字に保管
2010のど ลำคอ 咽喉【いんこう】 イン マイ漢字に保管
2012うた เพลง 小唄【こうた】 うた マイ漢字に保管
2042かぐ ดม 嗅覚【きゅうかく】
嗅ぐ【かぐ】
キュウ か・ぐ マイ漢字に保管
2115つば
つばき
น้ำลาย, เสลด 唾液【だえき】
唾【つばき】
眉唾【まゆつば】
つば
つばき
マイ漢字に保管
2124あざける หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย 嘲笑【ちょうしょう】
嘲る【あざける】
チョウ あざけ・る マイ漢字に保管
2164はぐくみやしなうこと การเลี้ยงดู, ปกป้อง 哺乳類【ほにゅうるい】 マイ漢字に保管
2178例えること การยกตัวอย่าง, การเปรียบเทียบ 比喩【ひゆ】 マイ漢字に保管
33さかい เขตแดน 地域【ちいき】
領域【りょういき】
イキ マイ漢字に保管
89しお เกลือ 塩分【えんぶん】
塩【しお】
エン しお マイ漢字に保管
153かたまり ก้อน, แท่ง 金塊【きんかい】
塊【かたまり】
カイ かたまり マイ漢字に保管
154こわす
こわれる
ทำลาย
พังทลาย
崩壊【ほうかい】
壊す【こわす】
カイ こわ・す
こわ・れる
マイ漢字に保管
179かき รั้ว 垣【かき】 かき マイ漢字に保管
221たえる อดทน, อดกลั้น
ทนทาน
堪忍【かんにん】
堪える【たえる】
カン た・える マイ漢字に保管
358さかい ขอบเขต, เขตแดน 国境【こっきょう】
境【さかい】
キョウ
ケイ
さかい マイ漢字に保管
386ひとしいこと
ならすこと
เท่ากัน
ทำให้เท่ากัน
平均【へいきん】
均等【きんとう】
キン マイ漢字に保管
541地に掘った穴 หลุมที่ขุดเข้าไปในดิน 炭坑【たんこう】
坑道【こうどう】
コウ マイ漢字に保管
650さか เนิน 登坂【とはん】
坂【さか】
ハン さか マイ漢字に保管
927しろ ปราสาท 大阪城【おおさかじょう】
お城【おしろ】
ジョウ しろ マイ漢字に保管
928ばしょ สถานที่ 工場【こうじょう】
市場【しじょう】
市場【いちば】
ジョウ マイ漢字に保管
929耕作できる肥えた土地 พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ 土壌【どじょう】 ジョウ マイ漢字に保管
1143ふえる เพิ่ม 増減【ぞうげん】
増える【ふえる】
ゾウ ま・す
ふ・える
ふ・やす
マイ漢字に保管
12271段高く設けた場所 พื้นที่ยกขึ้น
แท่น, เวที
花壇【かだん】
壇上【だんじょう】
ダン
タン
マイ漢字に保管
1236とち พื้นดิน
ที่ดิน
地域【ちいき】
地震【じしん】

マイ漢字に保管
1304つか เนินดิน
หลุมศพ
宝塚【たからづか】
貝塚【かいづか】
つか マイ漢字に保管
1306~つぼ
6x6尺
(3.306 sq.m)
พื้นที่
6x6 尺
(3.306 ตร.ม.)
坪【つぼ】 つぼ マイ漢字に保管
1314つつみ เขื่อน 堤防【ていぼう】
堤【つつみ】
テイ つつみ マイ漢字に保管
1371とう เจดีย์ 仏塔【ぶっとう】
記念塔【きねんとう】
トウ マイ漢字に保管
1476つちかう เพาะปลูก 栽培【さいばい】
培う【つちかう】
バイ つちか・う マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1620土を盛り上げた墓 หลุมศพที่เป็นเนินดิน 古墳【こふん】
墳丘【ふんきゅう】
フン マイ漢字に保管
1631へい
かき
กำแพง, รั้ว 土塀【どべい】
塀【へい】
ヘイ マイ漢字に保管
1691僧侶
おぼうさん
พระ 寝坊【ねぼう】
お坊さん【おぼうさん】
お坊ちゃん【おぼっちゃん】
ボウ
ボッ
マイ漢字に保管
1715ほり คูน้ำ, คลอง 堀【ほり】 ほり マイ漢字に保管
1725うめる ฝัง, อุด, เติมเต็ม 埋葬【まいそう】
埋める【うめる】
マイ う・める
う・まる
う・もれる
マイ漢字に保管
3001あか ขี้ไคล 垢【あか】 あか マイ漢字に保管
2073さき คาบสมุทรเล็กๆ 埼玉県【さいたまけん】 さい マイ漢字に保管
2116積み上げること การซ้อนกันขึ้นไปสูง 堆積【たいせき】 タイ マイ漢字に保管
2131隙間を埋めること การอุดช่องว่าง 装塡【そうてん】 テン マイ漢字に保管
43夫婦となること การเป็นสามี-ภรรยากัน 婚姻【こんいん】 イン マイ漢字に保管
122よめ
とつぐ
ลูกสะใภ้
(ผู้หญิง) แต่งงาน
降嫁【こうか】
花嫁【はなよめ】
嫁ぐ【とつぐ】
よめ
とつ・ぐ
マイ漢字に保管
471きらい
いや
เกลียด
ไม่ชอบ
機嫌【きげん】
嫌い【きらい】
嫌な【いやな】
ケン
ゲン
きら・う
いや
マイ漢字に保管
522たのしいこと ความสนุก 娯楽【ごらく】 マイ漢字に保管
542すき ชอบ 良好【りょうこう】
好む【このむ】
好き【すき】
コウ この・む
す・く
マイ漢字に保管
607けっこん การแต่งงาน 結婚【けっこん】
離婚【りこん】
コン マイ漢字に保管
693はじまる เริ่ม 開始【かいし】
始める【はじめる】
はじ・める
はじ・まる
マイ漢字に保管
694あね พี่สาว 姉妹【しまい】
姉【あね】
お姉さん【おねえさん】*
あね マイ漢字に保管
930未婚の女子
むすめ
ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
ลูกสาว
お嬢さん【おじょうさん】 ジョウ マイ漢字に保管
955みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】 シン マイ漢字に保管
1015みょうじ นามสกุล 姓名【せいめい】
小姓【こしょう】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
1252本妻、正妻 เมียหลวง 嫡子【ちゃくし】 チャク マイ漢字に保管
1363召使い คนรับใช้ 奴隷【どれい】
奴【やつ】
やつ マイ漢字に保管
1439その通り
同じ
ตามนั้น
เหมือนกัน
突如【とつじょ】
如何【いかが】
ジョ
ニョ
マイ漢字に保管
1442みごもること การอุ้มท้อง
การตั้งครรภ์
妊娠【にんしん】
避妊【ひにん】
ニン マイ漢字に保管
1477仲立ちをすること、仲介 การเป็นสื่อกลาง
การเป็นตัวแทน
媒体【ばいたい】
媒介【ばいかい】
バイ マイ漢字に保管
1531おきさき
こうひ
ราชินี
จักรพรรดินี
后妃【こうひ】
妃殿下【ひでんか】
お妃【おきさき】
マイ漢字に保管
1558ひめ เจ้าหญิง 姫様【ひめさま】 ひめ マイ漢字に保管
1581おんな
つま
ผู้หญิง
ภรรยา
新婦【しんぷ】
夫婦【ふうふ】
マイ漢字に保管
1692さまたげる
じゃまする
ขัดขวาง, ก่อกวน 妨害【ぼうがい】
妨げる【さまたげる】
ボウ さまた・げる マイ漢字に保管
1726いもうと น้องสาว 姉妹【しまい】
妹【いもうと】
マイ いもうと マイ漢字に保管
1745優れていること
不思議なこと
สวยงาม, เยี่ยมยอด
แปลกประหลาด
奇妙【きみょう】
妙に【みょうに】
ミョウ マイ漢字に保管
1753婿むこ ลูกเขย 女婿【じょせい】
花婿【はなむこ】
セイ むこ マイ漢字に保管
1754むすめ ลูกสาว
เด็กสาว
娘【むすめ】 むすめ マイ漢字に保管
3006うれしい ดีใจ 嬉しい【うれしい】 うれ・しい マイ漢字に保管
2015ひめ เจ้าหญิง
หญิงสูงศักดิ์
才媛【さいえん】
愛媛県【えひめけん】
エン マイ漢字に保管
2083ねたむこと หึง, อิจฉา 嫉妬【しっと】 シツ マイ漢字に保管
2132ねたむ อิจฉา, ชิงชัง 嫉妬【しっと】
妬む【ねたむ】
ねた・む マイ漢字に保管
2180あやしい
ばけもの
ลึกลับ, น่าสงสัย
ผี, ปีศาจ
妖怪【ようかい】
妖しい【あやしい】
ヨウ あや・しい マイ漢字に保管
506ひとりぼっち คนเดียวลำพัง 孤独【こどく】
孤児【こじ】
マイ漢字に保管
543つきぬけた穴 รูที่ผ่านได้ตลอด 鼻孔【びこう】 コウ マイ漢字に保管
1165まご หลาน 子孫【しそん】
孫【まご】
ソン まご マイ漢字に保管
272わかれみち ทางแยก 岐路【きろ】
分岐【ぶんき】
マイ漢字に保管
359山・陸地に挟まれた、狭く細長いところ หุบเขา
ช่องแคบ
海峡【かいきょう】 キョウ マイ漢字に保管
652さき แหลม 崎【さき】
川崎【かわさき】
さき マイ漢字に保管
1410とうげ จุดเปลี่ยน
ทางผ่านเขา
峠【とうげ】 とうげ マイ漢字に保管
1671みね ยอดเขา 巨峰【きょほう】
峰【みね】
ホウ みね マイ漢字に保管
1742みさき แหลม 岬【みさき】 みさき マイ漢字に保管
546たくみ เชี่ยวชาญ
ชาญฉลาด
巧妙【こうみょう】
巧み【たくみ】
コウ たく・み マイ漢字に保管
1270ちょう สมุด 手帳【てちょう】
帳簿【ちょうぼ】
チョウ マイ漢字に保管
1510 ใบเรือ 帆船【はんせん】
帆立【ほたて】
ハン マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1608はば ความกว้าง 振幅【しんぷく】
幅【はば】
フク はば マイ漢字に保管
1693あたまにかぶるもの ของที่สวมศีรษะ 帽子【ぼうし】
無帽【むぼう】
ボウ マイ漢字に保管
495つる สาย (เครื่องดนตรี, ธนู) 上弦【じょうげん】
弦【つる】
ゲン つる マイ漢字に保管
509弓なりの形 รูปคันธนู 括弧【かっこ】
円弧【えんこ】
マイ漢字に保管
1228ひく、はずむ
たま
ดีด (เครื่องดนตรี)
กระเด้ง, กระดอน
ลูกปืน
爆弾【ばくだん】
弾く【ひく】
弾【たま】
ダン ひ・く
はず・む
たま
マイ漢字に保管
1273はる ยืด, กาง, แผ่ 出張【しゅっちょう】
張る【はる】
チョウ は・る マイ漢字に保管
2176数の多いこと
ますます
จำนวนมาก
ยิ่งๆ ขึ้น
弥生【やよい】 マイ漢字に保管
94いくこと
さること
การไป
การจากไป
往復【おうふく】 オウ マイ漢字に保管
431こみち
まっすぐ結ぶ道
ทางเล็กๆ
ทางที่เป็นเส้นตรง
直径【ちょっけい】
半径【はんけい】
ケイ マイ漢字に保管
523うしろ
あと
หลัง 午後【ごご】
後援【こうえん】
後ろ【うしろ】

コウ
のち
うし・ろ
あと
おく・れる
マイ漢字に保管
524尊敬・丁寧の意を添える接頭 คำนำหน้าเพื่อความสุภาพ 御飯【ごはん】
制御【せいぎょ】
御社【おんしゃ】
ギョ
おん マイ漢字に保管
824したがう ทำตาม 従業員【じゅうぎょういん】
従う【したがう】
ジュウ
ショウ
ジュ
したが・う
したが・える
マイ漢字に保管
847めぐること
まわること
การวนไปรอบๆ
การหมุน
循環【じゅんかん】 ジュン マイ漢字に保管
870ゆっくりと進むさま ค่อยๆ คืบหน้า
ค่อยเป็นค่อยไป
徐々に【じょじょに】
徐行【じょこう】
ジョ マイ漢字に保管
1016攻めに向かうこと การเผชิญ 征服【せいふく】
征伐【せいばつ】
セイ マイ漢字に保管
1181まつ รอ, คอย 期待【きたい】
待つ【まつ】
タイ ま・つ マイ漢字に保管
1275きざし
しるし
สัญลักษณ์ 特徴【とくちょう】
象徴【しょうちょう】
チョウ マイ漢字に保管
1337貫き通すこと
終わりまで続けること
การทำจนลุล่วง
การทำต่อเนื่องจนจบ
徹夜【てつや】
徹底【てってい】
テツ マイ漢字に保管
1354なかま
あるくこと
เพื่อน, มิตร
การเดิน
生徒【せいと】
徒歩【とほ】
マイ漢字に保管
1412うる ได้รับ 取得【しゅとく】
得る【うる・える】
トク え・る
う・る
マイ漢字に保管
1413とく คุณธรรม
ความดี
道徳【どうとく】
仁徳【じんとく】
トク マイ漢字に保管
1532かれ
かれし
เขา (ผู้ชาย)
แฟน (ผู้ชาย)
彼【かれ】
彼女【かのじょ】
かれ
かの
マイ漢字に保管
1552ごく小さいこと
めだたないこと
เล็ก, ละเอียด
ไม่เด่น
微妙【びみょう】
微調整【びちょうせい】
マイ漢字に保管
1607もとに戻ること
繰り返すこと
การย้อนกลับ
การทำซ้ำ
復習【ふくしゅう】
往復【おうふく】
フク マイ漢字に保管
1786やく บทบาท
หน้าที่
役員【やくいん】
現役【げんえき】
ヤク
エキ
マイ漢字に保管
1865きまり、法則 กฏ, ระเบียบ 法律【ほうりつ】
規律【きりつ】
リツ
リチ
マイ漢字に保管
72喜ぶこと
嬉しがること
ความดีใจ, การยินดี 悦楽【えつらく】
満悦【まんえつ】
エツ マイ漢字に保管
106おぼえること การจำ 記憶【きおく】 オク マイ漢字に保管
155こころよい สบายใจ
พอใจ
快速【かいそく】
快い【こころよい】
