じょうようかんじ しんじょうようかんじ

โจโยคันจิ-โจโยคันจิใหม่

แสดงแบบลิสต์
196
1
2
3
4
?
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
2001せまる (เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 アイ マイ漢字に保管
2002くらい ประมาณ 曖昧【あいまい】 アイ マイ漢字に保管
2003あて ถึง 宛名【あてな】
宛先【あてさき】
あて
あて・る
マイ漢字に保管
2004あらし พายุ 嵐【あらし】 あらし マイ漢字に保管
2005おそれる เกรงกลัว 畏怖【いふ】
畏れる【おそれる】
おそ・れる マイ漢字に保管
2006なえる ห่อเหี่ยว, หมดแรง 萎縮【いしゅく】
萎える【なえる】
な・える マイ漢字に保管
2007イイギリ科の落葉高木 ต้นไม้ชนิดหนึ่ง 椅子【いす】 マイ漢字に保管
2008同類のもの ของจำพวกเดียวกัน 語彙【ごい】 マイ漢字に保管
2009とげのある小木 ต้นไม้เล็กมีหนาม 茨城県【いばらきけん】 いばら マイ漢字に保管
2010のど ลำคอ 咽喉【いんこう】 イン マイ漢字に保管
2011みだら ลามก, อนาจาร 淫乱【いんらん】
淫ら【みだら】
イン みだ・ら マイ漢字に保管
2012うた เพลง 小唄【こうた】 うた マイ漢字に保管
2013気のふさぐこと อึดอัด, คับข้องใจ 憂鬱【ゆううつ】 ウツ マイ漢字に保管
2014うらむこと เกลียด, ชิงชัง
โกรธแค้น
怨恨【えんこん】
怨念【おんねん】
エン
オン
マイ漢字に保管
2015ひめ เจ้าหญิง
หญิงสูงศักดิ์
才媛【さいえん】
愛媛県【えひめけん】
エン マイ漢字に保管
2016つや เงางาม, แวววาว 妖艶【ようえん】
艶【つや】
エン つや マイ漢字に保管
2017さかん รุ่งเรือง, เต็มที่ 旺盛【おうせい】 オウ マイ漢字に保管
2018おか เนิน 岡山県【おかやまけん】
福岡県【ふくおかけん】
おか マイ漢字に保管
2019胸・心
おじること
気後れすること
จิตใจ
กลัว, กังวล
臆病【おくびょう】 オク マイ漢字に保管
2020おれ ข้า, กู 俺【おれ】 おれ マイ漢字に保管
2021きびしいこと
むごいこと
เข้มข้น, รุนแรง
น่าสลด, น่าสังเวช
苛烈【かれつ】 マイ漢字に保管
2022きば งา, เขี้ยว 歯牙【しが】
象牙【ぞうげ】
牙【きば】

きば マイ漢字に保管
2023かわら กระเบื้องมุงหลังคา 瓦解【がかい】
瓦【かわら】
かわら マイ漢字に保管
2024書体の一 ตัวอักษรแบบหนึ่ง (บรรจง) 楷書【かいしょ】 カイ マイ漢字に保管
2025つぶす บด, ขยี้
แตก, ทำลาย
潰瘍【かいよう】
潰す【つぶす】
カイ つぶ・す
つぶ・れる
マイ漢字に保管
2026やわらぐこと
調和すること
อ่อนลง, บรรเทาลง
กลมกลืน
俳諧【はいかい】 カイ マイ漢字に保管
2027がけ หน้าผา 断崖【だんがい】
崖【がけ】
ガイ がけ マイ漢字に保管
2028ふた ฝา 頭蓋骨【ずがいこつ】
蓋【ふた】
ガイ ふた マイ漢字に保管
2029死人の骨
骨組み
กระดูกคนตาย
โครงกระดูก
死骸【しがい】 ガイ マイ漢字に保管
2030かき ลูกพลับ 柿【かき】 かき マイ漢字に保管
2031あご คาง, ขากรรไกร 顎関節症【がくかんせつしょう】
顎【あご】
ガク あご マイ漢字に保管
2032くず พืชชนิดหนึ่ง 葛藤【かっとう】
葛【くず】
カツ くず マイ漢字に保管
2033かま หม้อหุงข้าว (ญี่ปุ่น) 釜【かま】
釜飯【かまめし】
かま マイ漢字に保管
2034かま เคียว 鎌【かま】
鎌倉【かまくら】
かま マイ漢字に保管
2035大韓民国 (ประเทศ) เกาหลี 韓国【かんこく】 カン マイ漢字に保管
2036もてあそぶこと เล่น 玩具【がんぐ】
玩具【おもちゃ】*
ガン マイ漢字に保管
2037わざ・うでまえ
俳優・芸人
ทักษะ, ความเชี่ยวชาญ
นักแสดง
歌舞伎【かぶき】 マイ漢字に保管
2038かめ เต่า 亀裂【きれつ】
亀【かめ】
かめ マイ漢字に保管
2039こわすこと การทำลาย 毀損【きそん】 マイ漢字に保管
2040帝都に近い地域 เขตพื้นที่ใกล้จักรวรรดิ 近畿【きんき】 マイ漢字に保管
2041うす ครก, โม่ 臼歯【きゅうし】
臼【うす】
キュウ うす マイ漢字に保管
2042かぐ ดม 嗅覚【きゅうかく】
嗅ぐ【かぐ】
キュウ か・ぐ マイ漢字に保管
2043切れ地
はば
ผ้า, เศษผ้า
ความกว้าง
雑巾【ぞうきん】
巾木【はばき】
キン はば マイ漢字に保管
2044わずか เล็กน้อย
น้อยนิด
僅差【きんさ】
僅か【わずか】
キン わず・か マイ漢字に保管
2045にしき ผ้าทอด้วยด้ายเงินทอง ลวดลายสวยงาม 錦秋【きんしゅう】
錦絵【にしきえ】
キン にしき マイ漢字に保管
2046おそれること ความกลัว, กังวล 危惧【きぐ】 マイ漢字に保管
2047くし ไม้เสียบ 串焼き【くしやき】 くし マイ漢字に保管
2048ほらあな ถ้ำ 洞窟【どうくつ】 クツ マイ漢字に保管
2049くま หมี 熊【くま】
熊本県【くまもとけん】
くま マイ漢字に保管
2050もうでる ไปนมัสการ, แสวงบุญ 参詣【さんけい】
詣でる【もうでる】
初詣【はつもうで】
ケイ もう・でる マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
2051あこがれること ความหลงใหล, ใฝ่ฝัน 憧憬【しょうけい】 ケイ マイ漢字に保管
2052かんがえる
とどめる
คิดเปรียบเทียบ
หยุด, รักษา
稽古【けいこ】 ケイ マイ漢字に保管
2053すきま ช่องว่าง
ช่องโหว่
間隙【かんげき】
隙【すき】
隙間【すきま】
ゲキ すき マイ漢字に保管
2054けた หลัก (เลข) 桁【けた】
桁違い【けたちがい】
けた マイ漢字に保管
2055こぶし กำปั้น 拳銃【けんじゅう】
握り拳【にぎりこぶし】
ケン こぶし マイ漢字に保管
2056かぎ กุญแจ 鍵盤【けんばん】
鍵【かぎ】
ケン かぎ マイ漢字に保管
2057船の側面 ด้านข้างเรือ 舷側【げんそく】 ゲン マイ漢字に保管
2058もも
また
ต้นขา
กิ่งก้านสาขา
股間【こかん】
股【また】
股【もも】
また マイ漢字に保管
2059とら เสือ 猛虎【もうこ】
虎【とら】
とら マイ漢字に保管
2060ふさぐ ปิด, ขัง 禁錮【きんこ】 マイ漢字に保管
2061まがること เบี้ยว, โก่ง 勾配【こうばい】 コウ マイ漢字に保管
2062ふさがること ปิด, อุด, ตัน 梗塞【こうそく】
脳梗塞【のうこうそく】
コウ マイ漢字に保管
2063のど ลำคอ 咽喉【いんこう】
喉【のど】
コウ のど マイ漢字に保管
2064こう ขอร้อง, ร้องขอ 乞う【こう】
命乞い【いのちごい】
こ・う マイ漢字に保管
2065人をあなどること การดูหมิ่นคน 傲慢【ごうまん】 ゴウ マイ漢字に保管
2066こま หมาก (เกมกระดาน) 持ち駒【もちごま】 こま マイ漢字に保管
2067~ころ ช่วงเวลา
ประมาณ...