カイ こころよ・い マイ漢字に保管
156あやしい น่าสงสัย
ดูแปลก
怪人【かいじん】
怪しい【あやしい】
カイ あや・しい
あや・しむ
マイ漢字に保管
157くやしい เจ็บใจ
เสียใจ
後悔【こうかい】
悔しい【くやしい】
カイ く・いる
く・やむ
くや・しい
マイ漢字に保管
158なつかしい โหยหา, คิดถึงอดีต 懐中電灯【かいちゅうでんとう】
懐かしい【なつかしい】
カイ ふところ
なつ・かしい
なつ・かしむ
なつ・く
なつ・ける
マイ漢字に保管
174なげくこと ความโศกเศร้า
ความคร่ำครวญ
憤慨【ふんがい】
慨嘆【がいたん】
ガイ マイ漢字に保管
229なれる คุ้นเคย, ชิน 習慣【しゅうかん】
慣れる【なれる】
カン な・れる
な・らす
マイ漢字に保管
230うらむこと ความเสียดาย, เสียใจ 遺憾【いかん】 カン マイ漢字に保管
525さとる รู้แจ้ง
เข้าใจถ่องแท้
覚悟【かくご】
悟る【さとる】
さと・る マイ漢字に保管
550常に変わらないこと ปกติจะไม่เปลี่ยนแปลง 恒例【こうれい】 コウ マイ漢字に保管
551あわてる ลนลาน, รีบร้อน 恐慌【きょうこう】
慌てる【あわてる】
コウ あわ・てる
あわ・ただしい
マイ漢字に保管
608うらむ เจ็บแค้น
เกลียดชัง
悔恨【かいこん】
恨む【うらむ】
コン うら・む
うら・めしい
マイ漢字に保管
674みじめ น่าสมเพช 悲惨【ひさん】
無惨【むざん】
惨め【みじめ】
サン
ザン
みじ・め マイ漢字に保管
932なさけ ความรู้สึก 表情【ひょうじょう】
情け【なさけ】
ジョウ
セイ
なさ・け マイ漢字に保管
959つつしむ ระมัดระวัง 慎重【しんちょう】
慎む【つつしむ】
シン つつし・む マイ漢字に保管
1017せい เพศ 性別【せいべつ】
相性【あいしょう】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
1043おしい น่าเสียดาย 惜敗【せきはい】
惜しい【おしい】
セキ お・しい
お・しむ
マイ漢字に保管
1144にくむ เกลียดชัง 愛憎【あいぞう】
憎む【にくむ】
ゾウ にく・む マイ漢字に保管
1174怠けること เพิกเฉย, ละเลย
ขี้เกียจ
怠惰【たいだ】 マイ漢字に保管
1373いたむ อาลัย, คร่ำครวญ 哀悼【あいとう】
悼む【いたむ】
トウ いた・む マイ漢字に保管
1452なやむ กลุ้มใจ 苦悩【くのう】
悩む【なやむ】
ノウ なや・む
なや・ます
マイ漢字に保管
1585こわい น่ากลัว 恐怖【きょうふ】
怖い【こわい】
こわ・い マイ漢字に保管
1621いきどおる ขุ่นเคือง, โกรธเคือง 義憤【ぎふん】
憤る【いきどおる】
フン いきどお・る マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1695いそがしい ยุ่ง (ไม่ว่าง) 忙中【ぼうちゅう】
忙しい【いそがしい】
ボウ いそが・しい マイ漢字に保管
1736おごりたかぶること ความภาคภูมิใจ
ความมั่นใจ
自慢【じまん】
我慢【がまん】
マン マイ漢字に保管
1792たのしいこと
よろこばしいこと
ความสนุก
ความยินดี, พอใจ
愉快【ゆかい】
愉楽【ゆらく】
マイ漢字に保管
2089あこがれる หลงใหล
ใฝ่ฝัน
憧憬【しょうけい】
憧れる【あこがれる】
ショウ あこが・れる マイ漢字に保管
3044ぼける
ほれる
เลอะเลือน, หลงลืม
หลงใหล
惚ける【ぼける】
惚れる【ほれる】
一目惚れ【ひとめぼれ】
ぼ・ける
ほ・れる
マイ漢字に保管
2046おそれること ความกลัว, กังวล 危惧【きぐ】 マイ漢字に保管
2051あこがれること ความหลงใหล, ใฝ่ฝัน 憧憬【しょうけい】 ケイ マイ漢字に保管
2187おそれおののくこと ความหวาดกลัว 慄然【りつぜん】 リツ マイ漢字に保管
5にぎる บีบ, กระชับ 握手【あくしゅ】
握る【にぎる】
アク にぎ・る マイ漢字に保管
7あつかう ใช้งาน 扱う【あつかう】
取り扱う【とりあつかう】
あつか・う マイ漢字に保管
80たすけること การช่วยเหลือ 援助【えんじょ】
救援【きゅうえん】
エン マイ漢字に保管
96おす กด 押印【おういん】
押す【おす】
オウ お・す
お・さえる
マイ漢字に保管
160ゆうかいすること การลักพาตัว 誘拐【ゆうかい】 カイ マイ漢字に保管
182ひろめること
ひろげること
ขยาย, แผ่กว้างออกไป 拡張【かくちょう】
拡大【かくだい】
カク マイ漢字に保管
200かける แขวน, คล้อง, สวม
ราด, สาด
掛ける【かける】 か・ける
か・かる
かかり
マイ漢字に保管
204まとめること การรวบรวม 一括【いっかつ】
括弧【かっこ】
カツ マイ漢字に保管
231かえる
(交換)
แลก, เปลี่ยน 交換【こうかん】
換える【かえる】
カン か・える
か・わる
マイ漢字に保管
276撒き散らすこと หว่าน, โปรย 発揮【はっき】
指揮【しき】
マイ漢字に保管
303わざ ทักษะ
เทคนิค
技術【ぎじゅつ】
技【わざ】
わざ マイ漢字に保管
304似せること ทำให้คล้าย 模擬試験【もぎしけん】
擬態語【ぎたいご】
マイ漢字に保管
342こばむ ปฏิเสธ 拒否【きょひ】
拒む【こばむ】
キョ こば・む マイ漢字に保管
343基づくこと พื้นฐาน 根拠【こんきょ】
証拠【しょうこ】
キョ
マイ漢字に保管
363はさむ หนีบ, ประกบ 挟撃【きょうげき】
挟む【はさむ】
キョウ はさ・む
はさ・まる
マイ漢字に保管
412ほる ขุด 発掘【はっくつ】
掘る【ほる】
クツ ほ・る マイ漢字に保管
435かかげる แขวน, ยกขึ้นสูง
ชัก (ธง)
掲示板【けいじばん】
掲げる【かかげる】
ケイ かか・げる マイ漢字に保管
436たずさえる
たずさわる
พกพา
เข้าร่วม
携帯【けいたい】
携わる【たずさわる】
ケイ たずさ・える
たずさ・わる
マイ漢字に保管
552さからうこと
はりあつこと
การต่อต้าน
การแข่งขัน
対抗【たいこう】
抗菌【こうきん】
コウ マイ漢字に保管
553とらえること
つかまえること
การควบคุมตัว, การจับกุม 拘束【こうそく】
拘置所【こうちしょ】
コウ マイ漢字に保管
554ひかえる รอคอย
เข้าใกล้
控除【こうじょ】
控える【ひかえる】
コウ ひか・える マイ漢字に保管
591打ちたたくこと
責めること
การทรมาน 拷問【ごうもん】 ゴウ マイ漢字に保管
631知恵の働き
ねんれい
ความสามารถ
อายุ
何才【なんさい】
才能【さいのう】
サイ マイ漢字に保管
632とる
(採取、採用)
เอา, เก็บ 採用【さいよう】
採る【とる】
サイ と・る マイ漢字に保管
655しぼる บิด, คั้น, รีด 搾乳【さくにゅう】
搾る【しぼる】
サク しぼ・る マイ漢字に保管
664とる ถ่ายรูป 撮影【さつえい】
撮る【とる】
サツ と・る マイ漢字に保管
665する ขัด, ถู 摩擦【まさつ】
擦れ違う【すれちがう】
サツ す・る
す・れる
マイ漢字に保管
701ゆび
さす
นิ้ว
ชี้
指定【してい】
指輪【ゆびわ】
指す【さす】
ゆび
さ・す
マイ漢字に保管
735もつ ถือ 持参【じさん】
持つ【もつ】
も・つ マイ漢字に保管
762すてる ทิ้ง 四捨五入【ししゃごにゅう】
捨てる【すてる】
シャ す・てる マイ漢字に保管
797さずける สอน, แนะนำ
ได้รับ (พร, การสอน)
授業【じゅぎょう】
授ける【さずける】
ジュ さず・ける
さず・かる
マイ漢字に保管
808ひろう เก็บ 拾得【しゅうとく】
拾う【ひろう】
シュウ
ジュウ
ひろ・う マイ漢字に保管
889書き写すこと
注釈すること
การคัดลอก, การย่อ 抄訳【しょうやく】
抄録【しょうろく】
ショウ マイ漢字に保管
890まねく เชิญ 招待【しょうたい】
招く【まねく】
ショウ まね・く マイ漢字に保管
960ふる โบก, สั่น
โปรย
振動【しんどう】
振る【ふる】
シン ふ・る
ふ・るう
マイ漢字に保管
991おす เสนอ
แนะนำ
推理【すいり】
推す【おす】
スイ お・す マイ漢字に保管
1005すえる ติดตั้ง, อยู่กับที่ 据える【すえる】 す・える
す・わる
マイ漢字に保管
1055つたないこと
謙っていう語
(คำถ่อมตัว) ไม่เก่ง 拙宅【せったく】
拙速【せっそく】
セツ マイ漢字に保管
1056つぐ ติด, ต่อ 接続【せつぞく】
接ぐ【つぐ】
セツ つ・ぐ マイ漢字に保管
1057とること
とりこむこと
การรับเข้าไป
การซึมซับ, ดูดซึม
摂取【せっしゅ】
摂る【とる】
セツ マイ漢字に保管
1058おる พับ, หัก 骨折【こっせつ】
折る【おる】
セツ お・る
おり
お・れる
マイ漢字に保管
1100置くこと
落ち着かせること
การวาง
การติดตั้ง
措置【そち】 マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1119さがす
(見えなくなったものを)
ค้นหา
(สิ่งที่หายไป)
捜査【そうさ】
捜す【さがす】
ソウ さが・す マイ漢字に保管
1120はく ปัด, กวาด 掃除【そうじ】*
掃く【はく】
ソウ は・く マイ漢字に保管
1121さす เสียบ, แทง 挿入【そうにゅう】
挿す【さす】
ソウ さ・す マイ漢字に保管
1122あやつる บังคับ, ควบคุม 操作【そうさ】
操る【あやつる】
ソウ みさお
あやつ・る
マイ漢字に保管
1167そこなう สูญเสีย
เสียหาย
損失【そんしつ】
損なう【そこなう】
ソン そこ・なう
そこ・ねる
マイ漢字に保管
1175うつ
(一般)
ตบ, ตี 打者【だしゃ】
打つ【うつ】
う・つ マイ漢字に保管
1201えらぶこと การเลือก 選択【せんたく】
採択【さいたく】
タク マイ漢字に保管
1202土地をひらくこと การบุกเบิกพื้นที่ 開拓【かいたく】 タク マイ漢字に保管
1217かつぐ
になう
แบก, หาม
รับภาระ
担当【たんとう】
担ぐ【かつぐ】
担う【になう】
タン かつ・ぐ
にな・う
マイ漢字に保管
1218さぐる
さがす
ค้นหา 探偵【たんてい】
探す【さがす】
探る【さぐる】
タン さぐ・る
さが・す
マイ漢字に保管
1258引き出すこと การดึงขึ้นมา 抽選【ちゅうせん】
抽象【ちゅうしょう】
チュウ マイ漢字に保管
1277いどむ ท้าทาย
ผจญภัย
挑戦【ちょうせん】
挑む【いどむ】
チョウ いど・む マイ漢字に保管
1321さからうこと
おおかた
การต่อต้าน
ส่วนใหญ่
抵抗【ていこう】
大抵【たいてい】
テイ マイ漢字に保管
1322さげる ถือ, หิ้ว, ห้อย 提携【ていけい】
提げる【さげる】
テイ さ・げる マイ漢字に保管
1330つむ เด็ด, เล็ม 指摘【してき】
摘む【つむ】
テキ つ・む マイ漢字に保管
1338取り除くこと การกำจัด, เอาออก 撤去【てっきょ】
撤回【てっかい】
テツ マイ漢字に保管
1374なげる ขว้าง, ปา 投資【とうし】
投げる【なげる】
トウ な・げる マイ漢字に保管
1375乗物にのること การขึ้น (ลง) ยานพาหนะ 搭乗【とうじょう】
搭載【とうさい】
トウ マイ漢字に保管
1458にぎること
つかむこと
การบีบ, กำ, กุม 把握【はあく】 マイ漢字に保管
1467おがむ ไหว้
ทำความเคารพ
拝見【はいけん】
拝む【おがむ】
ハイ おが・む マイ漢字に保管
1468しりぞけること
外へおしだすこと
การปล่อยออก
การทิ้งสู่ภายนอก
排除【はいじょ】
排水【はいすい】
ハイ マイ漢字に保管
1485手でうつこと การตี (ตบ) ด้วยมือ 拍手【はくしゅ】 ハク
ヒョウ
マイ漢字に保管
1504ぬく ดึง, ถอน 選抜【せんばつ】
抜く【ぬく】
バツ ぬ・く
ぬ・ける
ぬ・かす
ぬ・かる
マイ漢字に保管
1511物を運ぶこと การแบก, เคลื่อนย้ายสิ่งของ 搬入【はんにゅう】
運搬【うんぱん】
ハン マイ漢字に保管
1535くらべること
判定すること
เปรียบเทียบ
ตัดสิน
批判【ひはん】
批評【ひひょう】
マイ漢字に保管
1536ひろめること การเปิด
การทำให้เป็นที่กว้างขวาง
披露【ひろう】
披歴【ひれき】
マイ漢字に保管
1567えがく วาด 描画【びょうが】
描く【えがく】
ビョウ えが・く マイ漢字に保管
1586たすけること การช่วยเหลือ 扶養【ふよう】
扶育【ふいく】
マイ漢字に保管
1614はらう จ่าย 払底【ふってい】
払う【はらう】
フツ はら・う マイ漢字に保管
1655とらえる
つかまえる
จับ, จับกุม 逮捕【たいほ】
捕まえる【つかまえる】
捕える【とらえる】
と・らえる
と・らわれる
と・る
つか・まえる
つか・まる
マイ漢字に保管
1673いだく
かかえる
กอด
อุ้ม, หอบ
辛抱【しんぼう】
抱く【だく・いだく】