頃【ころ】
日頃【ひごろ】
ころ マイ漢字に保管
2068きずあと
あと
รอยแผล, ร่องรอย 痕跡【こんせき】
血痕【けっこん】
傷痕【きずあと】
コン あと マイ漢字に保管
2069すな ทราย 御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
2070くじけること การท้อแท้, หมดกำลังใจ 挫折【ざせつ】 マイ漢字に保管
2071とること
選ぶこと
การหยิบ, การเลือก 采配【さいはい】 サイ マイ漢字に保管
2072ふさぐ ปิด, อุด 要塞【ようさい】
閉塞【へいそく】
塞ぐ【ふさぐ】
サイ
ソク
ふさ・ぐ
ふさ・がる
マイ漢字に保管
2073さき คาบสมุทรเล็กๆ 埼玉県【さいたまけん】 さい マイ漢字に保管
2074さく รั้ว 柵【さく】
鉄柵【てっさく】
サク マイ漢字に保管
2075てら วัด 名刹【めいさつ】
刹那【せつな】
サツ
セツ
マイ漢字に保管
2076せまる (เข้าใกล้,
เรียกร้อง)
挨拶【あいさつ】 サツ マイ漢字に保管
2077きる ฆ่า, ฟัน (ดาบ) 斬新【ざんしん】
斬る【きる】
ザン き・る マイ漢字に保管
2078ほしいまま
勝手気まま
เอาแต่ใจ, เห็นแก่ตัว 恣意的【しいてき】 マイ漢字に保管
2079とる จัดการ 真摯【しんし】 マイ漢字に保管
2080えさ อาหารสัตว์ 食餌【しょくじ】
餌【えさ】
餌食【えじき】
えさ
マイ漢字に保管
2081鹿しか กวาง 鹿【しか】
鹿の子【かのこ】
しか
マイ漢字に保管
2082しかる ตำหนิ
ดุ
叱責【しっせき】
叱る【しかる】
シツ しか・る マイ漢字に保管
2083ねたむこと หึง, อิจฉา 嫉妬【しっと】 シツ マイ漢字に保管
2084はれる บวม 腫瘍【しゅよう】
腫れる【はれる】
腫らす【はらす】
シュ は・れる
は・らす
マイ漢字に保管
2085のろう สาบแช่ง 呪文【じゅもん】
呪い【のろい】
呪う【のろう】
ジュ のろ・い
のろ・う
マイ漢字に保管
2086そで แขนเสื้อ 領袖【りょうしゅう】
袖【そで】
半袖【はんそで】
シュウ そで マイ漢字に保管
2087はじること
恥ずかしがること
ความละอาย 羞恥心【しゅうちしん】 シュウ マイ漢字に保管
2088ける เตะ 一蹴【いっしゅう】
蹴る【ける】
シュウ け・る マイ漢字に保管
2089あこがれる หลงใหล
ใฝ่ฝัน
憧憬【しょうけい】
憧れる【あこがれる】
ショウ あこが・れる マイ漢字に保管
2090ふく เช็ด, ถู 払拭【ふっしょく】
拭く【ふく】
拭う【ぬぐう】
ショク ふ・く
ぬぐ・う
マイ漢字に保管
2091しり ก้น お尻【おしり】 しり マイ漢字に保管
2092しん แกน 芯【しん】 しん マイ漢字に保管
2093じんぞう ไต 肝腎【かんじん】
腎臓【じんぞう】
じん マイ漢字に保管
2094用いること
しなければならないこと
การใช้
เรื่องที่ต้องทำ
必須【ひっす】 マイ漢字に保管
2095すそ ชายเสื้อ-กางเกง 裾【すそ】 すそ マイ漢字に保管
2096すごい สุดยอด
ยอดเยี่ยม
凄惨【せいさん】
凄い【すごい】
セイ すご・い マイ漢字に保管
2097酔いや眠りからさめること สร่าง (เมา), ตาสว่าง 覚醒【かくせい】 セイ マイ漢字に保管
2098せなか
せぼね
หลัง, กระดูกสันหลัง 脊髄【せきずい】 セキ マイ漢字に保管
2099親しいこと ความสนิทสนม 親戚【しんせき】 セキ マイ漢字に保管
2100いる ต้ม, ปิ้ง 煎茶【せんちゃ】
煎餅【せんべい】
煎る【いる】
セン い・る マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