抱える【かかえる】
ホウ だ・く
いだ・く
かか・える
マイ漢字に保管
1711なぐること
うちたたくこと
การชก, ต่อย
การทุบ, ตี
撲滅【ぼくめつ】
相撲【すもう】*
ボク マイ漢字に保管
1732粉にすること การทำเป็นผงแป้ง 抹茶【まっちゃ】 マツ マイ漢字に保管
1822あげる ชัก (ธง, ว่าว)
ทอด
掲揚【けいよう】
揚げる【あげる】
ヨウ あ・がる
あ・げる
マイ漢字に保管
1823ゆれる สั่น, แกว่ง 動揺【どうよう】
揺れる【ゆれる】
ヨウ ゆ・れる
ゆ・る
ゆ・らぐ
ゆ・るぐ
ゆ・する
ゆ・さぶる
ゆ・すぶる
マイ漢字に保管
1824いだくこと
まもること
การโอบ, กอด
การปกป้อง, ช่วยเหลือ
抱擁【ほうよう】
擁護【ようご】
ヨウ マイ漢字に保管
1838おさえる ควบคุม, ยับยั้ง
ระงับ, อดกลั้น
抑制【よくせい】
抑える【おさえる】
ヨク おさ・える マイ漢字に保管
2001せまる (เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 アイ マイ漢字に保管
2076せまる (เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 サツ マイ漢字に保管
3023そろう
そろえる
ครบ
จัดไว้พร้อม
揃う【そろう】
勢揃い【せいぞろい】
そろ・う
そろ・える
マイ漢字に保管
3034なでる ลูบ
ปลอบประโลม
撫でる【なでる】 な・でる マイ漢字に保管
3046まく โปรย 撒く【まく】 ま・く マイ漢字に保管
2070くじけること การท้อแท้, หมดกำลังใจ 挫折【ざせつ】 マイ漢字に保管
2090ふく เช็ด, ถู 払拭【ふっしょく】
拭く【ふく】
拭う【ぬぐう】
ショク ふ・く
ぬぐ・う
マイ漢字に保管
2112とらえる จับ, จับให้แน่น 捕捉【ほそく】
捉える【とらえる】
ソク とら・える マイ漢字に保管
2125仕事が進むこと
はかどること
ความคืบหน้าของงาน 進捗【しんちょく】 チョク マイ漢字に保管
2147ねじること
ひねること
การบิด, งอ 捻挫【ねんざ】 ネン マイ漢字に保管
2183ひしぐ ทำให้อ่อนกำลังลง 拉致【らち】 マイ漢字に保管
278はた ธง 国旗【こっき】
旗【はた】
はた マイ漢字に保管
703ほどこす ดำเนินการ
จัดให้
施設【しせつ】
施工【せこう】
施す【ほどこす】

ほどこ・す マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1081まわること
めぐること
การวน 螺旋【らせん】*
斡旋【あっせん】*
セン マイ漢字に保管
1161かぞく ครอบครัว
ตระกูล
家族【かぞく】
民族【みんぞく】
ゾク マイ漢字に保管
1876たび เที่ยว, ท่องเที่ยว 旅行【りょこう】
旅【たび】
リョ たび マイ漢字に保管
3008~において ใน (เวลา,
สถานการณ์)
於いて【おいて】 お・いて マイ漢字に保管
9くらい มืด 暗記【あんき】
暗い【くらい】
アン くら・い マイ漢字に保管
126ひま ว่าง 休暇【きゅうか】
暇【ひま】
ひま マイ漢字に保管
379あかつき รุ่งอรุณ 早暁【そうぎょう】
暁【あかつき】
ギョウ あかつき マイ漢字に保管
656いぜん ที่ผ่านมา 昨日【きのう】*
昨日【さくじつ】
サク マイ漢字に保管
736じかん
とき
ชั่วโมง
เวลา
何時【なんじ】
時々【ときどき】
とき マイ漢字に保管
893しょうわ ปีโชวะ 昭和【しょうわ】 ショウ マイ漢字に保管
1022はれる (อากาศ) แจ่มใส 晴天【せいてん】
晴れる【はれる】
セイ は・れる
は・らす
マイ漢字に保管
1230あたたかい
(きおん)
อุ่น (อากาศ) 暖房【だんぼう】
暖かい【あたたかい】
ダン あたた・か
あたた・かい
あたた・まる
あたた・める
マイ漢字に保管
1525ばん
よる
กลางคืน, คืน 今晩【こんばん】
一晩中【ひとばんじゅう】
バン マイ漢字に保管
1757あかるい
あきらか
あく・あける
สว่าง
กระจ่างชัด
สิ้นสุด-ขึ้นต้นใหม่
明日【あした】*
不明【ふめい】
明るい【あかるい】
メイ
ミョウ
あ・かり
あか・るい
あか・らむ
あき・らか
あ・く/ける
あ・くる/かす
マイ漢字に保管
1825ようび วัน (ในรอบสัปดาห์) 日曜日【にちようび】 ヨウ マイ漢字に保管
2002くらい ประมาณ 曖昧【あいまい】 アイ マイ漢字に保管
2017さかん รุ่งเรือง, เต็มที่ 旺盛【おうせい】 オウ マイ漢字に保管
2170はっきりしないこと ความไม่ชัดเจน 曖昧【あいまい】
三昧【ざんまい】
マイ マイ漢字に保管
1293天子の自称 คำเรียกตัวเองของจักรพรรดิ 朕【ちん】 チン マイ漢字に保管
1609ふく เสื้อผ้า 衣服【いふく】
制服【せいふく】
フク マイ漢字に保管
2105よく料理された食物
箸2本を1対として数える語
อาหารที่จัดเตรียมอย่างดี
หน่วยนับตะเกียบ (คู่)
一膳【いっぜん】
お膳【おぜん】
ゼン マイ漢字に保管
97よこ แนวนอน
ด้านข้าง
横断【おうだん】
横幅【よこはば】
オウ よこ マイ漢字に保管
162きぐ เครื่องมือ 機械【きかい】
器械【きかい】
カイ マイ漢字に保管
175おおむね คร่าวๆ
โดยประมาณ
概要【がいよう】
概念【がいねん】
ガイ マイ漢字に保管
183きそく
กฏ, วิธี
ระดับ, คุณภาพ
合格【ごうかく】
格子【こうし】
カク
コウ
マイ漢字に保管
184物の中心となるもの
原子核
นิวเคลียส
อาวุธนิวเคลียร์
核心【かくしん】
核兵器【かくへいき】
カク マイ漢字に保管
211かぶ หุ้น
ตอไม้, รากไม้
株式会社【かぶしきがいしゃ】 かぶ マイ漢字に保管
233ひつぎ โลงศพ 納棺【のうかん】
棺【ひつぎ】
カン マイ漢字に保管
277つくえ โต๊ะ 机上【きじょう】
机【つくえ】
つくえ マイ漢字に保管
281しょうぎ หมากรุก (ญี่ปุ่น)
โชงิ
将棋【しょうぎ】 マイ漢字に保管
283きかい เครื่องจักร 機械【きかい】
飛行機【ひこうき】
マイ漢字に保管
328くちる เน่าเปื่อย, ผุพัง 老朽【ろうきゅう】
朽ちる【くちる】
キュウ く・ちる マイ漢字に保管
365はし สะพาน 歩道橋【ほどうきょう】
日本橋【にほんばし】
キョウ はし マイ漢字に保管
383きわめる สุด
สุดขีด
南極【なんきょく】
極上【ごくじょう】
極める【きわめる】
キョク
ゴク
きわ・める
きわ・まる
きわ・み
マイ漢字に保管
475取り調べること ตรวจสอบ
สำรวจ
検査【けんさ】
検事【けんじ】
ケン マイ漢字に保管
476けんり สิทธิ 権利【けんり】 ケン
ゴン
マイ漢字に保管
512かれる แห้ง, เหี่ยว
เฉา
枯死【こし】
枯れる【かれる】
か・れる
か・らす
マイ漢字に保管
557がっこう โรงเรียน 学校【がっこう】
校舎【こうしゃ】
コウ マイ漢字に保管
558かまえ
かまう
โครงสร้าง
ใส่ใจ
構成【こうせい】
構う【かまう】
コウ かま・える
かま・う
マイ漢字に保管
611ねっこ ราก 根拠【こんきょ】
根っ子【ねっこ】
コン マイ漢字に保管
647原料となるもの
役に立つもの
วัตถุดิบ
ของที่เป็นประโยชน์
材料【ざいりょう】
教材【きょうざい】
ザイ マイ漢字に保管
660さくら ต้นซะกุระ 桜花【おうか】
桜【さくら】
オウ さくら マイ漢字に保管
666ふだ ธนบัตร
ป้าย, ฉลาก
改札口【かいさつぐち】
札【ふだ】
サツ ふだ マイ漢字に保管
676かけはし สะพานเชื่อม 桟橋【さんばし】 サン マイ漢字に保管
705えだ กิ่งไม้ 爪楊枝【つまようじ】*
枝【えだ】
えだ マイ漢字に保管
798じゅもく ต้นไม้ 樹木【じゅもく】
街路樹【がいろじゅ】
ジュ マイ漢字に保管
895まつ ต้นสนมัทสึ 松竹梅【しょうちくばい】
松【まつ】
ショウ まつ マイ漢字に保管
943うえる ปลูก 植物【しょくぶつ】
植える【うえる】
ショク う・える
う・わる
マイ漢字に保管
1004主要の所
かなめ
แกนกลาง 枢軸【すうじく】
中枢【ちゅうすう】
スウ マイ漢字に保管
1006すぎ ต้นสนสึงิ 杉【すぎ】 すぎ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1046おので木を割ること
とくこと
การผ่าไม้ด้วยขวาน
การแก้-คลาย
解析【かいせき】
分析【ぶんせき】
セキ マイ漢字に保管
1075せん ท่อ 消火栓【しょうかせん】 セン マイ漢字に保管
1126液体を入れる容器に、おけ ถัง, อ่าง 浴槽【よくそう】
水槽【すいそう】
ソウ マイ漢字に保管
1168むら หมู่บ้าน 隣村【りんそん】
村【むら】
ソン むら マイ漢字に保管
1212たな ชั้น, ชั้นวางของ 本棚【ほんだな】
棚卸【たなおろし】
たな マイ漢字に保管
1260はしら เสา 円柱【えんちゅう】
柱【はしら】
チュウ はしら マイ漢字に保管
1377もも ลูกท้อ 白桃【はくとう】
桃【もも】
トウ もも マイ漢字に保管
1378むね
~とう
สันหลังคา
จำนวนนับอาคาร
一棟【いっとう】
棟【むね】
トウ むね
むな
マイ漢字に保管
1470さかずき จอกเหล้า
ถ้วยสาเก
乾杯【かんぱい】
杯【さかずき】
ハイ さかずき マイ漢字に保管
1478うめ ต้นบ๊วย, บ๊วย 梅雨【つゆ】*
梅【うめ】
バイ うめ マイ漢字に保管
1512いた กระดาน
แผ่นไม้
黒板【こくばん】
板【いた】
ハン
バン
いた マイ漢字に保管
1561しるし
めじるし
เครื่องหมาย
เป้าหมาย
目標【もくひょう】
標準【ひょうじゅん】
ヒョウ マイ漢字に保管
1635がら
ลวดลาย
ด้าม
横柄【おうへい】
絵柄【えがら】
柄【え】
ヘイ がら
マイ漢字に保管
1700ぼう ท่อนไม้ 棒【ぼう】
泥棒【どろぼう】
ボウ マイ漢字に保管
1712自然なさま
すなお
เรียบง่าย
ไม่ปรุงแต่ง
素朴【そぼく】 ボク マイ漢字に保管
1727~まい แผ่น
(นับของที่เป็นแผ่น)
一枚【いちまい】
枚数【まいすう】
マイ マイ漢字に保管
1766かた
てほん
รูปแบบ
ตัวอย่าง
模型【もけい】
規模【きぼ】

マイ漢字に保管
1791やなぎ ต้นหลิว 川柳【せんりゅう】
柳【やなぎ】
リュウ やなぎ マイ漢字に保管
1826ようす
さま
สภาพ
ท่าน, คุณ
様子【ようす】
様々【さまざま】
ヨウ さま マイ漢字に保管
1853文書で罫で囲んだ部分 ตาราง 空欄【くうらん】
欄外【らんがい】
ラン マイ漢字に保管
1895はやし ป่า 山林【さんりん】
林【はやし】
リン はやし マイ漢字に保管
1931たかどの
高く構えた2階建ての建物
หอ, อาคารสูง 楼門【ろうもん】
摩天楼【まてんろう】
ロウ マイ漢字に保管
1943わく กรอบ 枠【わく】 わく マイ漢字に保管
2007イイギリ科の落葉高木 ต้นไม้ชนิดหนึ่ง 椅子【いす】 マイ漢字に保管
3014こずえ ยอดไม้ 梢【こずえ】 こずえ マイ漢字に保管
2171まくら หมอน 枕【まくら】 まくら マイ漢字に保管
2024書体の一 ตัวอักษรแบบหนึ่ง (บรรจง) 楷書【かいしょ】 カイ マイ漢字に保管
2030かき ลูกพลับ 柿【かき】 かき マイ漢字に保管
2054けた หลัก (เลข) 桁【けた】
桁違い【けたちがい】
けた マイ漢字に保管
2062ふさがること ปิด, อุด, ตัน 梗塞【こうそく】
脳梗塞【のうこうそく】
コウ マイ漢字に保管
2074さく รั้ว 柵【さく】
鉄柵【てっさく】
サク マイ漢字に保管
2126せぼね กระดูกสันหลัง 脊椎【せきつい】 ツイ マイ漢字に保管
2136トチノキ科の落葉高木 พืชชนิดหนึ่ง 栃木県【とちぎけん】 とち マイ漢字に保管
683のこる เหลือ 残念【ざんねん】
残る【のこる】
ザン のこ・る
のこ・す
マイ漢字に保管
707しぬ ตาย 死亡【しぼう】
死ぬ【しぬ】
し・ぬ マイ漢字に保管
787ことに เป็นพิเศษ
โดยเฉพาะ
特殊【とくしゅ】
殊に【ことに】
シュ こと マイ漢字に保管
849ある事につくして命を投げ出すこと การตายด้วยความจงรักภักดี 殉職【じゅんしょく】
殉教【じゅんきょう】
ジュン マイ漢字に保管
944ふえる เพิ่มขึ้น 拓殖【たくしょく】
殖える【ふえる】
ショク ふ・える
ふ・やす
マイ漢字に保管
3045ほとんど ส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมด
殆ど【ほとんど】 ほとん・ど マイ漢字に保管
54うず น้ำวน 渦中【かちゅう】
渦【うず】
うず マイ漢字に保管
55うら อ่าว, หาด
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
浦【うら】 うら マイ漢字に保管
63およぐ ว่ายน้ำ 水泳【すいえい】
泳ぐ【およぐ】
エイ およ・ぐ マイ漢字に保管
68えきたい ของเหลว 液体【えきたい】 エキ マイ漢字に保管
81沿そう ตาม 沿線【えんせん】
沿う【そう】
エン そ・う マイ漢字に保管
82芸能を行って見せること
述べ広めること
การแสดง
การบรรยาย
演劇【えんげき】
講演【こうえん】
エン マイ漢字に保管
90きたない
よごれる
สกปรก
เลอะ
汚染【おせん】
汚れる【よごれる】
汚い【きたない】
けが・す
けが・れる
けが・らわしい
よご・す
よご・れる
きたな・い
マイ漢字に保管
103おき ทะเลไกลจากฝั่ง 沖縄【おきなわ】 チュウ おき マイ漢字に保管
110あたたかい
(いっぱん)
อุ่น (ทั่วไป) 温度【おんど】
温かい【あたたかい】
オン あたた・か
あたた・かい
あたた・まる
あたた・める
マイ漢字に保管
130かわ แม่น้ำ (ใหญ่) 銀河【ぎんが】
河【かわ】
かわ マイ漢字に保管
163うみ ทะเล 東海道【ほっかいどう】
海【うみ】
カイ うみ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
176はて、かぎり
みずぎわ
สุดท้าย, บั้นปลาย
ริมฝั่ง
生涯【しょうがい】 ガイ マイ漢字に保管
201かた อ่าว, หาด 新潟【にいがた】
潟【かた】
かた マイ漢字に保管
205いきいき สดชื่น
มีชีวิตชีวา
生活【せいかつ】
復活【ふっかつ】
カツ マイ漢字に保管
206かわく
喉がかわく
แห้ง
คอแห้ง
枯渇【こかつ】
渇く【かわく】
カツ かわ・く マイ漢字に保管
207なめらか
すべる
ลื่น, ราบลื่น 円滑【えんかつ】
滑る【すべる】
滑らか【なめらか】
カツ すべ・る
なめ・らか
マイ漢字に保管
236あせ เหงื่อ 冷汗【れいかん】
汗【あせ】
カン あせ マイ漢字に保管
237カン(中国の王朝) (จีน) ราชวงศ์ฮั่น 漢字【かんじ】
漢方【かんぽう】
カン マイ漢字に保管
286ゆけ ไอน้ำ 汽車【きしゃ】
汽笛【きてき】
マイ漢字に保管
330なく
(人が)
(คน) ร้องไห้ 号泣【ごうきゅう】
泣く【なく】
キュウ な・く マイ漢字に保管
348さかなをとること ประมง 漁業【ぎょぎょう】
漁師【りょうし】
ギョ
リョウ
マイ漢字に保管
366ありさま
ようす
สภาพ 状況【じょうきょう】
不況【ふきょう】
キョウ マイ漢字に保管
439たに
谷川
หุบเขา
สายน้ำ
渓谷【けいこく】 ケイ
キョウ
マイ漢字に保管
454はげしい รุนแรง 激烈【げきれつ】
激しい【はげしい】
ゲキ はげ・しい マイ漢字に保管
457きめる ตัดสินใจ 決心【けっしん】
決める【きめる】
ケツ き・める
き・まる
マイ漢字に保管
458いさぎよい สะอาด 清潔【せいけつ】
潔い【いさぎよい】
ケツ いさぎよ・い マイ漢字に保管
496へる ลด 加減【かげん】
減る【へる】
ゲン へ・る
へ・らす
マイ漢字に保管
497みなもと ต้นกำเนิด 資源【しげん】
源【みなもと】
ゲン みなもと マイ漢字に保管
513みずうみ ทะเลสาบ 琵琶湖【びわこ】*
湖【みずうみ】
みずうみ マイ漢字に保管
559 อ่าว, แม่น้ำใหญ่
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
江湖【こうこ】
江戸【えど】
コウ マイ漢字に保管
560おおみず น้ำปริมาณมาก 洪水【こうずい】 コウ マイ漢字に保管
561みなと ท่า, ท่าเรือ 空港【くうこう】
港【みなと】
コウ みなと マイ漢字に保管
562みぞ ท่อน้ำ
ร่องน้ำ
海溝【かいこう】
溝【みぞ】
コウ みぞ マイ漢字に保管
612まぜる ผสม, ปน 混乱【こんらん】
混ぜる【まぜる】
コン ま・じる
ま・ざる
ま・ぜる
マイ漢字に保管
635すむ
(終了)
จบ, เสร็จสิ้น 経済【けいざい】*
返済【へんさい】
済む【すむ】
サイ す・む
す・ます
マイ漢字に保管
738うるおうこと
栄養になること
ความอุดม, ความมั่งคั่ง 滋味【じみ】
滋養【じよう】
マイ漢字に保管
739おさめる
(国を)
なおす
(病気を)
ปกครอง
รักษาโรค
政治【せいじ】
治める【おさめる】
おさ・める
おさ・まる
なお・る
なお・す
マイ漢字に保管
753湿しめる แฉะ, ชื้น 湿度【しつど】
湿る【しめる】
シツ しめ・る
しめ・す
マイ漢字に保管
754うるし น้ำมันเคลือบเงา (ญี่ปุ่น) 漆器【しっき】
漆【うるし】
シツ うるし マイ漢字に保管
826しる ซุป
น้ำผลไม้
果汁【かじゅう】
みそ汁【みそしる】
ジュウ しる マイ漢字に保管
827しぶい ฝาด
ไม่เต็มใจ
渋滞【じゅうたい】
渋い【しぶい】
ジュウ しぶ
しぶ・い
しぶ・る
マイ漢字に保管
834しとやかなこと ผู้ดี
คุณงามความดี
貞淑【ていしゅく】
淑女【しゅくじょ】
シュク マイ漢字に保管
850なぞらえること
じゅん~
เปรียบเทียบ
กึ่ง (semi-)
準備【じゅんび】
標準【ひょうじゅん】
ジュン マイ漢字に保管
851うるおう ชุ่มชื้น 湿潤【しつじゅん】
潤う【うるおう】
ジュン うるお・う
うるお・す
うる・む
マイ漢字に保管
896ぬま บ่อ, หนองน้ำ 湖沼【こしょう】
沼【ぬま】
ショウ ぬま マイ漢字に保管
897きえる ลบ, ดับ
หาย
消防【しょうぼう】
消える【きえる】
ショウ き・える
け・す
マイ漢字に保管
898かかわること
水中を歩き渡ること
การเข้าไปเกี่ยวข้อง
การเดินข้ามน้ำ
交渉【こうしょう】
渉外【しょうがい】
ショウ マイ漢字に保管
934きよい
清らかなこと
สะอาด
บริสุทธิ์
浄水器【じょうすいき】 ジョウ マイ漢字に保管
963ひたす จุ่ม, แช่ 浸水【しんすい】
浸す【ひたす】
シン ひた・す
ひた・る
マイ漢字に保管
964ふかい ลึก 深夜【しんや】
深い【ふかい】
シン ふか・い
ふか・まる
ふか・める
マイ漢字に保管
1007すむ ใส 清澄【せいちょう】
澄む【すむ】
チョウ す・む
す・ます
マイ漢字に保管
1010せ、あさせ ส่วนตื้นของแม่น้ำที่สามารถเดินข้ามได้ 瀬戸物【せともの】 マイ漢字に保管
1024きよい สะอาด
บริสุทธิ์
清掃【せいそう】
清い【きよい】
セイ きよ・い
きよ・まる
きよ・める
マイ漢字に保管
1077あさい ตื้น 浅草寺【せんそうじ】
浅い【あさい】
セン あさ・い マイ漢字に保管
1078あらう ล้าง, ซัก 洗濯【せんたく】
洗う【あらう】
セン あら・う マイ漢字に保管
1080もぐる
ひそむ
ดำน้ำ
มุด
潜入【せんにゅう】
潜る【もぐる】
セン ひそ・む
もぐ・る
マイ漢字に保管
1094徐々に進むこと
ようやく
ค่อยๆ คืบหน้า
ในที่สุด
漸進【ぜんしん】
漸く【ようやく】
ゼン マイ漢字に保管
1155はかる(サイズ) วัด (ขนาด) 推測【すいそく】
測る【はかる】
ソク はか・る マイ漢字に保管
1186とどこおる
水が流れないこと
การหยุดนิ่ง
การที่น้ำไม่ไหล
滞在【たいざい】
滞る【とどこおる】
タイ とどこお・る マイ漢字に保管
1198たき น้ำตก 白滝【しらたき】
滝【たき】
たき マイ漢字に保管
1203さわ แอ่งน้ำ
หนองน้ำ
沢山【たくさん】
沢【さわ】
タク さわ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1204洗い清めること การล้างให้สะอาด 洗濯【せんたく】
洗濯機【せんたくき】
タク マイ漢字に保管
1206にごる ขุ่น 濁音【だくおん】
濁る【にごる】
ダク にご・る
にご・す
マイ漢字に保管
1219あわい จาง, บาง, อ่อน 濃淡【のうたん】
淡い【あわい】
タン あわ・い マイ漢字に保管
1238いけ บ่อน้ำ 乾電池【かんでんち】
池【いけ】
いけ マイ漢字に保管
1261そそぐ ริน, เท 注文【ちゅうもん】
注ぐ【そそぐ】
チュウ そそ・ぐ マイ漢字に保管
1279しお น้ำขึ้นน้ำลง 満潮【まんちょう】
潮【しお】
チョウ しお マイ漢字に保管
1294しずむ จม 沈黙【ちんもく】
沈む【しずむ】
チン しず・む
しず・める
マイ漢字に保管
1299 ท่าเทียบเรือ 興味津津【きょうみしんしん】
津波【つなみ】
シン マイ漢字に保管
1305つける หมัก, ดอง
(อาหาร)
漬ける【つける】
漬物【つけもの】
つ・ける
つ・かる
マイ漢字に保管
1329どろ โคลน 泥水【でいすい】
泥棒【どろぼう】
デイ どろ マイ漢字に保管
1332しずく หยดน้ำ 水滴【すいてき】
滴【しずく】
テキ しずく
したた・る
マイ漢字に保管
1345そえる เพิ่ม, เสริม 添付【てんぷ】
添える【そえる】
テン そ・える
そ・う
マイ漢字に保管
1356わたる ข้าม 譲渡【じょうと】
渡る【わたる】
わた・る
わた・す
マイ漢字に保管
1380おゆ น้ำร้อน 銭湯【せんとう】
お湯【おゆ】
トウ マイ漢字に保管
1405ほら ถ้ำ 空洞【くうどう】
洞【ほら】
ドウ ほら マイ漢字に保管
1453こい เข้ม, ข้น 濃厚【のうこう】
濃い【こい】
ノウ こ・い マイ漢字に保管
1460なみ คลื่น 電波【でんぱ】
津波【つなみ】
なみ マイ漢字に保管
1461なかま
差し向けること
กลุ่ม, นิกาย
ส่ง, เสนอ
派遣【はけん】
少数派【しょうすうは】
マイ漢字に保管
1486とまる
とめる
(宿泊)
พัก, ค้างคืน 宿泊【しゅくはく】
泊まる【とまる】
ハク と・まる
と・める
マイ漢字に保管
1491広々して何もないさま
広い砂原
สภาพที่เวิ้งว้าง
ทะเลทราย
砂漠【さばく】
漠然【ばくぜん】
バク マイ漢字に保管
1538液体が染み出ること การกรอง-ขับของเหลวออกจากร่างกาย 分泌【ぶんぴつ】
泌尿器【ひにょうき】
ヒツ
マイ漢字に保管
1563ただよう ลอย (มาในอากาศ-บนน้ำ) 浮標【ふひょう】
漂う【ただよう】
ヒョウ ただよ・う マイ漢字に保管
1572はま ชายหาด 京浜【けいひん】
砂浜【すなはま】
ヒン はま マイ漢字に保管
1589うく
うかぶ
ลอย 浮力【ふりょく】
浮く【うく】
う・く
う・かれる
う・かぶ
う・かべる
マイ漢字に保管
1615わく เดือด
คึกคัก, ตื่นเต้น
沸騰【ふっとう】
沸く【わく】
フツ わ・く
わ・かす
マイ漢字に保管
1676ほうりつ กฎหมาย
วิธี
法律【ほうりつ】
方法【ほうほう】
ホウ
ハッ
ホッ
マイ漢字に保管
1677あわ ฟอง 発泡【はっぽう】
泡【あわ】
ホウ あわ マイ漢字に保管
1714しずむこと
おちること
การจม
การตก, หล่น
沈没【ちんぼつ】
陥没【かんぼつ】
ボツ マイ漢字に保管
1737みちる เต็ม 満点【まんてん】
満ちる【みちる】
マン み・ちる
み・たす
マイ漢字に保管
1738一面に広がる様 สภาพที่เต็ม-แผ่ไปทั่ว 漫画【まんが】
漫才【まんざい】
マン マイ漢字に保管
1762ほろびる พินาศ
ล่มสลาย
滅亡【めつぼう】
滅びる【ほろびる】
メツ ほろ・びる
ほろ・ぼす
マイ漢字に保管
1793あぶら น้ำมัน 軽油【けいゆ】
油【あぶら】
あぶら マイ漢字に保管
1827せいよう
おおうみ
ฝรั่ง(ตะวันตก)
มหาสมุทร
洋式【ようしき】
大洋【たいよう】
ヨウ マイ漢字に保管
1828とける ละลาย, หลอม 溶岩【ようがん】
溶ける【とける】
ヨウ と・ける
と・かす
と・く
マイ漢字に保管
1840あびる อาบ 入浴【にゅうよく】
浴びる【あびる】
ヨク あ・びる
あ・びせる
マイ漢字に保管
1854水があふれること การเอ่อล้น 氾濫【はんらん】* ラン マイ漢字に保管
1869ながれる ไหล 流行【りゅうこう】
流れる【ながれる】
リュウ
なが・れる
なが・す
マイ漢字に保管
1883すずしい เย็น, เย็นสบาย 清涼【せいりょう】
涼しい【すずしい】
リョウ すず・しい
すず・む
マイ漢字に保管
1900なみだ น้ำตา 涙管【るいかん】
涙【なみだ】
ルイ なみだ マイ漢字に保管
1932大きななみ
むだに
คลื่นใหญ่
เปล่าประโยชน์
波浪【はろう】
浪費【ろうひ】
ロウ マイ漢字に保管
1933もれる รั่ว, รั่วไหล 漏洩【ろうえい】*
漏れる【もれる】
ロウ も・る
も・れる
も・らす
マイ漢字に保管
1944わん อ่าว 東京湾【とうきょうわん】
台湾【たいわん】
ワン マイ漢字に保管
2069すな ทราย 御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
2114はなはだしい รุนแรง
เกินระดับ
御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