2101うらやましい น่าอิจฉา 羨望【せんぼう】
羨ましい【うらやましい】
セン うらや・ましいうらやむ マイ漢字に保管
2102物質を分泌する器官 ต่อม 涙腺【るいせん】 セン マイ漢字に保管
2103結局 ผลสุดท้าย, ในที่สุด 所詮【しょせん】 セン マイ漢字に保管
2104目印のための紙
ふだ
กระดาษบันทึก
ป้าย, ฉลาก
処方箋【しょほうせん】
便箋【びんせん】
セン マイ漢字に保管
2105よく料理された食物
箸2本を1対として数える語
อาหารที่จัดเตรียมอย่างดี
หน่วยนับตะเกียบ (คู่)
一膳【いっぜん】
お膳【おぜん】
ゼン マイ漢字に保管
2106ねらう เป้าหมาย
เล็ง
狙撃【そげき】
狙い【ねらい】
狙う【ねらう】
ねら・い
ねら・う
マイ漢字に保管
2107さかのぼる ย้อนกลับ
ทวน (กระแสน้ำ)
遡及【そきゅう】
遡る【さかのぼる】
さかのぼ・る マイ漢字に保管
2108かつて ครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้
曾祖父【そうそふ】
曾孫【そうそん】
曾【かつて】
ソウ かつて マイ漢字に保管
2109さわやか สดชื่น 爽快【そうかい】
爽やか【さわやか】
ソウ さわやか マイ漢字に保管
2110やせる ผอม 痩身【そうしん】
痩せる【やせる】
ソウ や・せる マイ漢字に保管
2111足跡
ゆくえ
รอยเท้า
ร่องรอย
失踪【しっそう】 ソウ マイ漢字に保管
2112とらえる จับ, จับให้แน่น 捕捉【ほそく】
捉える【とらえる】
ソク とら・える マイ漢字に保管
2113へりくだること การถ่อมตัว 謙遜【けんそん】 ソン マイ漢字に保管
2114はなはだしい รุนแรง
เกินระดับ
御無沙汰【ごぶさた】 マイ漢字に保管
2115つば
つばき
น้ำลาย, เสลด 唾液【だえき】
唾【つばき】
眉唾【まゆつば】
つば
つばき
マイ漢字に保管
2116積み上げること การซ้อนกันขึ้นไปสูง 堆積【たいせき】 タイ マイ漢字に保管
2117頭に物をのせること การวางของลงบนศีรษะ 戴冠【たいかん】 タイ マイ漢字に保管
2118だれ ใคร 誰【だれ】 だれ マイ漢字に保管
2119(あした
あさ)
(พรุ่งนี้
เช้า)
一旦【いったん】
旦那【だんな】
タン
ダン
マイ漢字に保管
2120ほころびる ผลิบาน, แย้ม
ยิ้ม
破綻【はたん】
綻びる【ほころびる】
タン ほころ・びる マイ漢字に保管
2121細かいこと
念入りなこと
ใส่ใจ, ละเอียด 緻密【ちみつ】 マイ漢字に保管
2122しょうちゅう เหล้าโชจู 焼酎【しょうちゅう】 チュウ マイ漢字に保管
2123はる แปะ
ติด
貼付【ちょうふ】
貼る【はる】
貼紙【はりがみ】
チョウ は・る マイ漢字に保管
2124あざける หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย 嘲笑【ちょうしょう】
嘲る【あざける】
チョウ あざけ・る マイ漢字に保管
2125仕事が進むこと
はかどること
ความคืบหน้าของงาน 進捗【しんちょく】 チョク マイ漢字に保管
2126せぼね กระดูกสันหลัง 脊椎【せきつい】 ツイ マイ漢字に保管
2127つめ เล็บ 爪【つめ】
爪切り【つめきり】
爪楊枝【つまようじ】
つめ
つま
マイ漢字に保管
2128つる นกกระเรียน 鶴【つる】
千羽鶴【せんばづる】
つる マイ漢字に保管
2129あきらめる ตัดใจ, ยอมแพ้ 諦念【ていねん】
諦める【あきらめる】
テイ あきら・める マイ漢字に保管
2130おぼれる จมน้ำ 溺死【できし】
溺れる【おぼれる】
デキ おぼ・れる マイ漢字に保管
2131隙間を埋めること การอุดช่องว่าง 装塡【そうてん】 テン マイ漢字に保管