3027たまる
ためる
เก็บ, สะสม 溜まる【たまる】
溜める【ためる】
たま・る
ため・る
マイ漢字に保管
3037ぬれる เปียก 濡らす【ぬらす】
濡れる【ぬれる】
ぬ・らす
ぬ・れる
マイ漢字に保管
2179わく พุ่งขึ้นมา 湧水【ゆうすい】
湧く【わく】
ユウ わ・く マイ漢字に保管
2011みだら ลามก, อนาจาร 淫乱【いんらん】
淫ら【みだら】
イン みだ・ら マイ漢字に保管
2025つぶす บด, ขยี้
แตก, ทำลาย
潰瘍【かいよう】
潰す【つぶす】
カイ つぶ・す
つぶ・れる
マイ漢字に保管
2130おぼれる จมน้ำ 溺死【できし】
溺れる【おぼれる】
デキ おぼ・れる マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
2151あふれること การเอ่อล้น, ท่วมท้น 氾濫【はんらん】 ハン マイ漢字に保管
2152広く行き渡る様 การแผ่กระจายไปกว้างขวาง 汎用【はんよう】 ハン マイ漢字に保管
2182地味がよいこと
こえていること
ดินอุดมสมบูรณ์
สมบูรณ์, มั่งคั่ง
肥沃【ひよく】 ヨク マイ漢字に保管
84けむり ควัน 煙突【えんとつ】
煙【けむり】
エン けむ・る
けむり
けむ・い
マイ漢字に保管
899やく ย่าง, ผัด 全焼【ぜんしょう】
焼く【やく】
ショウ や・く
や・ける
マイ漢字に保管
993たく หุง (ข้าว) 炊飯器【すいはんき】
炊く【たく】
スイ た・く マイ漢字に保管
1127かわくこと
かわかすこと
แห้ง
การทำให้แห้ง
乾燥【かんそう】 ソウ マイ漢字に保管
1381 แสงไฟ 電灯【でんとう】
灯【ひ】
トウ マイ漢字に保管
1450もえる เผาไหม้ 不燃【ふねん】
燃える【もえる】
ネン も・える
も・やす
も・す
マイ漢字に保管
1492破裂すること การแตกออก
การระเบิด
爆弾【ばくだん】
原爆【げんばく】
バク マイ漢字に保管
1522わずらう
わずらわしい
น่ารำคาญ
ยุ่ง, วุ่นวาย
煩雑【はんざつ】
煩わしい【わずらわしい】
ハン
ボン
わずら・う
わずら・わす
マイ漢字に保管
1925ろ、だんろ เตา 暖炉【だんろ】
焜炉【こんろ】*
マイ漢字に保管
3004いためる ผัด 炒める【いためる】
炒飯【チャーハン】
いた・める
い・る
マイ漢字に保管
1513印刷して書物をつくること การพิมพ์ 出版【しゅっぱん】
改訂版【かいていばん】
ハン マイ漢字に保管
306いけにえ เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ, เสียสละ
犠牲【ぎせい】 マイ漢字に保管
1025いけにえ เหยื่อบูชายัญ
เหยื่อ
犠牲者【ぎせいしゃ】 セイ マイ漢字に保管
1414とりわけ พิเศษ 特別【とくべつ】
特典【とくてん】
トク マイ漢字に保管
1617もの สิ่งของ 博物館【はくぶつかん】
荷物【にもつ】
食べ物【たべもの】
ブツ
モツ
もの マイ漢字に保管
1713まき ทุ่ง, ฟาร์ม 牧場【ぼくじょう】
牧【まき】
ボク まき マイ漢字に保管
85さる ลิง 類人猿【るいじんえん】
猿【さる】
エン さる マイ漢字に保管
186える เอามา, ได้มา 獲得【かくとく】
獲る【える】
カク え・る マイ漢字に保管
367くるう บ้า, อาละวาด 狂気【きょうき】
狂う【くるう】
キョウ くる・う
くる・おしい
マイ漢字に保管
368せまい แคบ 狭軌【きょうき】
狭い【せまい】
キョウ せま・い
せば・める
せば・まる
マイ漢字に保管
600ろうや คุก 地獄【じごく】
牢獄【ろうごく】*
ゴク マイ漢字に保管
788かる ล่า
เก็บเกี่ยว
狩猟【しゅりょう】
狩る【かる】
シュ か・る
か・り
マイ漢字に保管
1418ひとり
ドイツ
ลำพัง
(ประเทศ) เยอรมัน
独立【どくりつ】
独り【ひとり】
ドク ひと・り マイ漢字に保管
1446ねこ แมว 愛猫【あいびょう】
猫【ねこ】
ビョウ ねこ マイ漢字に保管
1514おかす รุกล้ำ
ทำความผิด
犯人【はんにん】
犯す【おかす】
ハン おか・す マイ漢字に保管
1770激しいこと ความรุนแรง 猛烈【もうれつ】
猛獣【もうじゅう】
モウ マイ漢字に保管
1805ためらうこと การลังเล 執行猶予【しっこうゆうよ】 ユウ マイ漢字に保管
1884鳥獣を捕獲すること การล่าสัตว์ 猟銃【りょうじゅう】 リョウ マイ漢字に保管
2106ねらう เป้าหมาย
เล็ง
狙撃【そげき】
狙い【ねらい】
狙う【ねらう】
ねら・い
ねら・う
マイ漢字に保管
238まわりめぐること การวนไปรอบๆ 環境【かんきょう】
循環【じゅんかん】
カン マイ漢字に保管
331たま ลูกบอล
ทรงกลม
野球【やきゅう】
球【たま】
キュウ たま マイ漢字に保管
499あらわす
(出現)
ปรากฎ 表現【ひょうげん】
現れる【あらわれる】
ゲン あらわ・れる
あらわ・す
マイ漢字に保管
789丸いたま
しんじゅ
ลูกทรงกลม
ไข่มุก
真珠【しんじゅ】 シュ マイ漢字に保管
1295めずらしい แปลก, หายาก 珍味【ちんみ】
珍しい【めずらしい】
チン めずら・しい マイ漢字に保管
1515はん กลุ่ม 班【はん】 ハン マイ漢字に保管
1859りか
りゆう
วิทยาศาสตร์
เหตุผล
理科【りか】
料理【りょうり】
マイ漢字に保管
2036もてあそぶこと เล่น 玩具【がんぐ】
玩具【おもちゃ】*
ガン マイ漢字に保管
2186- - 瑠璃【るり】 マイ漢字に保管
2190- - 瑠璃【るり】 マイ漢字に保管
1516水のほとり ริมน้ำ 湖畔【こはん】
畔【ほとり】
ハン マイ漢字に保管
1868しょうりゃく ย่อ 省略【しょうりゃく】
略語【りゃくご】
リャク マイ漢字に保管
1101うとい ไม่สนใจ, ละเลย
ไม่คุ้นเคย
疎遠【そえん】
疎い【うとい】
うと・い
うと・む
マイ漢字に保管
260まなこ ดวงตา 眼科医【がんかい】
眼鏡【めがね】*
ガン
ゲン
まなこ マイ漢字に保管
845またたく กะพริบ 瞬間【しゅんかん】
瞬く【またたく】
シュン またた・く マイ漢字に保管
994ねむること การนอน, หลับ 睡眠【すいみん】 スイ マイ漢字に保管
1281ながめる จ้องมอง
มองออกไปไกล
眺望【ちょうぼう】
眺める【ながめる】
チョウ なが・める マイ漢字に保管
1747ねむる
ねむい
นอน
ง่วง
睡眠【すいみん】
眠る【ねむる】
ミン ねむ・る
ねむ・い
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
3036にらむ
じっと見る
จ้องมอง
กำกับ
睨む【にらむ】 にら・む マイ漢字に保管
2135ひとみ ดวงตา 瞳孔【どうこう】
瞳【ひとみ】
ドウ ひとみ マイ漢字に保管
2168仲良くすること
親しいこと
การมีสัมพันธ์ที่ดี
ความสนิทสนม
親睦【しんぼく】 ボク マイ漢字に保管
2189物事のはっきりわかること ความเข้าใจชัดเจน 明瞭【めいりょう】
一目瞭然【いちもくりょうぜん】
リョウ マイ漢字に保管
369ためる ดัดให้ตรง
แก้ไขให้ถูกต้อง
矯正【きょうせい】
矯める【ためる】
キョウ た・める マイ漢字に保管
1221みじかい สั้น 短縮【たんしゅく】
短い【みじかい】
タン みじか・い マイ漢字に保管
1235しる รู้, รู้จัก 知識【ちしき】
知る【しる】
し・る マイ漢字に保管
187たしかめる ตรวจสอบ
ทำให้แน่ใจ
確認【かくにん】
確かめる【たしかめる】
カク たし・か
たし・かめる
マイ漢字に保管
479とぐ ขัด, ลับ 研究【けんきゅう】
研ぐ【とぐ】
ケン と・ぐ マイ漢字に保管
565かたい
(いっぱん)
⇔やわらかい
แข็ง 硬化【こうか】
硬い【かたい】
コウ かた・い マイ漢字に保管
620すな ทราย 砂漠【さばく】
土砂【どしゃ】
砂浜【すな】

シャ
すな マイ漢字に保管
637くだく บด 粉砕【ふんさい】
砕く【くだく】
サイ くだ・く
くだ・ける
マイ漢字に保管
741鉄を吸引する鉱物・力 แม่เหล็ก 磁石【じしゃく】
磁力【じりょく】
マイ漢字に保管
904しょうさん
(鉱物の一)
กรดไนตริก 硝酸【しょうさん】 ショウ マイ漢字に保管
905水面に見え隠れする岩 ปะการัง 珊瑚礁【さんごしょう】* ショウ マイ漢字に保管
1102きそ
いしずえ
รากฐาน
ฐานราก
基礎【きそ】
礎【いしずえ】
いしずえ マイ漢字に保管
1462やぶれる
(壊れる)
ฉีก, ขาด
พังทลาย
破産【はさん】
破れる【やぶれる】
やぶ・る
やぶ・れる
マイ漢字に保管
1541いしぶみ
たていし
แท่นจารึก
อนุสาวรีย์
記念碑【きねんひ】
石碑【せきひ】
マイ漢字に保管
1678弾丸を発する武器 ปืน 鉄砲【てっぽう】
砲丸【ほうがん】
ホウ マイ漢字に保管
1871りゅうさん
(鉱物の一)
กรดซัลฟูริก 硫酸【りゅうさん】 リュウ マイ漢字に保管
3054おわん ชาม お碗【おわん】
茶碗【ちゃわん】
ワン マイ漢字に保管
132わざわい โชคร้าย, ภัย 禍福【かふく】
禍根【かこん】
マイ漢字に保管
287いのる ไหว้
อธิษฐาน
祈念【きねん】
祈る【いのる】
いの・る マイ漢字に保管
709神の授ける福
めぐみ
ความสุขที่พระเจ้าประทานให้ 福祉【ふくし】 マイ漢字に保管
766やしろ
かいしゃ
ศาลเจ้า
บริษัท
会社【かいしゃ】
社【やしろ】
シャ やしろ マイ漢字に保管
835いわう เฉลิมฉลอง 祝日【しゅくじつ】
祝う【いわう】
シュク
シュウ
いわ・う マイ漢字に保管
906めでたいしるし นิมิต, มงคล 発祥【はっしょう】
不祥事【ふしょうじ】
ショウ マイ漢字に保管
967かみさま พระเจ้า 神道【しんとう】*
神社【じんじゃ】
神様【かみさま】
シン
ジン
かみ
かん
こう
マイ漢字に保管
1097ぜん ศาสนาเซน 禅【ぜん】
禅宗【ぜんしゅう】
ゼン マイ漢字に保管
1103せんぞ บรรพบุรุษ 先祖【せんぞ】
祖母【そぼ】
マイ漢字に保管
1610こうふく ความสุข
โชคลาภ
幸福【こうふく】
福利厚生【ふくりこうせい】
フク マイ漢字に保管
1907れいぎ มารยาท 礼儀【れいぎ】 レイ
ライ
マイ漢字に保管
24うつる
(移動)
เคลื่อน, ย้าย 移動【いどう】
移る【うつる】
うつ・る
うつ・す
マイ漢字に保管
38いね ข้าว 水稲【すいとう】
稲【いね】
稲光【いなびかり】
トウ いね
いな
マイ漢字に保管
111おだやか สงบ, สันติ
สุภาพ
平穏【へいおん】
穏やか【おだやか】
オン マイ漢字に保管
125かがく วิทยาศาสตร์ 科学【かがく】
科目【かもく】
マイ漢字に保管
133かせぐ ทำเงิน, หาเงิน 稼働【かどう】
稼ぐ【かせぐ】
かせ・ぐ マイ漢字に保管
188穀物を刈りとること การเก็บเกี่ยว 収穫【しゅうかく】 カク マイ漢字に保管
566稿詩文を作る下書き ร่าง (ข้อเขียน) 原稿【げんこう】
投稿【とうこう】
コウ マイ漢字に保管
597こくもつ ธัญพืช 穀物【こくもつ】
穀類【こくるい】
コク マイ漢字に保管
710わたくし ฉัน, ผม 私服【しふく】
私【わたし・わたくし】
わたくし マイ漢字に保管
790たね เมล็ด 種類【しゅるい】
種【たね】
シュ たね マイ漢字に保管
810あき ฤดูใบไม้ร่วง 春夏秋冬【しゅんかしゅうとう】
秋【あき】
シュウ あき マイ漢字に保管
907呼ぶこと
呼び名
การเรียก
ชื่อเรียก
名称【めいしょう】
愛称【あいしょう】
ショウ マイ漢字に保管
1040ぜい ภาษี 税込【ぜいこみ】
免税【めんぜい】
ゼイ マイ漢字に保管
1048つむ ทับถม 蓄積【ちくせき】
積む【つむ】
セキ つ・む
つ・もる
マイ漢字に保管
1104年貢
税金
ส่วย, ค่าเช่าที่ดิน
ภาษี
租税【そぜい】
地租【ちそ】
マイ漢字に保管
1240おさないこと เด็ก, อ่อนเยาว์ 幼稚園【ようちえん】 マイ漢字に保管
1249物事の順序 ลำดับ, ขั้นตอน 秩序【ちつじょ】 チツ マイ漢字に保管
1323ほど ประมาณ
ระดับ
程度【ていど】
~程【ほど】
テイ ほど マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1542ひめる ความลับ
เก็บเป็นความลับ
秘書【ひしょ】
秘める【ひめる】
ひ・める マイ漢字に保管
1569びょう วินาที 一秒【いちびょう】 ビョウ マイ漢字に保管
1658 รวง (ข้าว) 稲穂【いなほ】 スイ マイ漢字に保管
2052かんがえる
とどめる
คิดเปรียบเทียบ
หยุด, รักษา
稽古【けいこ】 ケイ マイ漢字に保管
3048まれ、珍しい
めったにない
แปลก, หายาก
แทบไม่มี
稀【まれ】 まれ マイ漢字に保管
1222はしっこ ขอบ 極端【きょくたん】
端【はし】
タン はし

はた
マイ漢字に保管
910よそおうこと การแต่งตัว
การตกแต่ง
化粧品【けしょうひん】 ショウ マイ漢字に保管
995まじりけのないこと บริสุทธิ์
ไม่ปนเปื้อน
純粋【じゅんすい】 スイ マイ漢字に保管
1028たましい จิตวิญญาณ 精神【せいしん】
精進【しょうじん】
セイ
ショウ
マイ漢字に保管
1105あらい หยาบ 粗大ゴミ【そだいゴミ】
粗い【あらい】
あら・い マイ漢字に保管
1387あめ
甘味料
น้ำตาล
สารให้ความหวาน
砂糖【さとう】
糖尿病【とうにょうびょう】
トウ マイ漢字に保管
1451ねばる เหนียว, ยืด 粘着性【ねんちゃくせい】
粘る【ねばる】
ネン ねば・る マイ漢字に保管
1623こな แป้ง 花粉【かふん】
粉【こな】
フン
こな
マイ漢字に保管
1872つぶ เม็ด 粒子【りゅうし】
粒【つぶ】
リュウ つぶ マイ漢字に保管
1886かて
しょくりょう
เสบียง
อาหาร
食糧【しょくりょう】
糧【かて】
リョウ
ロウ
かて マイ漢字に保管
25すじ
つなぐこと
เส้นใย
การเชื่อมต่อ
繊維【せんい】
維持【いじ】
マイ漢字に保管
26よこ
東西の方向
แนวนอน
ทิศตะวันออก-ตก
経緯【けいい】 マイ漢字に保管
86ふち กรอบ 御縁【ごえん】
縁【ふち】
エン ふち マイ漢字に保管
167 ภาพ 絵画【かいが】
絵【え】
カイ
マイ漢字に保管
244ゆるい หลวม, คลาย
ผ่อนปรน
緩和【かんわ】
緩い【ゆるい】
カン ゆる・い
ゆる・やか
ゆる・む
ゆる・める
マイ漢字に保管
289せいき ศตวรรษ 世紀【せいき】
紀元【きげん】
マイ漢字に保管
334きゅう ระดับ 一級【いっきゅう】
上級【じょうきゅう】
キュウ マイ漢字に保管
335調べること
正すこと
การตรวจสอบ
การแก้ไขให้ถูกต้อง
糾明【きゅうめい】
糾弾【きゅうだん】
キュウ マイ漢字に保管
336ほうしゅう
ちんきん
ผลตอบแทน
เงินตอบแทน
供給【きょうきゅう】
給料【きゅうりょう】
キュウ マイ漢字に保管
414くる ม้วน, พัน
พลิก
繰り返す【くりかえす】 く・る マイ漢字に保管
441たて
南北の方向
通り過ぎること
แนวตั้ง
ทิศเหนือ-ใต้
ผ่านไป
経済【けいざい】
経る【へる】
ケイ へ・る マイ漢字に保管
442つぐ สืบทอด 継続【けいぞく】
継ぐ【つぐ】
ケイ つ・ぐ マイ漢字に保管
460むすぶ ผูก, ยึดติด 結婚【けっこん】
結ぶ【むすぶ】
ケツ むす・ぶ
ゆ・う
ゆ・わえる
マイ漢字に保管
480きぬ ไหม 絹糸【けんし】
絹【きぬ】
ケン きぬ マイ漢字に保管
567べに
あかい
สีแดง 紅葉【こうよう】
口紅【くちべに】
コウ
べに
くれない
マイ漢字に保管
568しぼる บิด, คั้น 絞首刑【こうしゅけい】
絞る【しぼる】
コウ しぼ・る
し・める
し・まる
マイ漢字に保管
569つな เชือกใหญ่ 綱領【こうりょう】
横綱【よこづな】
コウ つな マイ漢字に保管
613こんいろ สีกรมท่า 紺色【こんいろ】 コン マイ漢字に保管
640ほそい
こまかい
แคบ, ผอม, เรียว
ละเอียด
詳細【しょうさい】
細い【ほそい】
細かい【こまかい】
サイ ほそ・い
ほそ・る
こま・か
こま・かい
マイ漢字に保管
712かみ กระดาษ 用紙【ようし】
紙芝居【かみしばい】
かみ マイ漢字に保管
811おわる จบ
สุดท้าย
終了【しゅうりょう】
終わる【おわる】
シュウ お・わる
お・える
マイ漢字に保管
829たて แนวตั้ง 縦横【じゅうおう】
縦【たて】
ジュウ たて マイ漢字に保管
836ちぢむ หด, เล็กลง 縮減【しゅくげん】
縮む【ちぢむ】
シュク ちぢ・む
ちぢ・まる
ちぢ・める
ちぢ・れる
ちぢ・らす
マイ漢字に保管
853自然のまま
まじらないこと
บริสุทธิ์
ตามธรรมชาติ
単純【たんじゅん】
純情【じゅんじょう】
ジュン マイ漢字に保管
862細いひも เชือกเส้นบางๆ 一緒【いっしょ】
情緒【じょうちょ】
鼻緒【はなお】
ショ
チョ
マイ漢字に保管
911取り持つこと การเป็นตัวกลาง 紹介【しょうかい】
紹介状【しょうかいじょう】
ショウ マイ漢字に保管
945おる ถัก, ทอ 組織【そしき】
織る【おる】
ショク
シキ
お・る マイ漢字に保管
968身分・教養の優れて高い人 คนที่มีระดับ-การศึกษา 紳士【しんし】
紳士服【しんしふく】
シン マイ漢字に保管
1050糸を紡ぐこと
わざ、しごと
การปั่นด้าย
ทักษะ, การงาน
紡績【ぼうせき】
成績【せいせき】
セキ マイ漢字に保管
1064たえる ตัดขาด
สิ้นสุด
絶対【ぜったい】
絶える【たえる】
ゼツ た・える
た・やす
た・つ
マイ漢字に保管
1082せん เส้น 路線【ろせん】
線路【せんろ】
セン マイ漢字に保管
1083せんい
こまかいこと
เส้นใย
ความละเอียด
繊維【せんい】 セン マイ漢字に保管
1098つくろう ปะ, ชุน
แก้ไข
修繕【しゅうぜん】
繕う【つくろう】
ゼン つくろ・う マイ漢字に保管
1107くむ
くみ
กลุ่ม 組織【そしき】
組む【くむ】
く・む
くみ
マイ漢字に保管
1131そうごう รวม 総合【そうごう】
総理大臣【そうりだいじん】
ソウ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1162つづく ต่อเนื่อง 連続【れんぞく】
続く【つづく】
ゾク つづ・く
つづ・ける
マイ漢字に保管
1324しめる บีบ, รัด (คอ)
รีด, คั้น
締結【ていけつ】
締切【しめきり】
テイ し・まる
し・める
マイ漢字に保管
1388ひとつにまとめること การรวมเป็นหนึ่ง 伝統【でんとう】
大統領【だいとうりょう】
トウ マイ漢字に保管
1428なわ เชือกใหญ่ 縄文【じょうもん】
沖縄【おきなわ】
ジョウ なわ マイ漢字に保管
1454おさめる
(納入)
ส่งมอบ
ชำระ
納品【のうひん】
納得【なっとく】
納める【おさめる】
ノウ
ナッ

ナン
おさ・める
おさ・まる
マイ漢字に保管
1493しばる มัด, รัด, ผูก 束縛【そくばく】
縛る【しばる】
バク しば・る マイ漢字に保管
1624まぎれる
まぎらわしい
ปนจนแยกไม่ออก
สับสน, คลุมเครือ
紛失【ふんしつ】
紛らわしい【まぎらわしい】
フン まぎ・れる
まぎ・らす
まぎ・らわす
まぎ・らわしい
マイ漢字に保管
1646あむ
~へん
ถัก
ฉบับ, ตอน...
編集【へんしゅう】
編む【あむ】
ヘン あ・む マイ漢字に保管
1679ぬう เย็บ, ปัก 裁縫【さいほう】
縫う【ぬう】
ホウ ぬ・う マイ漢字に保管
1702つむぐ ปั่นด้าย 紡績【ぼうせき】
紡ぐ【つむぐ】
ボウ つむ・ぐ マイ漢字に保管
1764綿わた ฝ้าย 木綿【もめん】*
綿【わた】
メン わた マイ漢字に保管
1772あみ
魚をとるあみ
ตาข่าย
ตาข่ายจับปลา
交通網【こうつうもう】
網【あみ】
モウ あみ マイ漢字に保管
1779物の表面の模様
家のしるし
ลวดลายบนสิ่งของ
ตราประจำตระกูล
指紋【しもん】
紋章【もんしょう】
モン マイ漢字に保管
1787やく ประมาณ 約【やく】
約束【やくそく】
ヤク マイ漢字に保管
1848からむ สัมพันธ์
เกี่ยวข้อง
連絡【れんらく】
絡む【からむ】
ラク から・む
から・まる
マイ漢字に保管
1892みどり สีเขียว 緑茶【りょくちゃ】
緑色【みどりいろ】
リョク
ロク
みどり マイ漢字に保管
1922ねる นวด, ปั้น 練習【れんしゅう】
練る【ねる】
レン ね・る マイ漢字に保管
3017ぬいとり ปักผ้า 刺繍【ししゅう】 シュウ マイ漢字に保管
3042ひも เชือก 紐【ひも】 ひも マイ漢字に保管
2120ほころびる ผลิบาน, แย้ม
ยิ้ม
破綻【はたん】
綻びる【ほころびる】
タン ほころ・びる マイ漢字に保管
2121細かいこと
念入りなこと
ใส่ใจ, ละเอียด 緻密【ちみつ】 マイ漢字に保管
570たがやす ไถ, พรวน 耕運機【こううんき】
耕す【たがやす】
コウ たがや・す マイ漢字に保管
1773へってなくなること การลดลง-หมดไป 消耗【しょうもう】
消耗品【しょうもうひん】
モウ
コウ
マイ漢字に保管
946しょくぎょう อาชีพ 就職【しゅうしょく】
職業【しょくぎょう】
ショク マイ漢字に保管
1282きく
聞きとること
ฟัง
การฟังเอาความ
聴解【ちょうかい】
聴く【きく】
チョウ き・く マイ漢字に保管
27いぶくろ กระเพาะ 胃袋【いぶくろ】 マイ漢字に保管
246かんぞう
きも
ตับ 肝臓【かんぞう】
肝【きも】
カン きも マイ漢字に保管
316あし ขา 脚本【きゃくほん】
脚【あし】
キャク
キャ
あし マイ漢字に保管
370むね หน้าอก 胸囲【きょうい】
胸【むね】
キョウ むね
むな
マイ漢字に保管
601こし เอว, สะโพก 腰痛【ようつう】
腰【こし】
ヨウ こし マイ漢字に保管
714身体のわかれた部分
手足
ส่วนแยกของร่างกาย
แขน-ขา
肢体【したい】
選択肢【せんたくし】
マイ漢字に保管
715あぶら ไขมัน 脂肪【しぼう】
脂【あぶら】
あぶら マイ漢字に保管
1145ないぞう อวัยวะภายใน 心臓【しんぞう】
内臓【ないぞう】
ゾウ マイ漢字に保管
1187母体の子のやどるところ ครรภ์ 胎児【たいじ】
胎盤【たいばん】
タイ マイ漢字に保管
1211ぬぐ ถอด 脱線【だっせん】
脱ぐ【ぬぐ】
ダツ ぬ・ぐ
ぬ・げる
マイ漢字に保管
1223きも ตับ (สัตว์) 胆汁【たんじゅう】
大胆【だいたん】
タン マイ漢字に保管
1283ふくれること
ふくらむこと
พอง, บวม 膨脹【ぼうちょう】 チョウ マイ漢字に保管
1284ちょう ลำไส้ 小腸【しょうちょう】
大腸【だいちょう】
チョウ マイ漢字に保管
1407動物のどうたい
物の中腹部
ลำตัว
ส่วนกลางของสิ่งของ
胴体【どうたい】 ドウ マイ漢字に保管
1455のうりょく
のう
ความสามารถ
ความรู้
ละครโนห์
能力【のうりょく】
能楽【のうがく】
ノウ マイ漢字に保管
1456のう สมอง 首脳【しゅのう】 ノウ マイ漢字に保管
1472はいぞう ปอด 肺臓【はいぞう】
肺炎【はいえん】
ハイ マイ漢字に保管
1496はだ ผิวหนัง 肌【はだ】 はだ マイ漢字に保管
1544こえる สมบูรณ์
ปุ๋ย
肥料【ひりょう】
肥える【こえる】
こ・える
こえ
こ・やす
こ・やし
マイ漢字に保管
1611はら ท้อง 満腹【まんぷく】
腹【はら】
フク はら マイ漢字に保管
1680胎児を包む膜 รก, สปอร์ 胞子【ほうし】 ホウ マイ漢字に保管
1703肉のあぶら ไขมัน 脂肪【しぼう】 ボウ マイ漢字に保管
1704ふくらむ พอง, ขยาย 膨大【ぼうだい】
膨らむ【ふくらむ】
ボウ ふく・らむ
ふく・れる
マイ漢字に保管
1730生物体内の器官を包み、隔てる薄い層 เยื่อ, พังผืด 皮膜【ひまく】 マク マイ漢字に保管
1744生物の体液が流れるすじ
すじみち
เส้นเลือด, ชีพจร
เหตุผล, ลำดับ
文脈【ぶんみゃく】
人脈【じんみゃく】
ミャク マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1945うで แขน 上腕【じょうわん】
腕【うで】
ワン うで マイ漢字に保管
2093じんぞう ไต 肝腎【かんじん】
腎臓【じんぞう】
じん マイ漢字に保管
2084はれる บวม 腫瘍【しゅよう】
腫れる【はれる】
腫らす【はらす】
シュ は・れる
は・らす
マイ漢字に保管
2156ひざ หัวเข่า 膝【ひざ】 ひざ マイ漢字に保管
2157ひじ ข้อศอก 肘【ひじ】 ひじ マイ漢字に保管
2058もも
また
ต้นขา
กิ่งก้านสาขา
股間【こかん】
股【また】
股【もも】
また マイ漢字に保管
2196わき รักแร้
ด้านข้าง
脇【わき】 わき マイ漢字に保管
2019胸・心
おじること
気後れすること
จิตใจ
กลัว, กังวล
臆病【おくびょう】 オク マイ漢字に保管
2098せなか
せぼね
หลัง, กระดูกสันหลัง 脊髄【せきずい】 セキ マイ漢字に保管
2102物質を分泌する器官 ต่อม 涙腺【るいせん】 セン マイ漢字に保管
247ぐんかん เรือรบ 軍艦【ぐんかん】
潜水艦【せんすいかん】
カン マイ漢字に保管
573船・飛行機で移動すること การเดินทางโดยเรือหรือเครื่องบิน 航空券【こうくうけん】
欠航【けっこう】
コウ マイ漢字に保管
1084ふね เรือ 風船【ふうせん】
小船【こぶね】
セン ふね
ふな
マイ漢字に保管
1325こぶね เรือเล็ก 競艇【きょうてい】
艦艇【かんてい】
テイ マイ漢字に保管
1488大型のふね เรือ (ใหญ่) 舶来【はくらい】
船舶【せんぱく】
ハク マイ漢字に保管
1518物事の種類 ประเภทสิ่งของ-เรื่องราว 一般【いっぱん】
全般【ぜんぱん】
ハン マイ漢字に保管