2132ねたむ อิจฉา, ชิงชัง 嫉妬【しっと】
妬む【ねたむ】
ねた・む マイ漢字に保管
2133かける
(勝負)
พนัน
เดิมพัน
賭博【とばく】
賭ける【かける】
か・ける マイ漢字に保管
2134ふじ ดอกฟุจิ 佐藤【さとう】
藤原【ふじわら】
トウ ふじ マイ漢字に保管
2135ひとみ ดวงตา 瞳孔【どうこう】
瞳【ひとみ】
ドウ ひとみ マイ漢字に保管
2136トチノキ科の落葉高木 พืชชนิดหนึ่ง 栃木県【とちぎけん】 とち マイ漢字に保管
2137おちつける
ととのえる
ปรับ, จัดเตรียม 整頓【せいとん】 トン マイ漢字に保管
2138むさぼる โลภ, ละโมบ 貪欲【どんよく】
貪る【むさぼる】
ドン むさぼ・る マイ漢字に保管
2139どんぶり ชาม 丼【どんぶり】
牛丼【ぎゅうどん】
どんぶり
どん
マイ漢字に保管
2140(あれ
どれ)
(สิ่งนั้น
สิ่งไหน)
旦那【だんな】
那覇【なは】
マイ漢字に保管
2141いかん
いかに
อย่างไร 奈良県【ならけん】
神奈川県【かながわけん】
マイ漢字に保管
2142なし สาลี่ 梨【なし】
山梨【やまなし】
なし マイ漢字に保管
2143なぞ ปริศนา 謎【なぞ】 なぞ マイ漢字に保管
2144なべ หม้อ 鍋【なべ】 なべ マイ漢字に保管
2145におい กลิ่น
ส่งกลิ่น, ได้กลิ่น
匂い【におい】
匂う【におう】
にお・い
にお・う
マイ漢字に保管
2146にじ สายรุ้ง 虹【にじ】
虹色【にじいろ】
にじ マイ漢字に保管
2147ねじること
ひねること
การบิด, งอ 捻挫【ねんざ】 ネン マイ漢字に保管
2148ののしる ประนาม 罵倒【ばとう】
罵る【ののしる】
ののし・る マイ漢字に保管
2149はげる
はがす
หลุดร่วง
ฉีกออก, ลอกออก
剥奪【はくだつ】
剥がす【はがす】
ハク は・げる
は・がれる
は・ぐ
は・がす
マイ漢字に保管
2150はし ตะเกียบ 箸【はし】
割箸【わりばし】
はし マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
2151あふれること การเอ่อล้น, ท่วมท้น 氾濫【はんらん】 ハン マイ漢字に保管
2152広く行き渡る様 การแผ่กระจายไปกว้างขวาง 汎用【はんよう】 ハン マイ漢字に保管
2153さか
大阪の略
เนิน
(ตัวย่อ) โอซะกะ
京阪神【けいはんしん】
大阪【おおさか】
ハン マイ漢字に保管
2154まだら
ぶち
จุด, ด่าง, ดวง 斑点【はんてん】 ハン マイ漢字に保管
2155まゆげ คิ้ว 眉目【びもく】
眉間【みけん】
眉【まゆ】
眉毛【まゆげ】

まゆ マイ漢字に保管
2156ひざ หัวเข่า 膝【ひざ】 ひざ マイ漢字に保管
2157ひじ ข้อศอก 肘【ひじ】 ひじ マイ漢字に保管
2158おか
土地の小高いところ
เนิน 岐阜県【ぎふけん】 マイ漢字に保管
2159死亡の通知 การแจ้งข่าวเสียชีวิต 訃報【ふほう】 マイ漢字に保管
2160包み隠すこと
覆うこと
การซ่อน, ปิดบัง, อำพราง 隠蔽【いんぺい】 ヘイ マイ漢字に保管
2161もち โมจิ (ขนมแป้งข้าวเหนียว) 煎餅【せんべい】
尻餅【しりもち】
ヘイ もち マイ漢字に保管
2162ぎょくの製品
優れた物
อัญมณี
สิ่งที่ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
完璧【かんぺき】 ヘキ マイ漢字に保管
2163さげすむ ดูถูก, ดูแคลน 軽蔑【けいべつ】
蔑む【さげすむ】
ベツ さげす・む マイ漢字に保管
2164はぐくみやしなうこと การเลี้ยงดู, ปกป้อง 哺乳類【ほにゅうるい】 マイ漢字に保管