2057船の側面 ด้านข้างเรือ 舷側【げんそく】 ゲン マイ漢字に保管
142 ยุง 蚊【か】 マイ漢字に保管
771へび งู 蛇口【じゃぐち】
蛇【へび】
ジャ
へび マイ漢字に保管
3030ちょう ผีเสื้อ 蝶【ちょう】
蝶々【ちょうちょう】
チョウ マイ漢字に保管
2146にじ สายรุ้ง 虹【にじ】
虹色【にじいろ】
にじ マイ漢字に保管
2165はち ผึ้ง 蜂起【ほうき】
蜂【はち】
蜂蜜【はちみつ】
ホウ はち マイ漢字に保管
208かっしょく
黒みをおびた茶色
สีน้ำตาลเข้ม 褐色【かっしょく】 カツ マイ漢字に保管
393えり คอเสื้อ 開襟【かいきん】
襟【えり】
キン えり マイ漢字に保管
1545かぶる
こうむる
สวม (หมวก)
ได้รับ, รับผลกระทบ
被害【ひがい】
被る【かぶる】
被る【こうむる】
こうむ・る マイ漢字に保管
1612重なること
再びすること
คู่
การมีซ้ำ-ทำอีกครั้ง
複数【ふくすう】
複雑【ふくざつ】
フク マイ漢字に保管
1657おぎなう ชดเชย
เสริม
候補【こうほ】
補う【おぎなう】
おぎな・う マイ漢字に保管
1807豊かなこと
ゆとりがあること
สมบูรณ์
มีเหลือ
余裕【よゆう】
富裕【ふゆう】
ユウ マイ漢字に保管
1844はだか เปลือย 全裸【ぜんら】
裸【はだか】
はだか マイ漢字に保管
2095すそ ชายเสื้อ-กางเกง 裾【すそ】 すそ マイ漢字に保管
2086そで แขนเสื้อ 領袖【りょうしゅう】
袖【そで】
半袖【はんそで】
シュウ そで マイ漢字に保管
151とく
(取り除く)
แก้ (ปัญหา)
แก้, คลาย
読解【どっかい】
解く【とく】
カイ
と・く
と・かす
と・ける
マイ漢字に保管
948さわる
ふれる
แตะต้อง, สัมผัส
รู้สึก
接触【せっしょく】
触れる【ふれる】
触る【さわる】
ショク ふ・れる
さわ・る
マイ漢字に保管
66よむ ขับร้อง (บทกวี)
ประพันธ์ (บทกวี)
朗詠【ろうえい】
詠む【よむ】
エイ よ・む マイ漢字に保管
73おめみえ การเข้าเฝ้า, การเข้าพบ 拝謁【はいえつ】
謁見【えっけん】
エツ マイ漢字に保管
139わりあて
しょうくぶん
แผนก
บท
課題【かだい】
課長【かちょう】
マイ漢字に保管
178あてはまること เหมาะสม, ตรงประเด็น
เข้ากันพอดี
該当【がいとう】
当該【とうがい】
ガイ マイ漢字に保管
291しるす บันทึก 記者【きしゃ】
記す【しるす】
しる・す マイ漢字に保管
309そうだん
いけん
การประชุม
การพูดคุย
会議【かいぎ】
議事録【ぎじろく】
マイ漢字に保管
313つめる อัดแน่น
เบียด
詰問【きつもん】
詰める【つめる】
キツ つ・める
つ・まる
つ・む
マイ漢字に保管
346ゆるす อนุญาต 許可【きょか】
許す【ゆるす】
キョ ゆる・す マイ漢字に保管
394つつしむ ระวังรักษาร่างกาย-จิตใจให้บริสุทธิ์ 謹賀新年【きんがしんねん】
謹む【つつしむ】
キン つつし・む マイ漢字に保管
419おしえみちびく
くんよみ
การแนะนำ-สอน
เสียงคุงโยะมิ
訓練【くんれん】
音訓【おんくん】
クン マイ漢字に保管
445はかる(サイズ・きおん) วัด (ขนาด, อุณหภูมิ) 設計【せっけい】
計る【はかる】
ケイ はか・る
はか・らう
マイ漢字に保管
484へりくだること การถ่อมตัว 謙譲【けんじょう】
謙虚【けんきょ】
ケン マイ漢字に保管
500いう พูด 言語【げんご】
遺言【ゆいごん】*
言う【いう】
ゲン
ゴン
い・う
こと
マイ漢字に保管
514ほこる ภูมิใจ 誇張【こちょう】
誇る【ほこる】
ほこ・る マイ漢字に保管
527かたる
げんご
เล่าเรื่อง
ภาษา
日本語【にほんご】
語る【かたる】
かた・る
かた・らう
マイ漢字に保管
528あやまる
(まちがう)
ทำผิด
ผิดพลาด
誤解【ごかい】
誤る【あやまる】
あやま・る マイ漢字に保管
529まもること
かばうこと
รักษา, ดูแล 看護婦【かんごふ】
護衛【ごえい】
マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
577のべること การบรรยาย 講演【こうえん】
講座【こうざ】
コウ マイ漢字に保管
621あざむくこと การต้มตุ๋น, หลอกลวง 詐欺【さぎ】 マイ漢字に保管
718言葉
文章
คำศัพท์
ประโยค
助詞【じょし】
名詞【めいし】
マイ漢字に保管
719 โคลง, กลอน
กวี
詩人【しじん】
作詩【さくし】
マイ漢字に保管
720ためす ทดสอบ 試験【しけん】
試す【ためす】
試みる【こころみる】
こころ・みる
ため・す
マイ漢字に保管
721書き記すこと
雑誌
การเขียน, บันทึก
นิตยสาร
雑誌【ざっし】
週刊誌【しゅうかんし】
マイ漢字に保管
722はかる สอบถามความเห็น
ปรึกษา
諮問【しもん】
諮詢【しじゅん】*
はか・る マイ漢字に保管
747ちしき ความรู้ 知識【ちしき】
常識【じょうしき】
シキ マイ漢字に保管
768あやまる
(わびる)
ขอโทษ
(ขอบคุณ)
感謝【かんしゃ】
謝る【あやまる】
シャ あやま・る マイ漢字に保管
865もろもろ
多くの
ทุกอย่าง
ทั้งหมด
諸君【しょくん】
諸々【もろもろ】
ショ マイ漢字に保管
914そしょう การฟ้องร้อง 訴訟【そしょう】 ショウ マイ漢字に保管
915あかし หลักฐาน 認証【にんしょう】
証【あかし】
ショウ あかし マイ漢字に保管
916みことのり พระบรมราชโองการ 詔書【しょうしょ】
大詔【たいしょう】
ショウ みことのり マイ漢字に保管
917くわしい ละเอียด 詳細【しょうさい】
詳しい【くわしい】
ショウ くわ・しい マイ漢字に保管
938ゆずる เสียสละ, ยกให้ 譲渡【じょうと】
譲る【ゆずる】
ジョウ ゆず・る マイ漢字に保管
972みる ตรวจ-รักษา 診療【しんりょう】
診る【みる】
シン み・る マイ漢字に保管
1033まこと ความจริง
จริงใจ
誠実【せいじつ】
誠【まこと】
セイ まこと マイ漢字に保管
1035こう
願い求めること
การขอร้อง 申請【しんせい】
請う【こう】
セイ
シン
こ・う
う・ける
マイ漢字に保管
1059もうける ก่อตั้ง
จัดเตรียม
施設【しせつ】
設ける【もうける】
セツ もう・ける マイ漢字に保管
1062とく
(説明)
อธิบาย 説明【せつめい】
説く【とく】
セツ
ゼイ
と・く マイ漢字に保管
1108うったえる ฟ้องร้อง 公訴【こうそ】
訴える【うったえる】
うった・える マイ漢字に保管
1205たよること
たのむこと
การพึ่งพา
การขอร้อง
委託【いたく】
託児【たくじ】
タク マイ漢字に保管
1207しょうだくすること การยอมรับ 承諾【しょうだく】 ダク マイ漢字に保管
1224うまれること การเกิด 誕生日【たんじょうび】
降誕【こうたん】
タン マイ漢字に保管
1233はなすこと การพูดคุย 会談【かいだん】
面談【めんだん】
ダン マイ漢字に保管
1285調しらべる ตรวจสอบ 調整【ちょうせい】
調べる【しらべる】
チョウ しら・べる
ととの・う
ととの・える
マイ漢字に保管
1326誤りをただすこと การแก้ไขสิ่งที่ผิด 改訂【かいてい】
訂正【ていせい】
テイ マイ漢字に保管
1390うつ
(敵を)
โจมตี 検討【けんとう】
討つ【うつ】
トウ う・つ マイ漢字に保管
1419よむ อ่าน 読書【どくしょ】
読む【よむ】
ドク
トク
トウ
よ・む マイ漢字に保管
1444みとめる ยอมรับ 認証【にんしょう】
認める【みとめる】
ニン みと・める マイ漢字に保管
1566善悪・価値などを判断すること การประเมิน 評判【ひょうばん】
評価【ひょうか】
ヒョウ マイ漢字に保管
1594物事を系統・順序をたてて記す การเขียนอย่างเป็นระบบระเบียบ 楽譜【がくふ】
音譜【おんぷ】
マイ漢字に保管
1683おとずれる
たずねる
ไปเยี่ยม
สอบถาม
訪問【ほうもん】
訪れる【おとずれる】
訪ねる【たずねる】
ホウ おとず・れる
たず・ねる
マイ漢字に保管
1705はかる วางแผน
ไตร่ตรอง
無謀【むぼう】
謀る【はかる】
ボウ
はか・る マイ漢字に保管
1789わけ เหตุผล 通訳【つうやく】
訳【わけ】
ヤク わけ マイ漢字に保管
1795さとす สั่งสอน, ตักเตือน 説諭【せつゆ】
諭す【さとす】
さと・す マイ漢字に保管
1808さそう ชักชวน 勧誘【かんゆう】
誘う【さそう】
ユウ さそ・う マイ漢字に保管
1834うたい บทขับร้อง (โนห์) 童謡【どうよう】
謡【うたい】
ヨウ うたい
うた・う
マイ漢字に保管
1938筋道を立て、述べること การอธิบายด้วยเหตุผล 結論【けつろん】
理論【りろん】
ロン マイ漢字に保管
1940はなす
はなし
พูด
เรื่องราว
会話【かいわ】
話す【はなす】
はな・す
はなし
マイ漢字に保管
2118だれ ใคร 誰【だれ】 だれ マイ漢字に保管
2143なぞ ปริศนา 謎【なぞ】 なぞ マイ漢字に保管
2026やわらぐこと
調和すること
อ่อนลง, บรรเทาลง
กลมกลืน
俳諧【はいかい】 カイ マイ漢字に保管
2050もうでる ไปนมัสการ, แสวงบุญ 参詣【さんけい】
詣でる【もうでる】
初詣【はつもうで】
ケイ もう・でる マイ漢字に保管
2103結局 ผลสุดท้าย, ในที่สุด 所詮【しょせん】 セン マイ漢字に保管
2129あきらめる ตัดใจ, ยอมแพ้ 諦念【ていねん】
諦める【あきらめる】
テイ あきら・める マイ漢字に保管
2159死亡の通知 การแจ้งข่าวเสียชีวิต 訃報【ふほう】 マイ漢字に保管
579かうこと การซื้อ 購入【こうにゅう】
購買【こうばい】
コウ マイ漢字に保管
649価値のあるもの ทรัพย์ 財布【さいふ】
財宝【ざいほう】
ザイ
サイ
マイ漢字に保管
724たまわる (ผู้ใหญ่) ให้
รับ (จากผู้ใหญ่)
恩賜【おんし】
賜る【たまわる】
たまわ・る マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1147おくる
(贈与)
มอบของ 寄贈【きぞう】
贈る【おくる】
ゾウ
ソウ
おく・る マイ漢字に保管
1160ぬすむこと การลักขโมย
โจร
海賊【かいぞく】
盗賊【とうぞく】
ゾク マイ漢字に保管
1267ためる สะสม 貯金【ちょきん】
貯める【ためる】
チョ た・める マイ漢字に保管
1481つぐなうこと การชดใช้, ชดเชย 賠償【ばいしょう】
賠償金【ばいしょうきん】
バイ マイ漢字に保管
1520うること
あきなうこと
การขาย
การทำการค้า
販売【はんばい】
自販機【じはんき】
ハン マイ漢字に保管
1596わりあてること
与えること
การแจกจ่าย
การให้
割賦【かっぷ】
月賦【げっぷ】
マイ漢字に保管
1941まかなう เลี้ยงดู
จัดเตรียมอาหาร
賄賂【わいろ】*
賄う【まかなう】
ワイ まかな・う マイ漢字に保管
2133かける
(勝負)
พนัน
เดิมพัน
賭博【とばく】
賭ける【かける】
か・ける マイ漢字に保管
3035にぎやか อึกทึก, ครึกครึ้น
เสียงดัง
賑やか【にぎやか】
賑わう【にぎわう】
にぎ・やか
にぎ・わう
マイ漢字に保管
2123はる แปะ
ติด
貼付【ちょうふ】
貼る【はる】
貼紙【はりがみ】
チョウ は・る マイ漢字に保管
2192わいろ สินบน 賄賂【わいろ】 マイ漢字に保管
347へだてること การแยกห่าง 距離【きょり】 キョ マイ漢字に保管
1053あと ร่องรอย 奇跡【きせき】
跡【あと】
セキ あと マイ漢字に保管
1086実行すること การลงมือกระทำ 実践【じっせん】 セン マイ漢字に保管
1287はねる
とぶ
กระโดด 跳躍【ちょうやく】
跳ねる【はねる】
跳ぶ【とぶ】
チョウ はね・る
と・ぶ
マイ漢字に保管
1393ふむ เหยียบ 雑踏【ざっとう】
踏む【ふむ】
トウ ふ・む
ふ・まえる
マイ漢字に保管
1790おどる กระโดด
ตื่นเต้น
活躍【かつやく】
躍る【おどる】
ヤク おど・る マイ漢字に保管
1835おどる เต้น, เต้นรำ 舞踊【ぶよう】
踊る【おどる】
ヨウ おど・る
おど・り
マイ漢字に保管
1926みち ถนน, ทาง 路線【ろせん】
姫路【ひめじ】
マイ漢字に保管
2088ける เตะ 一蹴【いっしゅう】
蹴る【ける】
シュウ け・る マイ漢字に保管
2111足跡
ゆくえ
รอยเท้า
ร่องรอย
失踪【しっそう】 ソウ マイ漢字に保管
191くらべること การเปรียบเทียบ 比較【ひかく】 カク マイ漢字に保管
209取りまとめること การรวบรวม 管轄【かんかつ】
直轄【ちょっかつ】
カツ マイ漢字に保管
294車の通るべき道 ทางสำหรับรถผ่าน 軌道【きどう】
軌跡【きせき】
マイ漢字に保管
447かるい เบา 軽食【けいしょく】