2165はち ผึ้ง 蜂起【ほうき】
蜂【はち】
蜂蜜【はちみつ】
ホウ はち マイ漢字に保管
2166かたち
すがた
รูปร่าง, ท่าทาง 変貌【へんぼう】 ボウ マイ漢字に保管
2167ほお
ほっぺた
แก้ม 頬【ほお】 ほお マイ漢字に保管
2168仲良くすること
親しいこと
การมีสัมพันธ์ที่ดี
ความสนิทสนม
親睦【しんぼく】 ボク マイ漢字に保管
2169急に起こること การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 勃興【ぼっこう】 ボツ マイ漢字に保管
2170はっきりしないこと ความไม่ชัดเจน 曖昧【あいまい】
三昧【ざんまい】
マイ マイ漢字に保管
2171まくら หมอน 枕【まくら】 まくら マイ漢字に保管
2172甘い汁 น้ำหวาน, น้ำผึ้ง 蜜【みつ】
蜂蜜【はちみつ】
蜜月【みつげつ】
ミツ マイ漢字に保管
2173目に見えない神仏の働き
死後の世界
การกระทำของพระเจ้า
โลกหลังความตาย
冥加【みょうが】
冥界【めいかい】
ミョウ
メイ
マイ漢字に保管
2174めん อาหารจำพวกเส้น (บะหมี่) 麺類【めんるい】 メン マイ漢字に保管
2175金属を精錬すること การถลุงแร่ 陶冶【とうや】 マイ漢字に保管
2176数の多いこと
ますます
จำนวนมาก
ยิ่งๆ ขึ้น
弥生【やよい】 マイ漢字に保管
2177やみ มืด 闇【やみ】
暗闇【くらやみ】
やみ マイ漢字に保管
2178例えること การยกตัวอย่าง, การเปรียบเทียบ 比喩【ひゆ】 マイ漢字に保管
2179わく พุ่งขึ้นมา 湧水【ゆうすい】
湧く【わく】
ユウ わ・く マイ漢字に保管
2180あやしい
ばけもの
ลึกลับ, น่าสงสัย
ผี, ปีศาจ
妖怪【ようかい】
妖しい【あやしい】
ヨウ あや・しい マイ漢字に保管
2181かさ
できもの
ฝี, เนื้องอก 腫瘍【しゅよう】 ヨウ マイ漢字に保管
2182地味がよいこと
こえていること
ดินอุดมสมบูรณ์
สมบูรณ์, มั่งคั่ง
肥沃【ひよく】 ヨク マイ漢字に保管
2183ひしぐ ทำให้อ่อนกำลังลง 拉致【らち】 マイ漢字に保管
2184からいこと
むごいこと
เผ็ด
เข้มงวด, โหดร้าย
辣腕【らつわん】
辛辣【しんらつ】
ラツ マイ漢字に保管
2185あい
あいいろ
พืชชนิดหนึ่ง
สีกรมท่าอ่อน
出藍【しゅつらん】
藍染【あいぞめ】
ラン あい マイ漢字に保管
2186- - 瑠璃【るり】 マイ漢字に保管
2187おそれおののくこと ความหวาดกลัว 慄然【りつぜん】 リツ マイ漢字に保管
2188なかま
同行の者
เพื่อน, เพื่อนร่วมทาง 僧侶【そうりょ】 リョ マイ漢字に保管
2189物事のはっきりわかること ความเข้าใจชัดเจน 明瞭【めいりょう】
一目瞭然【いちもくりょうぜん】
リョウ マイ漢字に保管
2190- - 瑠璃【るり】 マイ漢字に保管
2191低い音域 ช่วงเสียงต่ำ (เบส) お風呂【おふろ】
露天風呂【ろてんぶろ】
マイ漢字に保管
2192わいろ สินบน 賄賂【わいろ】 マイ漢字に保管
2193もてあそぶ เล่นพักผ่อนหย่อนใจ
เล่นกับจิตใจ
翻弄【ほんろう】
弄ぶ【もてあそぶ】
ロウ もてあそ・ぶ マイ漢字に保管
2194かご ตะกร้า 籠城【ろうじょう】
籠【かご】
籠もる【こもる】
ロウ かご
こも・る
マイ漢字に保管
2195ふもと ตีนเขา 山麓【さんろく】
麓【ふもと】
ロク ふもと マイ漢字に保管
2196わき รักแร้
ด้านข้าง
脇【わき】 わき マイ漢字に保管
ID 漢字義(日)義(タイ) 用例 並び替え
?