軽い【かるい】
ケイ かる・い
かろ・やか
マイ漢字に保管
486のき
~けん
ชายคา
จำนวนนับบ้าน
軒数【けんすう】
軒【のき】
ケン のき マイ漢字に保管
748じく แกน 車軸【しゃじく】
中軸【ちゅうじく】
ジク マイ漢字に保管
1346ころがる กลิ้ง, ล้ม 転職【てんしょく】
転ぶ【ころぶ】
テン ころ・がる
ころ・げる
ころ・がす
ころ・ぶ
マイ漢字に保管
1430やわらかい
⇔硬い
(軟弱)
นิ่ม (อ่อนนิ่ม) 柔軟【じゅうなん】
軟らかい【やわらかい】
ナン やわ・らか
やわ・らかい
マイ漢字に保管
1796物を運ぶこと การแบกของ 輸入【ゆにゅう】
輸出【ゆしゅつ】
マイ漢字に保管
1897 ล้อ
วงแหวน
五輪【ごりん】
指輪【ゆびわ】
リン マイ漢字に保管
581こうじかび ยีสต์, ส่าเหล้า
เชื้อที่ใช้ทำโชยุ, มิโสะ, เหล้า
発酵【はっこう】 コウ マイ漢字に保管
598ひどい รุนแรง, น่ากลัว 残酷【ざんこく】
酷い【ひどい】
コク マイ漢字に保管
681すい เปรี้ยว
กรด
炭酸【たんさん】
酸っぱい【すっぱい】
サン す・い マイ漢字に保管
777くむ ริน (เหล้า, น้ำ) 媒酌【ばいしゃく】
酌む【くむ】
シャク く・む マイ漢字に保管
818むくいること การตอบแทน
การคืน
報酬【ほうしゅう】 シュウ マイ漢字に保管
820みにくい น่าเกลียด 醜行【しゅうこう】
醜い【みにくい】
シュウ みにく・い マイ漢字に保管
939かもす ต้ม (เหล้า) 醸造酒【じょうぞうしゅ】
醸す【かもす】
ジョウ かも・す マイ漢字に保管
986 น้ำส้ม
(เครื่องปรุงรส)
酢酸【さくさん】
お酢【おす】
サク マイ漢字に保管
998よう เมา 泥酔【でいすい】
酔っ払う【よっぱらう】
スイ よ・う マイ漢字に保管
1474くばる แจกจ่าย 宅配便【たくはいびん】
配る【くばる】
ハイ くば・る マイ漢字に保管
1850乳汁を精錬した飲料・製品 เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนม 酪農【らくのう】 ラク マイ漢字に保管
2097酔いや眠りからさめること สร่าง (เมา), ตาสว่าง 覚醒【かくせい】 セイ マイ漢字に保管
2122しょうちゅう เหล้าโชจู 焼酎【しょうちゅう】 チュウ マイ漢字に保管
778文意を解きあかすこと การตีความ
การอธิบาย
解釈【かいしゃく】
釈迦【しゃか】*
シャク マイ漢字に保管
1783のはら ทุ่งหญ้า 野球【やきゅう】
野原【のはら】
マイ漢字に保管
67するどい แหลม, คม
เฉียบ
鋭利【えいり】
鋭い【するどい】
エイ するど・い マイ漢字に保管
88なまり ตะกั่ว 鉛筆【えんぴつ】
鉛【なまり】
エン なまり マイ漢字に保管
251見極めること
見分けること
ดูอย่างถ่องแท้
ดูอย่างเข้าใจ
鑑賞【かんしょう】
印鑑【いんかん】
カン マイ漢字に保管
374かがみ กระจก 望遠鏡【ぼうえんきょう】
鏡【かがみ】
キョウ かがみ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
398ぎん เงิน 銀行【ぎんこう】
銀貨【ぎんか】
ギン マイ漢字に保管
582こうせき แร่ 鉱山【こうざん】
鉄鉱【てっこう】
コウ マイ漢字に保管
583はがね เหล็ก 鋼鉄【こうてつ】
鋼【はがね】
コウ はがね マイ漢字に保管
622くさり โซ่ 鎖国【さこく】
鎖【くさり】
くさり マイ漢字に保管
659まじること
みだれること
การผสม, ปน
ความยุ่งเหยิง
錯覚【さっかく】
錯誤【さくご】
サク マイ漢字に保管
831鉄砲 ปืน 拳銃【けんじゅう】
銃弾【じゅうだん】
ジュウ マイ漢字に保管
920かね ระฆัง 鐘楼【しょうろう】
鐘【かね】
ショウ かね マイ漢字に保管
940かぎ
くすり
กุญแจ
ยาเม็ด
手錠【てじょう】
錠剤【じょうざい】
ジョウ マイ漢字に保管
976はり เข็ม 方針【ほうしん】
針【はり】
シン はり マイ漢字に保管
999糸を紡ぐ道具 แกนปั่นด้าย 紡錘【ぼうすい】
錘【つむ】
スイ つむ マイ漢字に保管
1089ぜに เงิน 銭湯【せんとう】
小銭【こぜに】
セン ぜに マイ漢字に保管
1090不純物の多い鉄 เหล็กที่ยังไม่ได้หลอม 銑鉄【せんてつ】 セン マイ漢字に保管
1225金属を打ちきたえること การตีเหล็ก
การฝึกจนแกร่ง
鍛練【たんれん】
鍛える【きたえる】
タン きた・える マイ漢字に保管
1264金属を型に流し込みつくること การหล่อโลหะ 鋳造【ちゅうぞう】
鋳る【いる】
チュウ い・る マイ漢字に保管
1297しずまる สงบลง, อ่อนลง 鎮火【ちんか】
鎮まる【しずまる】
チン しず・める
しず・まる
マイ漢字に保管
1307つる ตกปลา 釣る【つる】 チョウ つ・る マイ漢字に保管
1340てつ เหล็ก
รถไฟ
鉄道【でつどう】
私鉄【してつ】
テツ マイ漢字に保管
1409どう ทองแดง 銅像【どうぞう】
青銅【せいどう】
ドウ マイ漢字に保管
1426にぶい ทื่อ 鈍感【どんかん】
鈍い【にぶい】
ドン にぶ・い
にぶ・る
マイ漢字に保管
1499はち กระถาง 鉢【はち】
植木鉢【うえきばち】
ハチ
ハツ
マイ漢字に保管
1760金属にしるすこと
忘れないこと
การสลักโลหะ
ฝังใจไม่ลืม
感銘【かんめい】
銘菓【めいか】
メイ マイ漢字に保管
1908すず กระดิ่ง
กระพรวน
風鈴【ふうりん】
鈴【すず】
レイ
リン
すず マイ漢字に保管
1924金属をねりきたえること การเล่นแร่แปรธาตู 錬金術【れんきんじゅつ】 レン マイ漢字に保管
1937きろく บันทึก 記録【きろく】
録音【ろくおん】
ロク マイ漢字に保管
2056かぎ กุญแจ 鍵盤【けんばん】
鍵【かぎ】
ケン かぎ マイ漢字に保管
2144なべ หม้อ 鍋【なべ】 なべ マイ漢字に保管
2034かま เคียว 鎌【かま】
鎌倉【かまくら】
かま マイ漢字に保管
2045にしき ผ้าทอด้วยด้ายเงินทอง ลวดลายสวยงาม 錦秋【きんしゅう】
錦絵【にしきえ】
キン にしき マイ漢字に保管
2060ふさぐ ปิด, ขัง 禁錮【きんこ】 マイ漢字に保管
46ばしょ สถานที่ 病院【びょういん】
美容院【びよういん】
イン マイ漢字に保管
47かげ(Shade)
かげる
ร่ม (ส่วนที่มืดเพราะไม่โดนแสง)
หม่น
山陰【さんいん】
陰【かげ】
イン かげ
かげ・る
マイ漢字に保管
48かくす ซ่อน 隠居【いんきょ】
隠す【かくす】
イン かく・す
かく・れる
マイ漢字に保管
169かい ชั้น 階段【かいだん】
三階【さんがい】
カイ マイ漢字に保管
194へだてる ทิ้งระยะห่าง
แยก
間隔【かんかく】
隔てる【へだてる】
カク へだ・てる
へだ・たる
マイ漢字に保管
255おちいる ตกอยู่ในสภาพแย่
ซึม
欠陥【けっかん】
陥る【おちいる】
カン おちい・る
おとしい・れる
マイ漢字に保管
410すみ มุม (ด้านใน) 一隅【いちぐう】
隅【すみ】
グウ すみ マイ漢字に保管
488けわしい ชัน
รุนแรง
危険【きけん】
険しい【けわしい】
ケン けわ・しい マイ漢字に保管
501かぎる จำกัด 限定【げんてい】
限る【かぎる】
ゲン かぎ・る マイ漢字に保管
584おりる
ふる
ลง
ตก
以降【いこう】
降りる【おりる】
降る【ふる】
コウ お・りる
お・ろす
ふ・る
マイ漢字に保管
644きわ
さい
ขอบ, ปลาย
เวลา, ขณะที่
実際【じっさい】
際【きわ】
サイ きわ マイ漢字に保管
871のぞく เอาออก
ยกเว้น
削除【さくじょ】
掃除【そうじ】*
除く【のぞく】
ジョ
のぞ・く マイ漢字に保管
921さわる รบกวน
เป็นอุปสรรค
故障【こしょう】
障る【さわる】
ショウ さわ・る マイ漢字に保管
985軍勢の集まり居る所 ค่าย (ทหาร) 陣地【じんち】
陣営【じんえい】
ジン マイ漢字に保管
1000つき従うこと การติดตามไป 随時【ずいじ】
随分【ずいぶん】
ズイ マイ漢字に保管
1109はばむ จำกัด, ป้องกัน 阻止【そし】
阻む【はばむ】
はば・む マイ漢字に保管
1192しゅうだん
くみ
กลุ่ม, หน่วย 兵隊【へいたい】
自衛隊【じえいたい】
タイ マイ漢字に保管
1298ならべること การจัดเรียง 陳列【ちんれつ】 チン マイ漢字に保管
1396せともの
やきもの
เครื่องปั้นดินเผา 陶器【とうき】
陶芸【とうげい】
トウ マイ漢字に保管
1482供をすること、つきそうこと การติดตาม, ดูแลใกล้ชิด 陪席【ばいせき】
陪審【ばいしん】
バイ マイ漢字に保管
1598つくこと ติด, รวม 附属【ふぞく】 マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
1638宮殿の階段 บันไดพระราชวัง 天皇陛下【てんのうへいか】
両陛下【りょうへいか】
ヘイ マイ漢字に保管
1707ふせぐ ป้องกัน 防災【ぼうさい】
防ぐ【ふせぐ】
ボウ ふせ・ぐ マイ漢字に保管
1836たいよう พระอาทิตย์ 太陽【たいよう】 ヨウ マイ漢字に保管
1864りく แผ่นดิน
ทวีป, บก
大陸【たいりく】
陸上【りくじょう】
リク マイ漢字に保管
1873盛んなこと ความรุ่งเรือง 隆盛【りゅうせい】 リュウ マイ漢字に保管
1889みささぎ เนินใหญ่ 丘陵【きゅうりょう】
陵【みささぎ】
リョウ みささぎ マイ漢字に保管
1898となり ข้างๆ 近隣【きんりん】
隣【となり】
リン とな・る
となり
マイ漢字に保管
2053すきま ช่องว่าง
ช่องโหว่
間隙【かんげき】
隙【すき】
隙間【すきま】
ゲキ すき マイ漢字に保管
2153さか
大阪の略
เนิน
(ตัวย่อ) โอซะกะ
京阪神【けいはんしん】
大阪【おおさか】
ハン マイ漢字に保管
2158おか
土地の小高いところ
เนิน 岐阜県【ぎふけん】 マイ漢字に保管
413くつ รองเท้า 靴【くつ】
靴下【くつした】
くつ マイ漢字に保管
3011かばん กระเป๋า 鞄【かばん】 かばん マイ漢字に保管
45のむ ดื่ม 飲料水【いんりょうすい】
飲む【のむ】
イン の・む マイ漢字に保管
148うえること ความอดอยาก 餓死【がし】
餓鬼【がき】
マイ漢字に保管
256ビル อาคาร 会館【かいかん】
映画館【えいがかん】
カン マイ漢字に保管
296うえる อดอยาก 飢餓【きが】
飢える【うえる】
う・える マイ漢字に保管
726かう เลี้ยง (สัตว์) 飼育【しいく】
飼う【かう】
か・う マイ漢字に保管
942かざる ประดับ, ตกแต่ง 修飾【しゅうしょく】
飾る【かざる】
ショク かざ・る マイ漢字に保管
1524めし ข้าว (ข้าวสวย) ご飯【ごはん】
飯【めし】
ハン めし マイ漢字に保管
1686あきる
いっぱいになること
อิ่ม
เอียน
飽食【ほうしょく】
飽きる【あきる】
ホウ あ・きる
あ・かす
マイ漢字に保管
2080えさ อาหารสัตว์ 食餌【しょくじ】
餌【えさ】
餌食【えじき】
えさ
マイ漢字に保管
2161もち โมจิ (ขนมแป้งข้าวเหนียว) 煎餅【せんべい】
尻餅【しりもち】
ヘイ もち マイ漢字に保管
71えき สถานี 駅員【えきいん】
駅弁【えきべん】
エキ マイ漢字に保管
297馬に乗ること การขี่ม้า 騎馬【きば】
騎士【きし】
マイ漢字に保管
403かける วิ่ง, ทะยาน 駆使【くし】
駆け込む【かけこむ】
かけ・る
か・る
マイ漢字に保管
490ためし
こころみ
การทดสอบ
ความพยายาม
経験【けいけん】
実験【じっけん】
ケン
ゲン
マイ漢字に保管
1141さわぐ อึกทึก, เอะอะ 騒音【そうおん】
騒ぐ【さわぐ】
ソウ さわ・ぐ マイ漢字に保管
1176つまらないもの
粗悪なもの
ของไร้สาระ
ของด้อยค่า
無駄【むだ】
駄目【だめ】
下駄【げた】*
マイ漢字に保管
1265とどまること การหยุด, พัก, จอด 駐車場【ちゅうしゃじょう】
駐輪【ちゅうりん】
チュウ マイ漢字に保管
3029走る
走らせる
วิ่ง
ควบม้า
御馳走【ごちそう】 マイ漢字に保管
2066こま หมาก (เกมกระดาน) 持ち駒【もちごま】 こま マイ漢字に保管
1001ほねのなずき ไขกระดูก 骨髄【こつずい】 ズイ マイ漢字に保管
2029死人の骨
骨組み
กระดูกคนตาย
โครงกระดูก
死骸【しがい】 ガイ マイ漢字に保管
451くじら ปลาวาฬ 鯨肉【げいにく】
鯨【くじら】
ゲイ くじら マイ漢字に保管
1091あざやか สด, สดใส 新鮮【しんせん】
鮮やか【あざやか】
セン あざ・やか マイ漢字に保管
1913とし อายุ 年齢【ねんれい】
高齢者【こうれいしゃ】
レイ マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
?